Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

245. Legalitetsgodkendelse af takster for vandforsyningsselskaber 2015

Sagsnr.: 13.02.03-G01-1-14 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Legalitetsgodkendelse af takster for vandforsyningsselskaber 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Takster for vandforsyningsselskaber i 2015 skal legalitetsgodkendes i henhold til Vandforsyningsloven. Der er 22 vandforsyningsselskaber i Herning Kommune. Taksterne for 2014 blev legalitetsgodkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013, pkt. 293.

 

Forvaltningen anbefaler, at takster for vandforsyningsselskaber legalitetsgodkendes med de anførte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Legalitetsgodkendelse består i kontrol af, at beregningen af tilslutningspriser overholder regulativet for de private vandværker, samt at prisen for vand sikrer, at selskabet har økonomisk råderum til renovering, som skal sikre vandkvalitet og forsyning. Samtidig skal  "hvile-i-sig-selv-princippet" overholdes, således at opsparingen ikke må være urealistisk høj. Der gælder dog særlig vilkår for selskaber med salg over 200.000 m3 om året, som er underlagt et prisloft fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Alle vandforsyningers takstblade overholder regulativet. Der er dog en del selskaber, som i år ikke har valgt at indexregulere tilslutningsbidrag, da reguleringen kun er 0,08 % i år og med henvisning til, at stigningen dermed er ubetydelig.

 

Langt de fleste selskaber har sendt budget for 2015, som dokumentation for vandprisen i 2015.

 

6 selskaber mangler at sende regnskab for 2013, heraf 2 selskaber både regnskab og budget. Forvaltningen mener, at legalitetsgodkendelse af taksterne uanset kan ske, dog med bemærkning om, at de er godkendt på baggrund af mangelfuld materiale.

 

Aulum og Sønder Felding Vandværker har sat prisen ned, hvilket skyldes, at selskaberne har en stor formue, og prisloftet kræver derfor nedsættelse af prisen.

 

13 selskaber har uændrede takster for vand. 3 af disse selskaber har sendt et budget, der viser et underskud, men bestyrelsen har uanset dette valgt ikke at sætte taksten op.

 

Underskuddet for Ørnhøj Vandværk skyldes køb og etablering af ny boring med høje anlægsudgifter i 2014 og 2015. Vandværket har sat prisen op i 2014, men ikke i 2015, da budgettet i 2016 og frem forventes at give overskud med nuværende takster.
 
Underskud i budgettet for Sandet Vandværk skyldes tab af en stor forbruger. Vandværket har en solid opsparing og vil derfor først i 2015 vurdere, hvilken betydning tabet af forbrugeren har på både udgifter og indtægter. Formue udgør ca. 1,3 mio. kr.
 
Feldborg Vandværk har store udgifter i 2014 og 2015 til ledningsrenovering, men vandværket har sparet op til disse udgifter. Formuen bruges således til ledningsrenovering i stedet for at sætte prisen op. Formue udgør ca. 1 mio. kr.

 

6 selskaber har valgt at sætte taksten for vand op på baggrund af budgettet.

 

Vildbjerg Vandværk har overtaget Timring Vandværk. Derfor er der lavet et samlet takstblad. Priserne er ens, bortset fra den faste årlige afgift, som i Timring Vandværks forsyningsområde er det samme, som hidtil for Timring. Fastbidraget er således 100 kr. højere i Timring end i Vildbjerg de næste to år, hvorefter taksterne bliver helt ens. Dette er en del af overdragelsesaftalen.

 

Hammerum Vandværk har oplyst, at selskabet efter fremsendelse af takstbladet har modtaget en uforudset skatteregning på ca. 900.000 kr., der sandsynligvis vil ændre det fremsendte takstblad. De har dog ikke kunnet nå at lave en ny beregning af takster inden fristen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for vandforsyningselskaberne legalitetsgodkendes med de anførte bemærkninger, herunder at der fremadrettet fremsendes begrundelse, hvis taksterne ikke er i overensstemmelse med budgettet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, dog kan udvalget ikke legalitetsgodkende takster for de vandforsyningsselskaber, der ikke har fremsendt regnskab for 2013.

 

Sagen genfremsættes på udvalgets møde 12. januar 2015, hvor de manglende regnskaber forventes at foreligge.

Bilag

  • Takstblade for 2015 - alle vandforsyninger
  • Sameligning af takstblade for 2015