Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

36. Erhvervelse af areal til cykelsti ved Studsgårdvej

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af areal til cykelsti ved Studsgårdvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af ny cykelsti langs Studsgårdvej i Snejbjerg er det nødvendigt et ekspropriere et mindre areal langs med Studsgårdvej til en afvandingsgrøft.

 

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til den nye grøft.

Sagsfremstilling

Den 19. juni 2017, pkt. 116 godkendte Teknik- og Miljøudvalget principskitsen til etablering af ny cykelsti langs Studsgårdvej i Snejbjerg.

 

Det har ved detailprojekteringen vist sig nødvendigt at lave en ca. fire meter bred afvandingsgrøft parallelt med Studsgårdvej. Afvandingsgrøften skal være med til at afvande en stor del af det nye vejprofil. Afvandingen af området har vist sig at være mere omfattende end først antaget, og forvaltningen har derfor været nødt til at udvide projektet, så afledningen til vandløbet kan ske i et styret tempo.

 

Arealet som skal bruges som afvandingsgrøft og beliggende på matrikel nr. 33 af, Snejbjerg by, Snejbjerg. Arealet er ca. 4 meter bredt og godt 50 meter langt. Området er vist på vedlagte bilag. 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel.

 

Anlægsarbejdet vil blive gennemført sideløbende med ekspropriationsproceduren. Det betyde at anlægsarbejdet kan igangsættes snarest muligt efter nærmere aftale med entreprenøren. Forventet opstart er medio marts - dog afhængig af vintervejret -  og projektet forventes afsluttet inden sommerferien.

Økonomi

Herning Byråd meddelte den 29. august 2017, pkt. 191 en anlægsbevilling til projektet på samlet 3,304 mio. kr. til serviceområde 09 Trafik stednr. 222094-04. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikel.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtskort ekspropriation