Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

233. Orientering ved AFLD om affaldsbehandling

234. FN verdensmål - Grøn kollektiv trafik

235. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej i Herning

236. Færdiggørelse af privat byggemodning - Nørregade Vildbjerg

237. Drift og fremtidig pleje af træbeplantninger - H. P. Hansens Vej og Mindeparken

238. Frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning ved Staulund Å og Feldborg Bæk

239. Påbud om at fjerne forurenet byggeaffald fra Rind Plantage

240. Spildevandstilladelse til DNV Gødstrup

241. Dispensation fra afstandskrav til autoværksted - Ringkøbingvej 99, Herning

242. Pesticidfri Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

243. Langelandsvej 25, Herning - Lovliggørelse af etableret bolig i et baghus

244. Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus. Klage over byggetilladelse til ombygning af etageboliger på Ole Rømers Vej 1 - 21, Herning (Ørstedgården)

245. Ansøgning om ændring af vejnavn for en strækning af Mørupvej

246. Orientering om ændring af vejnavn for den lukkede del af Løvbakkevej

247. Orientering om politianmeldelse - manglende separering

248. Orientering om dom om ulovlig boligtilmelding

249. Meddelelser