Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2018

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende 3 broer til renovering i 2018:

 

Bro 1814 (Kragsnapvej underføring af Herningsholm Å)

Skal renoveres med nye kantbjælker, nye fløje samt opretning af sætninger i asfalten på begge sider af broen.

 

Bro 19987 (Skovbjergvej underføring af Sønder Kanal)

Broen skal nedrives og udskiftes til en ny bro.

 

Bro 1668 (Hovedgaden i Skarrild, underføring af Dalgas Kanal)

Skal renoveres med nye kantbjælker, autoværn og reparationer af dækundersiden samt fløje.

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

 

Derudover er der akut behov for at udskifte en del på ca. 40 meter af støttemuren langs Messevejen ved broen over jernbanen, idet støttemuren er ved at skride ud. Udgiften forventes at blive ca. 750.000 kr. og anvises finansieret af anlægspuljen til renovering af broer.

 

Inden for de næste 5 år er der behov for at udskifte yderligere ca. 200 meter af støttemuren. Udgiften anslåes til ca. 3 mio. kr. og søges indarbejdet i investeringsoversigten 2019 - 2022.  

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222053 Broer - pulje.

 

Anlæg

Forventet udgifts-fordeling, mio. kr.

Bro 1814, Kragsnapvej, underføring af Herningsholm Å

0,5

Bro 19987, Skovbjergvej, underføring af Sønder Kanal

0,5

Bro 1668, Hovedgaden i Skarrild, underføring af Dalgas Kanal

0,5

Støttemur langs Messevejen ved broen over banen

0,75

Udgift i alt

2,25

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Renovering af broer i 2018"

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 "Broer – pulje".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag til Teknik og Miljøudvalgsmøde den 19-02-2018