Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Endelig vedtagelse af tillæg 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-25 for Åvænget i Herning

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af tillæg 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-25 for Åvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025, for et område ved Åvænget, Holtbjerg m.v. i Herning, udarbejdes, idet nye lokalplaner skal muliggøre, at et område ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning kan udvikles til butiksformål.

 

De nye lokalplaner giver også mulighed for etablering af et rekreativt område mellem Valdemarsvej og Åvænget, hvor der kan etableres regnvandsbassiner, og hvor vandmængder fra ekstremregn over lokalplanernes områder kan håndteres.

   

Tillæg 15 har nu været i 8 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at tillægget vedtages.

 

Da der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høring, forventes tillægget endeligt vedtaget på i Teknik- og Miljøudvalgets møde 19. februar 2018. Realisering af tillægget er dog betinget af byrådets vedtagelse af de tilhørende lokalplaner den 6. marts 2018.

Sagsfremstilling

Tillægget omfatter ændringer i spildevandsplanen. Ændringerne er nødvendige for at realisere 3 nye lokalplaner. Det drejer sig om udlægning af nyt planopland syd for Bauhaus, ændring af planoplande i området, flytning af regnvandsbassiner ved Åvænget samt etablering af nyt regnvandsbassin ved motorvejen, også syd for Bauhaus.

 

Følgende lokalplaner skal realisere de forestående planer:

 

1. Lokalplan nr. 12.E13.2 - for et Centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning.

Udvidelse af butiksområde ved Åvænget / Silkeborgvej i Herning. Området omfatter eksisterende områder med bl.a. område øst for Åvænget, samt området ved Bauhaus. Begge områder er allerede lokalplanlagt. Den nye lokalplan skal således afløse de to eksisterende.

 

 

 

2. Lokalplan nr. 12.E18.1 - for et Centerområde syd for Åvænget i Herning.

Butiksområde syd for Åvænget i Herning. Området omfatter nye arealudlæg vest og syd for Bauhaus.

 

3. Lokalplan nr. 12.R3.1 - for et område til offentlige og rekreative formål ved Valdemarsvej i Holtbjerg.

Området omfatter det rekreative område ved Holtbjerg afgrænset af jernbanen mod syd, Valdemarsvej mod vest og Ford ved Silkeborgvej mod nord.

 

Lokalplanernes områdeafgrænsning fremgår af nedenstående kortudsnit (fig. 1).

 

Fig. 1. Områdeafgrænsning for de nye lokalplaner ved Åvænget,

            Silkeborgvej og Valdemarsvej.

 

En forudsætning for etablering af det nye centerområde syd for Åvænget (lokalplan 12.E18.1) samt de øvrige ændringer i området, er, at områderne optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Det sker ved at indføre opland A12-2.P og A12-3.P i planen, samt ændre på visse afgrænsninger i oplandene omkring, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Med tillæg 15, der er vedhæftet dagsordenen som bilag 4, optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.  

 

Nuværende og fremtidige oplysninger om kloakoplande og udløb fremgår af tabel herunder.

 

Oplande

Areal (ha)

Befæstelsesgrad

Bef. Areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

 

A12-1

32,47

0,44

14,3

Regnvand til bassin v.  Åvænget

A12-2 (vest)

1,39

0,90

1,25

Regnvand til bassin v.  Åvænget

A12-2 (øst)

(svarer omtrent til det nye opland, A12-3)

5,07

0,90

4,56

Regnvand til bassin v.  Åvænget

Fremtidige

 

 

 

A12-1

32,47

0,44

14,3

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-2 (vest)

1,39

0,90

1,25

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-2.P

0,54

0,90

0,49

Regnvand til bassin v. Valdemarsvej SV for det bassin v. Åvænget, som nedlægges.

A12-3.

 

5,07

0,80

4,06

Regnvand til bassin v. motorvejen syd for Bauhaus

A12-3.P

3,20

0,70

2,24

Regnvand til bassin v. motorvejen syd for Bauhaus

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det vurderet, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye opland A12-3.P, i lokalområdet. I spildevandsplanens nedsivningskort er området angivet som ”ikke nedsivningsegnet”. På denne baggrund optages oplandet i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S' kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes til Herningsholm Å og til Hammerum Å, begge steder via våde regnvandsbassiner. Eksisterende udløb til Herningsholm Å nedlægges i spildevandsplanens "Planlægning" (altså ved den forestående ændring af området).

 

Recipient for regnvand
Regnvand fra oplandene mod vest (A12-1, A12-2P, A12-2, A12-2.P) udledes til Herningsholm Å.  Regnvand fra opland A12-3 og det nye opland mod øst (A12-3.P) udledes til Hammerum Å, der efterfølgende løber i Herningsholm Å (se oplandskortet, bilag 1). Mål for Hammerum Å og for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Det eksisterende bassin syd for Jem & fix flyttes vestpå (mod Valdemarsvej), og der etableres yderligere et bassin nær motorvejen (syd for Bauhaus).

 

Tilstanden for begge vandløb er ”ukendt tilstand”, både hvad gælder vandplanter, fisk og smådyr. Det vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

Bassiner til neddrosling af regnvand fra oplandene etableres som våde bassiner, iht. retningslinjer for regnvandsbassiner angivet i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning, med max. udledning på 1-2 l/s/ha og max. overløb svarende til hvert 5 år. Overløb fra bassiner, der ikke kan dimensioneres med en klimafaktor 1,3, sker til det tørre bassin for ekstremregn, der skal anlægges i det rekreative område (lokalplan nr. 12.R3.1).

 

Håndtering af ekstremregn er ikke omfattet af spildevandsplanen. De nye lokalplaner for området giver til gengæld mulighed for at etablere tørt bassin til håndtering af regnvand for hændelser sjældnere end hvert 5 år, herunder ekstremregn fra de 4 oplande. Mulighed for at etablere passager til brug for ekstremregn, der skal ledes fra oplandene og ned i det tørre bassin, sikres ligeledes via de nye lokalplaner for området.

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående betragtninger, at udledning af regnvand fra oplandene A12-1, A12-2, A12-2.P til Herningsholm Å og regnvand fra opland A12-3 samt det nye opland A12-3.P til Hammerum Å, ved realisering af de nye lokalplaner, ikke vil give anledning til væsentlig forøgelse af den hydrauliske belastning eller øget forurening af Hammerum Å. 

 

Mindre tilretninger af tillægget siden den foreløbige vedtagelse af tillægget 

Opmærksomheden skal henledes på, at der trods Herning Kommune ikke har modtaget bemærkninger i den offentlige høring, er der sket mindre tilretninger af tillæggets oplande med projektets og lokalplanens tilretning. Disse vurderes dog så begrænsede, at det ikke vil kræve en fornyet offentlig høring. I fig 2+3 er angivet hvilke tilretninger, der er tale om. Opland A12-2.P (vejareal) er gjort lidt mindre, opland A12-1 ændret en smule i den syd-østlige del og planopland A12-1.P er sløjfet, da lokalplanen ikke giver mulighed for kloakering af dette opland.

 

Fig 2. Planens udformning til foreløbig vedtagelse.

 

Fig 3. Planens udformning til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 15 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 endelig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort for Aavaenget m.fl. Herning
  • Bilag 2. Udløbsskema for Herning
  • Bilag 3. Oplandsskema for Herning
  • Bilag 4. Tillaeg 15 vedr. Herning til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025.