Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Godkendelse af anlægsregnskab og låneoptagelse for klimatilpasningsprojekt Lillelund Engpark

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Godkendelse af anlægsregnskab og låneoptagelse for klimatilpasningsprojekt Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Sofie F. Britze, Erik Skibsted og Søren Brandt

Sagsresume

Byrådet besluttede på møde hhv. den 3. marts, den 26. maj, den 6. oktober 2015 og 30. august 2016, at meddele anlægsbevilling på i alt 3,805 mio. kr. til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark (KLIT 3).

Projektet er nu gennemført, og der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for udgifterne.

 

Da det er besluttet at lånefinansiere udgifterne, ansøges der ligeledes om godkendelse af låneoptagelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet og låneoptagelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for klimatilpasningsprojektet KLIT3: 

 

Anlægsprojektet vedrører de udgifter, der er afholdt til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark.

 

Herning Vand og Herning Kommune har brugt de øgede regnvandsmængder til at løfte kvaliteten af et eksisterende rekreativt område. Lillelund Engpark har fået en stor central klimasø, bakker og udsigtshøje med et stort naturindhold og lavt plejeniveau. Søen modtager regnvand fra den nordlige del af Herning. Det skal reducere risikoen for oversvømmelser i bydelen under ekstremregn, og tilfører samtidig området ekstra rekreativ værdi i form af en sø med åbent vandspejl i stedet for større rør under jorden.

 

Bassinet kan rumme 60.000 m3 vand og får et overfladeareal på ca. 45.000 m2. Der er fjernet 200.000 ton jord fra området. En lille del af jorden er blevet indbygget i området som bakker og udsigtspunkter, og til sommer vender de græssende får tilbage i nye omgivelser. Hjertestien er ved at blive asfalteret, så det bliver lettere for alle at færdes rundt om søen.

  

For udgifterne til klimatilpasningsprojektet er der i henhold til Lånebekendtgørelsen låneadgang.

 

Der er indhentet låneforslag fra KommuneKredit.

Forvaltningen anbefaler, at der optages et fastforrentet lån på 3,805 mio. kr. med en indikativ rente på 0,7 % samt en løbetid på 10 år.

Den årlige ydelse udgør ca. 0,394 mio. kr. Projektet er udført som et samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand. Renter og afdrag på det optagne lån opkræves i afviklingsperioden efterfølgende hos Herning Vand, således at projektet er udgiftsneutralt for Herning Kommune. 

 

Herning Vand arbejder fortsat i den østlige del af området med øvrige vandprojekter. Når disse arbejder er afsluttet, og etape 2 af ny asfaltsti rundt i området er lavet, afholdes der et fælles indvielsesarrangement. Det forventes, at der kan ske indvielse inden sommerferien 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet for de afholdte udgifter godkendes

 

at der optages et 10 årigt fastforrentet lån på 3,805 mio. kr. hos Kommunekredit.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.