Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

234. FN verdensmål - Grøn kollektiv trafik

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

FN verdensmål - Grøn kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 26. oktober 2020, pkt. 191 forslag til initiativer i forhold til verdensmål 13, samt ønsker og fokus på 4. kvartalsmøde.


Udvalget ønsker, at indhold på 4. kvartalsmøde er grøn kollektiv trafik.


På 4. kvartalsmøde fremlægges et oplæg om status og forslag til initiativer vedrørende grøn kollektiv trafik.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager oplægget til orientering og drøfter forslag til initiativer, samt ønsker til fokus på 1. kvartalsmøde i 2021.

Sagsfremstilling

FN´s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Mål 13, Klimaindsats omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.


Vi gør allerede meget i dag både til bekæmpelse men også til forebyggelse af klimaforandringer.


Der er gennemført flere klimatilpasningsprojekter i Herning, ny renovationsordning med affaldssortering, udledningsfri skraldebiler og bybusser, skovrejsning, energirenovering etc.


Med budgetforlig 2021-2022 ønsker forligspartierne, at Herning Kommune, så snart det er muligt, indgår en klimasamarbejdsaftale med Regeringen om grøn kollektiv trafik.


Klimasamarbejdsaftalerne har fokus på omstilling af kollektiv bustrafik samt kommunale køretøjer.


Konkret skal kommunerne forpligte sig til en plan for omstilling af den offentlige bustrafik, hvor målet som udgangspunkt er nulemission og eventuelt CO2 neutral trafik frem mod 2030.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget tages til orientering
at udvalget drøfter igangsættelse af mulige initiativer i forhold til grøn kollektiv trafik med henblik på at indgå klimasamarbejdsaftale med Regeringen om grøn kollektiv trafik
at udvalget drøfter fokus og indhold til 1. kvartalsmøde i 2021.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen er udsat.