Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

244. Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 29. oktober 2014 anmodet Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets vandafledningstakster for 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.

 

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende taksterne.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven.

 

Konkret skal følgende overholdes:

at
økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsynings-
selskabets regnskaber.
at
taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsynings-
sekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med pris-
loftet fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og er en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2015. Prisloftet fastsættes i kr. pr. m³.

 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt takster for afledning af spildevand, selskabets budget for 2015 samt forsyningssekretariatets prisloftafgørelser.
 
Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast bidrag og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 576 kr. ekskl. moms for 2015. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 21,50 kr. pr. m³ for 2015. Beløbet er uændret i forhold til 2014.


Taksterne for 2015 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2015 fastsat til 48.142 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 0,9 % i forhold til 2014. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsætte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).


Administrationen finder, at takstfastsættelserne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og prisloftet er overholdt.

 

Særbidrag
Det kan supplerende oplyses, at Miljøministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, der fastlægger nærmere regler om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Med baggrund i opgørelsen af Herning Vand A/S' samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand, skal Herning Vand A/S opgøre priser for organisk stof. Derudover kan andre stoffer, som f.eks tungmetaller, være relevant, i tilfælde af at stofferne giver ekstra omkostninger på renseanlæggene eller ifm. bortskaffelse af spildevandsslam.
 
Herning Vand A/S har altid haft mulighed for at opkræve særbidrag, men med den nye bekendtgørelse er opgørelsesmetoden blevet præciseret, bl.a. vil afskrivninger fremover være en del af omkostningerne. Opkrævning og fastsættelse af beløbet ifm. særbidrag er et mellemværende mellem Herning Vand A/S og virksomhederne.
 
Virksomheder, som udleder en større mængde vand med en vis mængde af organisk stof, er især relevant ift. opkrævning af særbidrag. Her tænkes bl.a. på Danish Crown.
Beløbet for særbidrag i 2015 til de enkelte virksomheder er ikke fastsat endnu, fordi der blandt andet er usikkerhed om beregningsmodellen, som skal anvendes ifm. den nye bekendtgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Vand A/S’s takster tages til efterretning,

 

at udvalget legalitetsgodkender taksterne.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Takstoversigt for spildevand 2015
  • Bilag 2. Overholdelse af pris- og omkostningslofter 2015