Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

239. Påbud om at fjerne forurenet byggeaffald fra Rind Plantage

Sagsnr.: 09.35.00-K08-12-19 Sagsbehandler: Martin Klejs Skøtt  

Påbud om at fjerne forurenet byggeaffald fra Rind Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune har den 26. november 2020 modtaget Rind Plantages høringssvar til Herning Kommunes påbud om, at byggeaffaldet på delstrækning 1 og 2 i Rind Plantage skal fjernes.


På baggrund af høringssvaret indstilles det, at udvalget beslutter, om påbuddet om, at byggeaffaldet i Rind Plantage skal fjernes, fastholdes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 21. september 2020, pkt. 176 sag vedrørende byggeaffald i Rind Plantage. Baggrunden for sagen var, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har oplyst Herning Kommune og Rind Plantage om, at de ikke har fundet hjemmel til at kunne imødekomme klagers anmodning om opsættende virkning. Det er herefter op til Herning Kommune, om sagen skal afvente udfaldet af klagesagen hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller om det udlagte byggeaffald skal fjernes fra delstrækning 1 og 2, inden klagenævnet træffer afgørelse.


På mødet den 21. september 2020 besluttede udvalget, at byggeaffaldet i Rind Plantage skal fjernes, og at påbudsprocedure igangsættes.


Forvaltningen har haft påbuddet i høring og har den 26. november 2020 modtaget Rind Plantages høringssvar. I høringssvaret oplyser Rind Plantage bl.a.:


Primære påstand

  • Rind Plantage primære påstand er, at det udlagte byggeaffald har kunnet anvendes uden tilladelse, da de har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at byggeaffaldet er tilstrækkelig sorteret, og at byggeaffaldet ikke indeholder miljøfremmede stoffer i sådant et omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af byggeaffald kan have skadelig virkning på miljøet, grundvand eller menneskers sundhed.
  • Rind Plantage finder de vedlagte billeder af det usorterede byggeaffald misvisende, da de er taget før udlægning, manuel sortering og knusning af byggeaffaldet. Rind Plantage ApS henviser til tre andre sager, hvor Herning Kommune har accepteret sortering af nedknust byggeaffald efter udlægning.


Subsidiære påstand

  • Rind Plantage finder ikke, at Herning Kommune kan ændre praksis med tilbagevirkende kraft, idet Teknik- og Miljøudvalget tidligere har godkendt, at der kan meddeles en lovliggørende §19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.


Økonomiske konsekvenser

  • Rind Plantage anslår prisen for opgravning og bortkørsel af 558 ton affald samt det sand og jord, der følger med, dvs. i alt 700 ton, til 150.000-200.000 kr. + moms. Det oplyses derudover, at AFLD Fasterholt kan modtage byggeaffaldet for 126.000 kr.


Faktuelle oplysninger

  • Rind Plantage oplyser, at den udlagte mængde byggeaffald udgør 558 ton.
  • Rind Plantage ønsker begrundet, hvorfor Herning Kommune ikke længere vil tillade byggeaffaldet genanvendt til fx støjvolde.


Forvaltningen bemærker hertil følgende:

  • Byggeaffaldsmængden i påbuddet er ændret fra den af kommunen tidligere vurderede mængden til den af Rind Plantage oplyste mængde.
  • Herning Kommune har præciseret påbuddet således, at det fremgår, at anlæg omfatter miljøgodkendte støjvolde m.m.


På baggrund af høringssvaret indstilles det, at udvalget beslutter, om påbuddet om, at byggeaffaldet i Rind Plantage skal fjernes, fastholdes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget beslutter, om påbuddet om, at byggeaffaldet i Rind Plantage skal fjernes, fastholdes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget fastholder påbuddet om, at byggeaffaldet skal fjernes. Fristen af efterkommelse af påbuddet forlænges svarende til forsinkelsen på grund af det manglende påbudsvarsel.


Karlo Brondbjerg og Erling Præstekjær kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker, at kommunens påbud skal afvente klagenævnets afgørelse af sagen.

Bilag

  • Bemærkninger til varsling af påbud 26112020