Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

242. Pesticidfri Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Pesticidfri Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Herning Kommune skal gennem frivillige aftaler sikre beskyttelse af alle BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i kommunen.


Processen og lovgrundlaget er behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 9. marts 2020, pkt. 56. Den konkrete indsats mod brug af pesticider i de enkelte BNBO er behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020, pkt. 113.


I denne sag gives en status på arbejdet med opgaven omkring frivillige aftaler om pesticidfri boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter vandrådets beslutning om model for samarbejde om grundvandsbeskyttelse med decentral finansiering af udgifterne.

Sagsfremstilling

Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne skal inden udgangen af 2022 have aftalegrundlaget for de udpegede BNBO på plads og om muligt via frivillige aftaler.


Teknik- og Miljøudvalget behandlede processen og lovgrundlaget den 9. marts 2020, pkt. 56, hvor de besluttede at pålægge vandselskaberne at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.


Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. juni 2020, pkt. 113 godkendt behovet for beskyttelse og indsats imod brug af pesticider i de konkrete BNBO-områder. Derudover godkendte udvalget, at forvaltningen bemyndiges til at give et påbud ved manglende frivillige aftaler i de konkrete BNBO.


Proces / rollefordeling

Hvad angår kommunens rolle som myndighed i processen har det tidligere fremgået af sagen (9. marts 2020), at kommunerne i fase 1 så vidt muligt skal forsøge at opnå beskyttelsen gennem frivillige aftaler inden udgangen af 2022.


Forvaltningen er senere blevet opmærksom på, bl.a. på baggrund af anbefaling fra KL, at det i udgangspunktet er den enkelte vandforsyning, der skal indgå den frivillige aftale med lodsejeren og betale erstatning direkte til lodsejer. Denne model giver mulighed for mere fleksible aftaler, hvor der mest muligt tages hensyn til lokale forhold og ønsker. Det betyder, at der påhviler vandforsyningerne et stort ansvar i forhold til indgåelsen af de frivillige aftaler.


Selvom det dermed er vandforsyningerne, der har ansvaret for at indgå de frivillige aftaler med lodsejerne i de respektive BNBO, så vil forvaltningen fortsat styre processen og så vidt muligt deltage i forhandlingerne med lodsejerne. Af vedhæftede tids- og procesplan er det beskrevet, hvordan processen for en forhandling kan forventes at se ud samt hvornår forhandlingen for de enkelte værkers BNBO forventes at gå i gang.


Vandforsyningerne er orienteret om deres rolle på repræsentantskabsmødet den 22. september, hvor der også var en opsamling på de spørgsmål, der var til processen.


Status på vandforsyningernes vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse

Bestyrelsen for Herning Vandråd har bl.a. drøftet sagen på deres bestyrelsesmøde den 27. oktober 2020.


Vandrådet vurderer at opgaven med de frivillige aftaler generelt er en overskuelig opgave og noget som kan løses af de enkelte vandværker. Derudover vurderer vandrådet, at en solidarisk løsning ifm. BNBO ikke er realistisk, da der så vil være mange vandværker, som ikke ønsker at være en del af samarbejdet. Der arbejdes således ikke videre med en ny forening for samarbejde om grundvandsbeskyttelse (et ”vandsamarbejde”).


Vandrådet vil varetage de opgaver et vandsamarbejde skulle, og fungere som sparingsparter for kommunen i forhold til proces, tidsplan og udarbejdelse af skabeloner. Bestyrelsen i vandrådet vil tilbyde vandværkerne en konsulentordning med telefonisk rådgivning og vil, mod betaling, deltage i lodsejermøder. Referatet med denne beslutning er sendt til alle vandforsyninger og vedlagt som bilag.


Forvaltningen har deltaget i møde med vandrådets bestyrelse den 25. november, hvor emnet blev drøftet. Kun ét enkelt vandværk har aktivt reageret negativt på den udmeldte model. Derfor ønsker bestyrelsen at fastholde beslutningen fra bestyrelsesmødet den 27. oktober.


Finansieringsmodel

Bestyrelsen har på baggrund af tilbagemelding fra de øvrige vandværker vurderet, at der er størst tilslutning til en model med decentral finansiering, hvor det enkelte vandværk selv betaler for udgifter til beskyttelse af eget BNBO. Bestyrelsen vurderer ligeledes, at det administrative arbejde i forbindelse med oprettelse af et økonomisk samarbejde er stort, set i forhold til at opgaven er tidsbegrænset.


Forvaltningen har beregnet et overslag på udgiften for de enkelte vandværker, som fremgår af tabellen nedenfor. Erstatning vedr. Herning Kommunes egne arealer er medregnet i overslaget.


Udgiften er beregnet som engangserstatning for pesticidfrit BNBO uden tidsbegrænsning. Erstatningsstørrelse er valgt på baggrund af seneste taksationsafgørelse. Størrelsen af arealet er skønnet og der er ikke taget hensyn til marktype eller lignende. Det er derfor ikke den faktiske udgift, men kan bruges som sammenligning af udgifterne mellem vandværkerne. Udgifter til landmåler, tinglysning m.v. er ikke medregnet i opgørelsen, der alene er et overslag på selve erstatningsbeløbet.


Overslaget på udgiften til den enkelte forbruger er beregnet med udgangspunkt i, at hele udgiften opkræves på ét år over vandprisen eller det faste bidrag.


