Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Overførsel af ubrugte budgetmidler fra 2017 til 2018

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af ubrugte budgetmidler fra 2017 til 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2017 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2017 til 2018 for drift og anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2017 til 2018 for Teknik og Miljø området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Driftsområdet udviser et merforbrug på 0,410 mio. kr., som primært skyldes en mindreindtægt vedr. jordleje samt en merudgift vedr. ejendomsskatter.

Merforbruget søges dækket at et mindreforbrug under serviceområde 04 Grønne områder.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som overføres til det videre arbejde i 2018.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Driftsområdet udviser et netto merforbrug på 0,053 mio. kr. Der overføres et merforbrug til 2018 under 032201 Folkeskole på 0,656 mio. kr. samt 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede på 200.000 mio. kr. I henhold til de givne regler skal nettomindreforbruget på 0,803 mio. kr. vedr. de takstfinansierede områder overføres til 2018. De takstfinansierede områder er: 033046 Ungsomsuddannelse for unge med særlige behov, 052823 Døgninstitution for børn og unge, 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 053850 Botilbud til længerevarende ophold, 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse samt 053859 Aktivitets- og samværstilbud.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 1,682 mio. kr. Heraf overføres 0,766 mio. kr. til 2018 til det videre arbejde. Det resterende beløb på 0,916 mio. kr. vedr. afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

 

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 1,960 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat, merindtægt ved salg af flis og træ samt at det ikke har været muligt at realisere alle de planlagte driftsopgaver i 2017. Af nettomindreforbruget anvendes 0,410 mio. kr. til dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning. Af det resterende restbudget på 1,550 mio. kr. søges 1,400 mio. kr. overført til 2018 til følgende formål: 0,200 mio. kr. til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved  Vorgod Å og Fjederholt Å, 0,500 mio. kr. til landskabsanalyse samt 0,700 mio. kr. til bunkeafvikling af natursager. 0,150 mio. kr. overføres til 2019 ligeledes til bunkeafvikling af natursager.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 8,270 mio. kr. Heraf overføres 7,206 mio. kr. til 2018 samt 1 mio. kr. til 2019. Det resterende restbudget på 0,064 mio. kr. vedrører afsluttede projekter og overføres derfor ikke.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Driftsområdet udviser et nettomerforbrug på 0,834 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsen udviser et merforbrug på 0,899 mio. kr., som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn. Merforbruget overføres til 2018. Det resterende restbudget på 0,065 mio. kr. søges overført til 2018 til køb af rådgiverbistand.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Anlæg udviser en mindreindtægt på 3,805 mio. kr. Beløbet overføres til 2018. Beløbet finansieres af Herning Vand ved et lån løbende over 10 år.

 

Serviceområde 07 Renovation

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 16,495 mio. kr. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. tilbagebetaling fra affaldsselskabet AFLD. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune,

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 3,513 mio. kr. Heraf overføres 3,008 mio. kr. til det videre arbejde i 2018.

 

Serviceområde 08 Drift

Driftsområdet udviser et mindreforbrug på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. Beløbet søges overført til 2018 til implementering af landsbypedelordningen, herunder bestillingssystem for trailer samt uddannelse af egne medarbejdere.

 

Serviceområde 09 Trafik

Driftsområdet udviser et netto merforbrug på 8,941 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning. Merforbruget på 3,079 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen. Et mindreforbrug under Kollektiv trafik overføres med 0,635 mio. kr. til 2018 og 1,0 mio. kr. til 2019. Merforbrug på 7,497 mio. kr. overføres til 2018 med 2,098 mio. kr. under Vejbelysning, 5,282 mio. kr under Vejafvandingsbidrag samt 0,117 mio. kr. under Arbejder for fremmed regning.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 9,434 mio. kr. Heraf overføres 8,921 mio. kr. til 2018. Restbudgettet på 0,513 mio. kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter og overføres ikke.

 

Samlet set søges der, af afvigelsen på - 5,034 mio. kr. vedr. drift ekskl. takstfinansieret område og vintertjenesten, overført -6,184 mio. kr. til 2018 og 1,150 mio. kr. til 2019.

 

Af afvigelsen på netto 58,612 mio. kr. under anlæg søges 55,614 mio. kr. overført til 2018 og 1 mio. kr. til 2019.

  

Økonomi

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag

 

at merforbruget i 2017 under serviceområde 01 Byggemodning, drift dækkes af et mindreforbrug i 2017 under serviceområde 04 Grønne områder, drift

 

at der overføres 0,150 mio. kr. fra 2017 under serviceområde 04 Grønne områder, drift til 2019

 

at der overføres 1,0 mio. kr. fra 2017 under serviceområde 09 Trafik, drift til 2019

 

at der overføres 1,0 mio. kr. fra 2017 under serviceområde 04 Grønne områder, anlæg, stednr. 050095 Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje til 2019.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Drift, økonomiskema
  • Anlæg, økonomiskema