Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

239. Det Gamle Kommunekontor i Skarrild - "Skarrild Turist"

Sagsnr.: 20.10.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Det Gamle Kommunekontor i Skarrild - "Skarrild Turist"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 
 

  

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Mette Damkær

Sagsresume

Skarrild Turisthus, en del af "Det Gamle Kommunekontor" Kirkepladsen 1, Skarrild, har siden 2009 fungeret som formidling af områdets attraktioner for områdets besøgende og turister. Det blev etableret af lokale ildsjæle i forbindelse med arbejdet for etablering af Nationalpark Skjern Å.
Siden 2012 har der ikke været en ordning omkring betaling af driftsomkostninger til el, vand og varme.


Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget afholder de bagudrettede omkostninger på 38.565,05 kr., og at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer forbrugsudgifterne til opretholdelse af ”Skarrild Turistkontorkontor” fra 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Skarrild Turisthus blev etableret som en del af de aktiviteter og tiltag, som lagde op til etablering af Skjern Å Nationalpark, og formålet med Skarrild Turisthus var – og er stadig - at formidle områdets mange kunstværker, samt kulturhistoriske, naturmæssige og historiske steder og områder.


Skarrild Turisthus fik stillet ca. 25 m2 af ”Det Gamle Kommunekontor” i Skarrild til rådighed. Huset rummer også et dagplejerum, pensionistklub og lokalhistorisk arkiv. Disse forbrugsafgifter afholdes via andre kommunale områder.


VisitHerning ydede ved opstarten et tilskud til indretning og skiltning, men der har aldrig været tvivl om, at den strategiske beslutning, om at turistinformation i Herning Kommune foregår fra VisitHernings kontor i Herning og ikke decentralt, var gældende.
 
Teknik og Miljø, serviceområde 04, har i årene 2010 og 2011 afholdt omkostningerne til forbrugsafgifterne som en del af forvaltningens formidlingsbudget i forbindelse med Nationalpark Skjern Å. Efter at det ikke længere så ud til at være en mulighed, blev det meddelt folkene bag turisthuset. Driften af huset er på trods af denne besked fortsat.
 
Kultur og Fritid har været i dialog med folkene bag Skarrild Turistkontor med henblik på den fremadrettede drift af huset og med henblik på en fokusering af aktiviteter og indhold i formidlingen af den kulturhistoriske vinkel, samt den stedspecifikke kunst, der findes i området. Driften af Skarrild Turistkontor er udelukkende baseret på frivillig basis.


Huset besøges årligt af ca. 1000 gæster. De turister, der typisk besøger området, er vandrefolk, lystfiskere, skoler og efterskoler, cykelturister, kulturhistorisk interesserede og kanofarende.
 

Sammen med Skovsnogen Artspace arbejdes der for fremadrettet at undersøge muligheden for at anvende hele Det Gamle Kommunekontor i Skarrild som base for artists in residence.


Kultur og Fritid kontaktes, når ildsjælene er længere med idéudvikling, fysiske planer og finansieringsplan.

Økonomi

Der skyldes pr. 30. november 2014 i alt 38.565,05 kr. inkl. gebyrer. Forbrugsafgifterne for turisthuset forventes fremadrettet at udgøre ca. 9.000 kr. pr. år.
 
Forvaltningerne anbefaler, at Teknik og Miljø, serviceområde 04, finansierer den bagudrettede skyldige omkostning på 38.565,05 kr. inkl. gebyrer pr. 30. november 2014, mens Kultur og Fritid finansierer de fremadrettede omkostninger vedr. forbrugsafgifter på ca. 9.000 kr. årligt.
 
Skarrild Turisthus blev 13. september 2010, pkt. 316, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget besluttede som en særlig ordning, at yde bidrag til dækning af afholdte forbrugsudgifter i 2010.
 
Til orientering fremsendes sagen med samme ordlyd, men med flg. indstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling (samme dato som Teknik- og Miljøudvalgets behandling):
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,
at der bevilges støtte fra 2015 og fremadrettet på 9.000 kr. årligt til betaling af forbrugsafgifter for lejemålet Kirkepladsen 1b i Det Gamle Kommunekontor,

at udgiften fra 2015 og frem finansieres fra SO 15, Kultur, andre kulturelle opgaver.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på grund af sagens særlige karakter og under hensyn til, at der også er fundet en fremadrettet og holdbar løsning, at der inden for serviceområde 04, Grønne Områder, i 2015 bevilges et éngangsbeløb til afholdelse af de bagudrettede forbrugsudgifter på 38.565,05 kr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.