Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

238. Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-14 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
      X
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i nedenstående udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

[image]

 

Der har været nettoindtægter på i alt 3.053.133 kr. for udstykningsområderne.


I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.
 
Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.


Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af
grundene og arealerne.
Tilbagebetalingen udgør i alt 1.276.529 kr.
 
Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter
på 1.776.604 kr.


Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger.

Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 
002009 Krogvejen, Skovtoften, Arnborg (påbegyndt 2001)
Udstykning af 5 parcelhusgrunde samt vejforbindelse til område med tæt-lav byggeri.
I forbindelse med byggemodningen kom det frem, at et område i den nordlige del af udstykningen har været anvendt som fyldplads for lokalområdet. Der blev bortskaffet 660 tons forurenet jord samt 50 tons affald og brokker.
Udgiften til oprensning udgjorde 200-250.000 kr.
 
002026 Skåphusvej, Ilskov (påbegyndt ca. 1987)
Udstykning af 12 parcelhusgrunde.
 
002036/00237 Højager I+II, Aulum (påbegyndt 1996/2004)
Udstykning af 49 parcelhusgrunde udført i 2 etaper.
 
002045 Havrevænget, Vildbjerg (påbegyndt 2006)
Udstykning af 20 parcelhusgrunde i den østlige del af Vildbjerg.
 
002048 Jættevej, Skibbild (påbegyndt 2006)
Udstykning af 7 grunde i den vestlige del af boligområdet Jættevej.
 
002071-13 Kildehøj, Gjellerup (overdragelse af fællesarealer udført i perioden 2011-13).
I forbindelse med grundsalget blev der i 1978 tinglyst en deklaration omkring grundejernes forpligtelser til at oprette grundejerforening og vedligeholde fællesarealer.


Forvaltningen blev i 2008 bekendt med, at der ikke var oprettet en grundejerforening. Grundejerforeningen blev dannet i oktober 2010, og der blev indgået aftale med bestyrelsen om overdragelse af fællesarealerne.


Udgiften til udbedring af mangler i forbindelse med overdragelsen omfatter bl.a. opsætning af belysning på p-felter, udtynding af beplantning på fællesarealer og opretning af stibelægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.