Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

33. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

 

Herning Kommune har pr. 31. december 2017 solgt i alt 80 boliggrunde i 2017. Der er budgetteret med et salg på 61 boliggrunde for hele 2017. Ud af de 80 solgte byggegrunde, er der blandt andet solgt 23 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 16 i Fejerskovparken i Lind, 8 på Kirkebakken i Gjellerup, 7 på Søengen i Sunds og 6 ved Holing Sø i Tjørring.

 

Salget af boliggrunde fordelt på de årets fire kvartaler i 2017 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

Som det fremgår af bilaget er der også kommet gang i salget af boliggrunde på Udgaardsvej i Skibbild og Åbjergvænget i Vildbjerg, hvor der i begge udstykninger er solgt 2 grunde.

 

I Studsgård har Herning Kommune en spændende boligudstykning i den bæredygtige bydel beliggende ved Voldsgårdvej og Hvæslundvej. Salget i denne udstykning har ligget stille siden opstarten i 2008, men i 2017 har kommunen solgt endnu en grund i den miljørigtige boligudstykning.

 

Herning Kommune har i 2017 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

Herning Kommune har herudover i 2016 udbudt følgende områder som er byggemodnet i 2017:

 

Det kan på det forliggende grundlag konstateres, at grundsalget har ligget særdeles flot i 2017 især i de første to kvartaler af 2017.

 

Som det kan ses i Tabel B i bilaget solgte Herning Kommune 65 boliggrunde i 2015 og 57 boliggrunde i 2016 så kommunen fortsætter og forbedrer det høje salgsniveau i 2017 med salget af 80 boliggrunde.

 

Sammenligning med andre kommuner:

 

Kommunen arbejder på at indsamle salgsstatistik fra de private virksomheder, som også sælger boliggrunde i Herning Kommune. I Herning Kommune findes der nemlig flere udstykkere af boliggrunde, hvorimod dette ikke er tilfældet i for eksempel Holstebro Kommune. Dette medfører at ovenstående sammenligning af salget af boliggrunde i nabokommunerne kan være misvisende. Der findes desværre ikke en samlet statistik, hvor disse tal kan hentes. Der arbejdes med at finde en pålidelig indsamlingsmetode så disse tal i fremtiden kan indgå i denne orientering.

 

Der er i budget 2018-2021 planlagt at byggemodne følgende boliggrunde i 2018:

Kollundvej, Lind (ca. 32 grunde)

Ny udstykning, Gjellerup (ca. 25 grunde)

Egebakken, Gullestrup (ca. 16 grunde)

Holing Sø, Tjørring (ca. 20 grunde)

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. december 2017 solgt 20.985 m2 erhvervsjord i 2017. Herudover har kommunen solgt et erhvervsareal i Sunds på 8.000 m2 til opførelse af en ny genbrugsplads. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 28.000 m2 i 2017.

 

I budget 2018-2021 er der i 2018 er afsat penge til byggemodning af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning.

 

I Tabel D fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2017. Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2016 på 113.260 m2 er markant bedre end i 2013, 2014 og 2015, hvor kommunen solgte henholdsvis 69.596, 3.817 og 46.470 m2 erhvervsjord.

 

I 2018 vil der, i forbindelse med salg af erhvervsjord, være fokus på strategiudvikling. Der skal udarbejdes en analyse af kommunens udbud af erhvervsarealer for at sikre at det er de rigtige ”produkter” der udbydes. Det vil sige en undersøgelse at om kommunens produkter passer til markedet. Formålet er at skabe et overblik over kommunens situation i forbindelse med strategisk planlægning for den kommende periode.

 

Herudover er det planen at der skal være fokus på segmenteret markedsføring af erhvervsjord. Det er ikke realistisk at forsøge at rette kommunens markedsføring af erhvervsjord mod alle virksomheder i hele Danmark. Der er behov for en segmentering, som gør det nemmere at målrette markedsføringen.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E at kommunen har solgt 39.606 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle de solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

 

Kommunen har også solgt to storparceller ved Holing Sø. Køber overtager dog først arealet i 2018 og dette salg vil derfor først fremgår af salgsstatistikken for 2018.

 

Den 10. januar udbød kommunen en storparcel til erhvervs- og foreningsformål, beliggende Teglvænget i Herning. Herudover er der planer om udbud af storparceller ved Jordbærmarken i 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1 - statistik 2017 - samlet for året