Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

Sagsnr.: 13.06.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 75,114 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 19. december 2017, pkt. 310, frigivet på 34,316 mio. kr. heraf til byggemodning i 2018 og på Byrådets møde den 23. januar 2018, pkt. 12, blev der frigivet 2,134 mio. kr. til arealerhvervelser, finansieret af budget 2018. Desuden anmodes der om frigivelse af 0,75 mio. kr. til Teglparken i Herning på Byrådets møde den 6. marts 2018.

 

Der anmodes om frigivelse af 13,872 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 24,042 mio. kr. i 2018 anvendes til arealerhvervelse i nyt boligområde i Lind samt til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2018. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

Arbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne

 

 

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2018 er inkl. overførsler fra 2017, som overføres i den samlede overførselssag fra 2017 til 2018.

 

Tabel 2. Byggemodning 2018 - økonomi

 

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 17,099 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 13,872 mio. kr. i 2018 samt overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 3,227 mio. kr., som overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere.

Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -75,520 mio. kr. i 2018. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2017 på i alt 12,676 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 43,671 mio. kr. fra 2017.

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2017 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, pkt. 86, den 16. april 2013, pkt. 143, den 6. maj 2014, pkt. 177 samt den 26. august 2014, pkt. 262, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne var fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr. Etape 1 af Mørupvejs forlængelse udføres i 2018 og udgifterne hertil blev frigivet på Byrådets møde den 19. december 2017, pkt. 310.

 

Herudover er der i alt afsat 4,8 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg. Der blev i januar 2018 solgt 4 grunde på Poppelbakken, og byggemodning udføres i foråret 2018.

 

Desuden var der i 2017 samlet afsat ca. 10 mio. kr. til byggemodning i flere områder herunder bl.a. Sunds og Aulum. Projekterne er udsat til 2018 bl.a. pga. vejrforholdene i efteråret 2017, afklaring af tekniske forhold, høj byggeaktivitet mv. Sidst er der igangværende ekspropriationssager, hvor der var afsat 4,1 mio. kr. i 2017, hvilket forventes udbetalt i 2018.

 

Rådighedsbeløbene overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget). Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2

 

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. i 2018 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget) i 2018, fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 0,509 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), fordelt på stednumre jf. tabel 2

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2017 på i alt 3,227 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.