Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

248. Overdragelse af fast ejendom til foreningen Vildbjerg Cup

Sagsnr.: 00.05.10-Ø34-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af fast ejendom til foreningen Vildbjerg Cup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Amna Hotic

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at overdrage en ejendom i Vildbjerg til foreningen Vildbjerg Cup.

 

Ejendommen er et ældre stuehus, som i dag anvendes af Vildbjerg Cup til opmagasinering af effekter, som anvendes under cuppen.

 

Forvaltningen anbefaler, at ejendommen overdrages på et gaveskøde, og at parterne deler de til handlen hørende udgifter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 9. december 2013, pkt. 460 en sag vedrørende en brugsaftale med Vildbjerg Cup. Aftalen gav foreningen mulighed for at anvende ejendommen som lager.

Sagsfremstilling

Ejendommen Tranholmvej 4 i Vildbjerg er ejet af Herning Kommune. Ejendommen er et ældre stuehus på 170 m2 opført i 1892.

 

Ejendommen er ikke beboet, og har ikke været beboet et stykke tid. Ejendommen anvendes til opmagasinering af effekter, som Vildbjerg Cuppen anvender under afholdelse af deres foldboldstævne.

 

Herning Kommune afholder de faste udgifter på drift af ejendommen (ca. 15.000 kr./år), men vedligeholder ejendommen på et minimum. Foreningen Vildbjerg Cup vil gerne overtage ejendommen. Ved at overdrage ejendommen til cuppen, så kan Herning Kommune spare vedligehold samt ejendomsskat på ejendommen, og Vildbjerg Cup kan få en ejendom, som de i højere grad kan tilpasse deres ønsker og behov.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ejendommen overdrages på et gaveskøde for 0 kr. til foreningen Vildbjerg Cup. Det anbefales, at der tinglyses en tilbagefaldsklausul, sådan at ejendommen tilfalder Herning Kommune, hvis Foreningen Vildbjerg Cup ophører med at eksistere.

 

Ejendommen ligger som en del af en større matrikel, derfor er det nødvendigt, at ejendommen udmatrikuleres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som er vedhæftet som bilag.

 

Udgifterne til handlen udgør udgifter til udmatrikulering, tinglysning samt udarbejdelse af gavebrev, skøde samt deklaration om tilbagefald.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne deles mellem Herning Kommune og foreningen Vildbjerg Cup.

 

Vildbjerg Cup er indforstået med denne fordeling af udgifter.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 9. december 2013, pkt. 460 en sag vedrørende en brugsaftale med Vildbjerg Cup. Aftalen gav foreningen mulighed for at anvende ejendommen som lager. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndigede i samme sag, forvaltningen til at optage forhandlinger med foreningen om en egentlig overdragelse af ejendommen.

Økonomi

Den matrikulære sag
  ca. 18.000 kr. ekskl. moms
Udstykningsafgift
          5.000 kr.
Udstykningsgebyr
          3.400 kr.
Diverse afmærkningsmateriale, kørsel, kortoplysninger etc.
   ca.  1.000 kr. ekskl. moms
Udarbejdelse af gavebrev og skøde
        10.000 kr. ekskl. moms
Deklaration om tilbagefald
          5.000 kr. ekskl. moms
Tinglysningsafgift
          5.000 kr.
I alt
 ca.  47.400 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ejendommen Tranholmvej 4, Vildbjerg udmatrikuleres som vist på kortbilaget,

 

at ejendommen efterfølgende på et gaveskøde overdrages til Foreningen Vildbjerg Cup for 0 kr.,

 

at der stilles krav om, at hvis foreningen ophører med at eksistere eller ændrer formål, så tilbagefalder ejendommen til Herning Kommune uden omkostninger for kommunen,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til Herning kommunes del af udgifterne på 24.000 kr. ekskl. moms i 2015 til serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt sted nr. Udgiften finansieres af serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, driften, funktion 002511 konto nummer 0110079206.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 13632_udstykningsforslag