Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

61. Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplan

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.
 
Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase, og Forebyggelsesudvalget ønsker at indhente høringssvar hos fagudvalgene i Herning Kommune.
 
Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.  

Afdelingsleder Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter forslag til høringssvar til forebyggelseshandleplanen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forslag til høringssvar til forebyggelseshandleplanen blev godkendt.

Bilag

  • Forebyggelseshandleplan, endeligt høringsudkast 16.3.12
  • Bilag til forebyggelseshandleplan
  • Forslag til Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til forebyggelsesplan 2012