Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

246. Tilbygning til bolig og Bed & Breakfast, Gunderupvej 5, Kollund

Sagsnr.: 02.34.02-P19-699-14 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Tilbygning til bolig og Bed & Breakfast, Gunderupvej 5, Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende bolig og Bed & Breakfast på ejendommen, således at den beboede del bliver større end de generelle anbefalinger i landzonebestemmelserne.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget i henhold til landzonebestemmelserne vurderer, om der, med henvisning til mulighederne for at fremme turisme i det åbne land, kan gives landzonetilladelse til den ønskede udvidelse af boligdelen og den eksisterende Bed & Breakfast.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Gunderupvej 5, Kollund, søgt om dispensation til opførelse af tilbygning til eksisterende bolig på 84 m2. Tilbygningen ønskes indrettet med 2 lejligheder som Bed & Breakfast.

 

Boligarealet udgør p.t. 403 m², hvoraf 78 m² i forvejen er indrettet til Bed & Breakfast. Det samlede boligareal vil efter opførelse af tilbygningen blive ca. 487 m², hvoraf 162 m² indrettes til Bed & Breakfast.

 

Der var i det første skitseforslag tillige ansøgt om opførelse af 300 m² bygning til indretning af kursusfaciliteter. Denne bygning er ikke længere med i gældende ansøgning. Det er ansøgers fremtidsplaner, at der, med afsæt i en ny lokalplan, kan gives grundlag for egentlige kursusfaciliteter på ejendommen. Ansøger er imidlertid indforstået med, at projektet gennemføres i etaper, og derfor er den aktuelle ansøgning om landzonetilladelse at betragte som etape 1.

 

I henhold til planlovens landzonebestemmelser kræves landzonetilladelser til udvidelse af boliger til mere end 250 m². Ligeledes kræves tilladelse efter samme lov til indretning af Bed & Breakfast lejligheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

 

Forvaltningen har tidligere meddelt ansøger, at en udvidelse af boligarealet (gælder for både bolig- og Bed & Breakfast-del) var for stort i forhold til landzonebestemmelserne og flere Naturklagenævnsafgørelser, til at kunne tillades ved hjælp af en landzonetilladelse. Det blev derfor anbefalet, at ansøge om udarbejdelse af lokalplan for ejendommen med henblik på indretning af kursusvirksomhed og Bed & Breakfast. Sagen blev behandlet i Byplanudvalget på møde den 1. september 2014, hvor det blev besluttet, at der ikke vil blive udarbejdet lokalplan, men at sagen i stedet bliver behandlet efter planlovens landzonebestemmelser.  

 

Landzonebestemmelserne åbner mulighed for at indrette liberale erhverv samt bl.a. Bed & Breakfast-boliger i eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger i det åbne land. På ejendommen Gunderupvej 5 er der ingen egentlige landbrugsbygninger.  

 

I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser meddeles der normalt afslag på store boliger i det åbne land. I en afgørelse skriver Natur- og Miljøklagenævnet: ”Ved ansøgninger om boliger på mellem 300 og 400 m² i det åbne land afhænger vurderingen af en række momenter, navnlig landskabets karakter og områdets planlægning, men også byggeriets placering, volumen og eventuel udformning, ejendommens størrelse og øvrige bygninger på ejendommen, eventuel præcedensvirkning samt eventuelt særlige konkrete omstændigheder. Der meddeles normalt afslag på ansøgninger om boliger på mere end 400 m², medmindre der foreligger ganske særlige forhold i den konkrete sag.”  

 

Natur- og Miljøklagenævnets praksis er således:

  • Boliger op til 250-300 m²: Der meddeles normalt tilladelse.

  • Boliger op til 300-400 m². Vurderes ud fra områdets og landskabets karakter samt byggeriets placering på ejendommen, størrelsen, byggeriets udformning, områdets planlægning m.v.

  • Boliger over 400 m²: Der meddeles normalt afslag.

 

Ejendommen udgør i alt 8,8 ha og er registreret som selvstændig skovejendom  

 

Forvaltningen vurderer, at bygningen vil få et forholdsmæssigt stort boligareal i relation til ejendommens jordtilliggende og anvendelse. Ligeledes vurderes udvidelsen ikke at være erhvervsmæssig nødvendig for driften af skovbruget. Det vurderes derfor samlet set, at det ansøgte ligger i periferien af mulighederne i Planlovens landzonebestemmel-

ser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget vurderer, om der kan gives landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, til en udvidelse på 84 m² i forhold til eksisterende areal, og med henvisning til mulighederne for at imødekomme turisme i det åbne land.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at der kan gives landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, til en udvidelse på 84 m2 i forhold til eksisterende areal, og med henvisning til mulighederne for at imødekomme turisme i det åbne land.