Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

241. Dispensation fra afstandskrav til autoværksted - Ringkøbingvej 99, Herning

Sagsnr.: 09.20.02-P25-1-20 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Dispensation fra afstandskrav til autoværksted - Ringkøbingvej 99, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Bilcenter ApS og Meyer Nielsen Biler søger om dispensation fra afstandskrav i autoværkstedsbekendtgørelsen.


Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet, hvis virksomhederne kan dokumentere, at virksomhedens bidrag til koncentrationen af opløsningsmidler i omgivelserne vil ligge noget under grænseværdien.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation fra afstandskrav til etablering af undervognsbehandling, hvis det kan dokumenteres, at grænseværdien for bidrag af opløsningsmidler til omgivelserne kan overholdes.

Sagsfremstilling

Herning Bilcenter ApS og Meyer Nielsen Biler søger om dispensation fra afstandskrav i autoværkstedsbekendtgørelsen.


Virksomhederne ønsker at etablere undervognbehandling på eksisterende autoværksted på Ringkøbingvej 99 i Herning. Som udgangspunkt kræver etablering af undervognsbehandling en afstand på mindst 100 meter til et forureningsfølsomt områdes ydre skel. For autoværksteder etableret før 1. januar 1986 har kommunen dog mulighed for at give dispensation fra afstandskravet. Autoværkstedet på Ringkøbingvej 99 er etableret før 1986.


Autoværkstedets beliggenhed, skitsering af 100 m zone, beboede adresser og lokalplanforhold er angivet i bilag til sagen.


Herning Kommune har tidligere givet dispensation fra afstandskravet til Byens Bilpleje Herning ApS, Cypresvej 19 i Herning, i forbindelse med virksomhedens ansøgning om etablering af autolakering. Der gælder samme afstandskrav for undervognsbehandling og autolakering. Dispensationen til Byens Bilpleje Herning ApS blev givet før, der blev etableret boliger nord for Ringkøbingvej.


Begrundelsen for dispensationen var følgende.


"Autolakeringsanlægget placeres i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhverv, og hvor der iht. lokalplanen kun kan gives tilladelse til portnerboliger. Der findes dog tidligere etablerede, selvstændige boliger i området. Nord for erhvervsområdet er etableret en campingplads. "


Kommunen vurderer, at den væsentligste gene fra autolakering er emissionen af opløsningsmidler fra lakeringen. Opløsningsmidlerne emitteres gennem et afkast på 16 m, og beregninger viser, at virksomhedens bidrag til koncentrationen i omgivelserne vil ligge noget under grænseværdien. Det højeste bidrag til omgivelserne beregnes til 0,104 mg/m3 100 m fra afkastet. Grænseværdien er 0,15 mg/m3."


Forvaltningen vurderer, at Herning Bilcenter ApS kan få tilsvarende dispensation med samme begrundelse og på betingelse af, at virksomheden ved beregning dokumenterer, at grænseværdien for bidrag af opløsningsmidler til omgivelserne kan overholdes.


Der gennemføres partshøring inden dispensationen kan meddeles.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra afstandskrav til etablering af undervognsbehandling, hvis det kan dokumenteres, at grænseværdien for bidrag af opløsningsmidler til omgivelserne kan overholdes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillinger tiltrådt.

Bilag

  • Bilag Herning Bilcenter Dispensationsansøgning