Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. Mindre udvidelse og ny lejeaftale for campingplads i Sdr. Felding

Sagsnr.: 00.00.00-P19-388-10 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Mindre udvidelse og ny lejeaftale for campingplads i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted og Peter Vallentin

Sagsresume

Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS ønsker at opstille mobilhomes på campingpladsen samtidig med en mindre udvidelse af campingpladsen på et tilgrænsende areal.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvidelse af campingpladsen og vilkår i ny aftale om udleje af arealet til Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS godkendes.

Sagsfremstilling

Tidligere Aaskov Kommune og nu Herning Kommune har siden 1991 udlejet et areal på 10.900 m2 til foreningen: Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS, som driver en mindre 1-stjernet campingplads på arealet. Nuværende aftale løber til 2021, men ønskes fornyet i forbindelse med foreningens ønske om at opstille mobilhomes på en del af campingarealet. Der er allerede plads til opsætning af disse mobilhomes på det lejede areal i den eksisterende aftale, men sagen er principiel, da mobilhomes er mere permanente end fx. mobile campingvogne.

 

På foto er vist billede, af de 2 første mobilhomes, som forventes etableret på campingpladsen. 

 

Det er et ønske at udvide pladsen, så der bliver plads til flere gæster, også med telt. Pladsen er i dag næsten fuldt belagt i sommersæsonen, og de fleste pladser benyttes af lokale borgere. For at gøre plads til udefra kommende gæster ønskes campingpladsen udvidet med 2.000 m2 mod øst. De 2.000 m2 henligger i dag som kommunalt parkanlæg. Området er i gældende kommuneplan udlagt til rekreativt område med ferie- og fritidsformål. Der vil efter godkendelse af den nye lejeaftalte blive udarbejdet en ny udlejningstilladelse til campering jfr. campingreglementet.

Der er foretaget høring af den lokale borgerforening, som er positiv overfor ideen om udvidelsen af campingpladsen ved inddragelse af det kommunale parkareal. Det er indskrevet som et kriterie i den nye lejeaftale, at hele campingpladsen skal være offentlig tilgængelig, så byens borgere stadig kan benytte stierne rundt i området.

 

Forvaltningen påtænker på et senere tidspunkt at opsætte 2-3 sheltere på det til campingpladsen tillagte areal. De nye sheltere, skal i lighed med øvrige kommunale sheltere kunne bookes gratis via kommunens shelterbooking. En eventuel udgift til indkøb og etablering af sheltere afholdes inden for den ordinære ramme på serviceområde 04. Brugerne skal så betale et overnatningsgebyr for at benytte campingpladsens eksisterende faciliteter i servicebygningen, der indeholder både toiletter, bad og et fælles køkken/opholdsrum.

 

I den tidligere aftale har Herning Kommune betalt et årligt drifttilskud til drift af servicebygningen, mod at denne kunne benyttes af offentligheden. Dette drifttilskud bortfalder med den nye aftale. Der stilles i ny lejeaftale krav om, at servicebygningen stilles til rådighed for offentligheden mod individuel betaling af overnatningsgebyr til Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS. Udkast til ny lejeaftale med tilhørende kortbilag vedlægges som bilag.

 

De nævnte tiltag understøtter samtidig arbejdet med at forbedre forhold for friluftslivet, kanosejlere og ikke mindst lystfiskerturismen i Herning Kommune samtidig med at pladsen med nye mobilhomes, gøres mere attraktiv for brugerne. En eventuel fremtidig Nationalpark Skjern Å vil ligeledes kunne understøttes af campingpladsens nye tiltag og muligheden for overnatning i lokalområdet.

Økonomi

Udgiften til etablering af en ny afgrænsende beplantning mellem campingpladsen og den gamle markedsplads i Sdr. Felding afholdes inden for den ordinære ramme på serviceområde 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvidelse af campingpladsen godkendes

 

at ny aftale om udleje af arealet til Sdr. Felding Camping og Hytteby ApS godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • rev. lejeaftale Sdr. Felding Camping og Hytteby