Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

61. Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplan

62. Årsrapport 2011, Teknik og Miljø - DRIFT

63. Orientering: Hold Herning Ren 2012

64. Orientering: Herning Cykler, fase 2

65. Frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2012

66. Orienteringssag: Udvidet betjening af Feldborg via Rute 13

67. Fra korttidsparkering til langtidsparkering i p-kælder Kousgård Plads

68. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om lovliggørelse af en række forhold på ejendommen Vormstrupvej 1

69. Klimatilpasning - godkendelse af forslag til afsnit til kommuneplanen

70. Forslag til Kommuneplan 2013-24 for Teknik- og Miljøområdet

71. Godkendelse af tilsynsberetning 2011 om virksomheder og landbrug

72. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om revurdering af husdyrbrug

73. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan

74. Orientering: Praksis for behandling af ansøgninger om husstandsmøller

75. Regnskabsmæssige overførsler 2011 - Teknik og Miljø

76. Orientering: Teknik og Miljøs emner til budgetkonference forår 2012

77. Orientering: Referat fra Landsbykontaktudvalget

78. Orientering: Referat af kvartalsmøde med taxivognmænd

79. Katteindfangning - opsigelse af aftale

80. Taxistruktur Herning Kommune pr. 1.8.2012

81. Fritagelse fra dispensation til tilslutningspligten

82. Ekspropriation til vejformål

83. Ekspropriation til vejformål

84. Ekspropriation til vejformål

85. Forslag til handleplaner

86. Politianmeldelse

87. Meddelelser