Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Taxistruktur Herning Kommune pr. 1.8.2012

Sagsnr.: 22.11.00-A21-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Taxistruktur Herning Kommune pr. 1.8.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den 26. maj 2008, pkt. 134, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den fremtidige struktur for taxivognmændene i Herning Kommune.
 
Det blev besluttet, at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Taxa på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligter sig til at dække lokalområdet og at vognmanden dokumenterer dette ved at indsende vagtplaner. Udvalget besluttede endvidere at antallet af tilladelser i lokalområdet skal tages op til revurdering ved ledighed, samt at tilladelsen til fritagelse for tilslutningspligten skal behandles på ny i forbindelse med ledighed.

Fritagelsen for tilslutningspligten blev givet for en tidsbegrænset periode på 4 år fra 1. august 2008 indtil 1. august 2012. Det er på denne baggrund, at sagen behandles på ny.

 

Forvaltningen anbefaler, at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fortsat fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Tax på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligter sig til at dække lokalområdet hele døgnet, og at vognmanden dokumenterer dette, ved at indsende vagtplaner på forlangende.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der i øjeblikket følgende tilladelser til taxikørsel:
Bestillingskontoret Herning Taxa med 47 tilladelser
I Aulum 1 vognmand med 3 tilladelser
I Vildbjerg 1 vognmand med 3 tilladelser
I Kibæk/Sdr. Felding 2 vognmænd med hver 1 tilladelse.
 
Det er forvaltningens opfattelse, at den eksisterende struktur fortsat er den mest fleksible og bedst sikrer en relevant taxidækning i de områder af kommunen, der ligger længst væk fra Herning By.
 
Den nuværende taxistruktur har ved flere lejligheder været drøftet med Herning Taxa og lokalområdernes taxivognmænd. Referat af sidste kvartalsmøde med taxivognmændene, hvor emnet ligeledes blev drøftet, er behandlet, som tidligere pkt. på dagsordenen. På kvartalsmødet med Herning Taxa og taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg, Sdr. Felding / Kibæk gav vognmændene udtryk for, at de kan tilslutte sig forvaltningens forslag, dog ønsker vognmand Carsten Hyldgård fra Kibæk, at blive fritaget for tilslutningspligten til Herning Taxas bestillingskontor. Dette ønske behandles under særskilt pkt.
 
Forvaltningen har i marts måned 2012 fremsendt forvaltningens indstilling til kommentering i de to taxiorganisationer Dansk Taxi Råd (DTR) og Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (CAT). Forvaltningen har modtaget svar fra DTR indvendinger imod en forlængelse af den nuværende aftale, da de mener at det fungerer godt. CAT har ikke svaret.
 
Forvaltningen vurderer, at den nuværende taxistruktur i Herning Kommune bør fortsætte. Forvaltningen finder ikke anledning til, at fastsætte en udløbsdato for fritagelsen til tilslutningspligten. Udvalget har ved ledighed mulighed for at vurdere på antallet af tilladelser i lokalområdet og tilladelsen til fritagelse for tilslutningspligten behandles på ny i forbindelse hermed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taxivognmændene i Aulum, Vildbjerg og Kibæk fortsat fritages for tilslutningspligten til det fælles bestillingskontor Herning Taxa på betingelse af, at den enkelte vognmand forpligter sig til at dække lokalområdet hele døgnet, og at vognmanden dokumenterer dette ved at indsende vagtplaner på forlangende.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.