Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

74. Orientering: Praksis for behandling af ansøgninger om husstandsmøller

Sagsnr.: 02.00.00-P19-40-11 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering: Praksis for behandling af ansøgninger om husstandsmøller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 7. maj 2007 en række interne retningslinjer for forvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelser til opførelse af husstandsmøller.

 

Retningslinjerne skal sikre en ensartet behandling af kommende sager, samt minimere møllernes påvirkning af omgivelserne.

 

Der blev i behandlingen af retningslinjerne lagt vægt på, at der skulle stilles krav til møllernes udseende og placering for at begrænse udsigt til møller fra nabobeboelse. Ligeledes skulle møllernes æstetiske påvirkning af en ejendom eller et landskab reguleres bedst muligt.

 

Retningslinjerne indgår kun som en del af den samlede vurdering af den enkelte sag, idet behandlingen af landzonesagen skal bero på et individuelt skøn.

 

I henhold til lov om planlægning er en husstandsmølle defineret ved, at totalhøjden ikke overstiger 25 m målt fra terræn. Ligeledes er det et krav, at husstandsmøller placeres i forbindelse med den eksisterende bebyggelse, jfr. Miljøministeriets vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. ”I forbindelse med eksisterende bebyggelse” er i planloven beskrevet som 20 m fra den samlede bygningsmasse.

 

Ud over ovenstående højde- og afstandskrav danner følgende baggrund for forvaltningens vurderinger:
- Husstandsmøller skal placeres i passende afstand til nabobeboelse, dog mindst 4 gange møllens totalhøjde
- Husstandsmøller skal som udgangspunkt opføres i dæmpede grå antirefleksbehandlede farver, samt have et harmonisk udseende, der ikke vil virke skæmmende i forhold til nabobeboelse og offentlig vej, og som kan indpasses visuelt i landskabet.
- Bortset fra en diskret fabrikantangivelse, bør der ikke forekomme reklamer på møllen.

 

Der blev under behandling af retningslinjerne i 2007 bl.a. lagt en del vægt på møllernes udseende og indvirkning på omgivelserne, og der blev derfor besluttet, at kravene i kommuneplanen til store møller som udgangspunkt også kunne medtages i vurderingen af husstandsmøller. Det skulle endvidere tilstræbes, at en mølle blev udført som en samlet konstruktion, hvor mast og mølle har et ensartet og sammenhængende udseende.

 

Siden retningslinjerne blev udformet, har forvaltningen i enkelte tilfælde vurderet, at afstand til nabobeboelse skulle være større end de 4 gange møllehøjden, som er gældende for store møller. Dette er sket, hvor der fra en nabobeboelse eller udendørs opholdsarealer var direkte udsigt til møllen.   Herning Kommune har meddelt tilladelse til min. 27 husstandsmøller siden 2007, og der er samtidigt meddelt 12 afslag.


6 af de 12 har efterfølgende fået tilladelse efter justeringer af ansøgningsgrundlagene.
- 5 af disse afslag er givet på grund af afstand til ejendommens bygninger
- 1 af disse blev givet, da der blev ansøgt om flere end en mølle på en ejendom (lovstridigt)

6 af de 12 har efterfølgende ikke fået tilladelse og/eller ansøgt igen:
- 4 af disse afslag er meddelt da det vurderedes, at afstanden til nabobeboelse eller byområde var for lille, og at det ikke var muligt at finde anden brugbar placering på ejendommen.
- 1 på grund af afstand til ejendommens bygninger og
- 1 på grund af beliggenhed i beskyttet natur

 

I forbindelse med spørgsmål til udarbejdelse af ansøgninger har mølletårnenes udseende i få tilfælde været diskuteret, og har endnu ikke dannet grundlag for et endeligt afslag.

 

I forbindelse med erfa-samarbejde med 7 af vore nabokommuner har administrationspraksis været diskuteret. I bl.a. Struer Kommune har det fra politisk side i flere tilfælde været et ønske, at møller ikke etableres på gittermaster. Dette har resulteret i et par afslag. Ligeledes ønsker Viborg kommune at møller i områder med særlige landskabelige interesser samt kystnære områder opføres på rørmaster.

 

Det indgår i vurderingen, at opstillingen af husstandsmøller i det åbne land sker i en konkret afvejning af flere forhold, herunder placering i landskabet, sammenhæng med bygningsanlæg, beskyttet natur og fortidsminder, og synlighed fra veje og omgivelser, herunder specielt nabobeboelser.

 

Det vil ofte være en konklusion, at en mølle vil virke mindre iøjnefaldende, såfremt tårn og mølle fremstår som en sammenhængende konstruktion i samme farve og materialevalg.

 

Bæredygtighed eller energieffektivitet vil blive medtaget i vurderingen, men møllerne er som udgangspunkt typegodkendte, og vil disse derfor være garanteret en rimelig energiproduktion. Det vurderes dog ikke, om der kunne etableres alternative energikilder, som kunne skønnes bedre egnet i forhold til ejendommens beliggenhed og omgivelser.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at   orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ved kommende ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller, ønsker udvalget ansøgningen til politisk behandling, når forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen.