Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

49. Delegationer til forvaltningen

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Delegationer til forvaltningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

                

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den daglige administration af love og regler foregår i stor udstrækning på grundlag af delegationer, som Teknik- og Miljøudvalget gennem årene har meddelt forvaltningen på grundlag af afgørelser i principielle sager i udvalget.

 

Grundlaget for at meddele delegationer er, at afgørelserne kan ske på et ensartet grundlag, hvor udvalget har fastlagt en linje, som medfører ensartede principielle afgørelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til delegationer til forvaltningen godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at overdrage delegation til forvaltningen i sådanne sager er, at kunne smidiggøre og fremskynde sagsbehandlingen til fordel for ansøger, samt at friholde udvalget for at behandle sager, hvor der allerede er lagt en fast linje, eller hvor afgørelsen er en direkte følge af lovgivningen.

 

Alternativet til delegation vil være, at udvalget skal behandle et stort antal ensartede sager, og sagsbehandlingstiden for ansøger vil blive længere.

 

Ved fremtidige sager kan udvalget til enhver tid meddele yderligere delegationer til forvaltningen, hvor afgørelsen i en konkret sag vurderes at være principiel i forhold til den fremtidige administration. Udvalget vil ligeledes til enhver tid kunne tilbagekalde tidligere meddelte delegationer.

 

Sager, der vedrører kommunens egne projekter og anlæg, behandles efter samme retningslinjer og delegationer som øvrige sager.

 

Forvaltningen vil i tvivlstilfælde, samt når der i forbindelse med høring og offentliggørelser medtages indsigelser, altid forelægge sagen for fagudvalget til beslutning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens forslag til delegationer godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Ændringer forelagt på mødet, er indarbejdet i delegationsplanen.

Bilag

  • Delegationsplan Teknik og Miljø