Vandforsyning

Overslag af samlet udgift / kr.

Fordelt på vandprisen / kr. pr m3

Fordelt på fastbidrag / kr. pr forbruger

Abildå Vandværk

127.000

0,78

801,89

Aulum Vandværk

-

-

-

Fasterholt Vandværk

4.250

0,21

19,86

Feldborg Vandværk

-

-

-

Haderup Vandværk

-

-

-

Hammerum Vandværk

127.500

0,57

64,23

Haunstrup Vandværk

8.500

0,77

68,55

Herning Vand

722.500

0,23

40,48

Karstoft Vandværk

8.500

0,21

55,19

Kibæk Vandværk

-

-

-

Sandet Vandværk

63.750

0,89

758,93

Skarrild Vandværk

85.000

3,45

386,36

Snejbjerg Vandværk

170.000

0,65

85,30

Stakroge Vandværk

110.000

5,33

613,89

Studsgård Vandværk

127.500

2,97

531,25

Sunds Vandværk

-

-

-

Sønder Felding Vandværk

8.500

0,04

9,44

Sørvad Vandværk

-

-

-

Vildbjerg Vandværk

425.000

0,74

143,10

Vind Vandværk

25.500

0,65

158,39

Ørnhøj Vandværk

11.000

0,30

28,85

Samlet udgift

2.025.550Fordelt ligeligt på alle forbrugere eller m3


0,35

59,78


Det er op til den enkelte vandforsyning at beslutte, om udgiften opkræves over vandprisen eller det faste bidrag, eller en kombination af disse. Opkrævningen kan fordeles ud over flere år, og der kan optages lån, hvis vandværkerne ikke har hensatte midler nok til at dække udgiften til grundvandsbeskyttelsen. Der er mulighed for lån med kommunalgaranti til dette formål.


Herning Kommune har, med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. marts 2020, mulighed for at påbyde vandselskaberne, at oprette et vandsamarbejde, hvis det vurderes, at der ikke tiltrædes en frivillig aftale herom. Tilbage i marts blev det vurderet at flere vandselskaber var positive overfor et samarbejde.


Det er fortsat muligt at påbyde et samarbejde, ved at hjælpe de vandværker, der er positive overfor et samarbejde, med lave vedtægter og stiftende generalforsamling. Kommunen kan så efterfølgende påbyde vandværker, der ikke frivilligt melder sig ind i foreningen, at deltage. Vandsamarbejde kan drive en vandfond, der kan støtte vandforsyningerne økonomisk og formålet kan udvides fra kun at omfatte beskyttelse i BNBO til også at omfatte grundvandsbeskyttelse i hele indvindingsoplandet, nødforsyningsledninger, sløjfning af boringer mv.


Forvaltningen har rettet henvendelse til de vandværker, der står til at få den største udgift pr solgt kubikmeter. De er interesserede i en vandfond, men kun ét enkelt har udtryk interesse for aktivt at ville arbejde for oprettelsen af ny forening.


Samlet set bemærkes dog, at det afgørende i henhold til bekendtgørelsen om BNBO er, at der indgås frivillige aftale med lodsejerne inden 2022.


Status for aftaler

Der skal laves aftaler for 16 BNBO med i alt 27 lodsejere. Af vedlagte bilag fremgår det, hvordan arbejdet forventes tilrettelagt inden udgangen af 2022.


Alle lodsejer vil således blive tilbudt en aftale inden udgang af 2022. Hvis ikke aftalerne kan forhandles færdig eller ikke kan gennemføres inden 2023 vil det blive vurderet, om der skal gives et påbud for gennemføre beskyttelsen. Folketinget forventes ved udgangen af 2022 at tage stilling til indførelse af et generelt forbud.


Der er startet på forhandlinger for BNBO ved Herning Vand, Vildbjerg og Vind Vandværker. Der har været møde med 2 lodsejere. Begge var godt forberedte og indstillet på at finde den bedste løsning. Det er målet at nå en endelig aftale med inden udgangen af 2020 med de 3 første vandforsyninger.


Processen kan dog trække ud, da det dels er de første forhandlinger og dels er det vigtigt at lodsejere og vandværker får mulighed for at finde den løsning, der passer dem bedst. På nuværende tidspunkt forventes ikke, at opstart af de øvrige områder udskydes.


Herning Kommune er grundejer for flere matrikler i BNBO. Disse er gennemgået i sag om forpagtninger i BNBO på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. november 2020, pkt. 217. Her er det besluttet at pålægge restriktioner om pesticidfri drift på kommunens forpagtningsarealer.


Forvaltningens næste orientering vil være i sidste kvartal af 2021.


FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet og nr. 3: Sundhed og trivsel, idet aftaler om pesticidfri BNBO sikrer rent drikkevand til kommunens borgere i fremtiden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget drøfter vandrådets beslutning om model for samarbejdet om grundvandsbeskyttelse med decentral finansiering af udgifterne.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen om sagen blev taget til efterretning.


Udvalget forventer, at der udarbejdes en model for et vandsamarbejde, som alle vandforsyninger er enige om. Kan der ikke opnås enighed om en model, kan Herning Kommune udstede påbud herom.

Bilag

  • Tidsplan og proces for frivillige aftaler
  • Referat bestyrelsesmøde vandrådet - 27.10.2020 (003)