Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Forslag til Kommuneplan 2013-24 for Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-113-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til Kommuneplan 2013-24 for Teknik- og Miljøområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tekster vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde til forslaget til Kommuneplan 2013-24. Der er blandt andet foretaget ændringer i form af ajourføring og tilpasninger i forhold til statens Vand- og Natura 2000-planer, samt tilføjet to nye temaer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revideret de gældende kommuneplantemaer, så de er i overenstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen, med nye politikker på vores område, med forhold vedrørende det nye sygehus i Gødstrup og de nye mål i Green Cities samarbejdsaftalen.

 

Der er tilføjet to nye temaer "Klimatilpasning", som beskriver, hvad vil stiller op med udsigten til mere ekstremregn, og "Uforstyrrede landskaber", som beskriver, hvordan vi beskytter de større sammenhængende landskaber.

 

Der er i flere temaer kommet en række nye begreber ind i forhold til den gældende kommuneplan. Det drejer sig om netop klimaforandringer, klimatilpasning og klimascenarier, biodiversitet, sundhed og oplevelsesmuligheder både i by og på land, borgernes indflydelse, medansvar og ejerskab, C02-udledning, ressourcestrategi, LAR (Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand) og grønne strukturer.

 

Dette møde vil have hovedvægt på de temaer, der drejer sig om det åbne land:

Fritidsformål i det åbne land, Grønne områder, Højspændings- og naturgasanlæg, Skov, Lavbundsarealer, Natur, Landskab, Beskyttelse af grundvand og drikkevand, Vandindvinding og de to nye temaer Klimatilpasning og Uforstyrrede landskaber.

 

De øvrige temaer vil blive behandlet på mødet den 29. maj.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at materialet indarbejdes i forslag til kommuneplan 2013-24.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker at tage stilling til det samlede forslag til kommuneplan 2013-24 for Teknik og Miljø området på mødet den 29. maj.

Bilag

  • TMUmålmmdel1
  • TMUsamletåbenland