Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

237. Drift og fremtidig pleje af træbeplantninger - H. P. Hansens Vej og Mindeparken

Sagsnr.: 04.01.11-P00-1-20 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Drift og fremtidig pleje af træbeplantninger - H. P. Hansens Vej og Mindeparken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Planlægning af fremtidig pleje af beplantningerne langs H. P. Hansens Vej og i Mindeparken i Herning.


Forvaltningen anbefaler, at træer der er syge eller udgør i sikkerhedsfare fjernes indenfor de næste 3-4 måneder, og at udvalget orienteres om ny udviklingsplan for de to områder i løbet af 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drift og pleje af arealerne langs H. P. Hansens Vej og Mindeparken er forvaltningen i gang med at lave langsigtede tyndingsplaner for beplantningen i områderne.


H. P. Hansens Vej

Egetræsbeplantningen langs H. P. Hansens Vej er plantet i 1972 som små træer i grupper.

I de 48 år, træerne har eksistereret, er der med 5-7 års interval foretaget tynding i beplantningen for, at de tilbageblivende træer skulle udvikle sig til de store fuldkronede egetræer, vi ser i dag. Ved denne driftsform har man gennem årene sikret, at træerne har kunnet udvikle sig med den kroneform, som er karakteristisk for egetræer og særligt for træerne langs H. P. Hansens Vej.Var der ikke igennem årene foretaget gennemgående tyndinger, ville beplantningen ikke have opnået det udtryk og den kvalitet i naturlig kroneform, den har nu. Det skyldes, at træerne ikke kan udvikle sig som fuldkronede træer, hvis de står for tæt. Da træerne endnu ikke har nået deres fulde størrelse, er det derfor nødvendigt at fortsætte denne drift, hvis træerne fortsat skal kunne udvikle sig med det udtryk, de har i dag.


Seneste større tynding blev gennemført for ca. 10 år siden, og flere af trækronerne er begyndt at gro ind i hinanden. Det medfører, at trækronerne vil udvikle sig skævt på den eller de sider, der står op ad et andet træ. Egetræer er ikke gode til at rette op, hvis først skaden er sket. Af samme grund er der steder, hvor det er for sent at tynde.


Der er 425 træer på hele strækningen. I løbet af de næste 10 år vil antallet blive reduceret for at give plads til træernes fortsatte udvikling. I gennemgangen er der lagt vægt på flere forhold: træernes karakter, potentiale og levedygtighed, mulighed for at blive flere 100 år gamle, samt nærhed til naboer, stier, veje og lygtepæle. Der er desuden foretaget en vurdering ihht. lovgivning vedr. beskyttelse af truede arter.


Det skal nævnes, at der i løbet af de 10 år siden seneste tynding er fældet 10-15 træer foranlediget af naboklager samt anden planlægning.Mindeparken

Mindeparken er landskendt pga.dets størrelse og beplantningens ensartethed i art, alder og karakter, der gør det til noget helt unikt. Forvaltningen har i beplantningens levetid arbejdet for at bevare dens særegenhed og værne om denne arkitektoniske arv.

I forlængelse heraf er forvaltningen begyndt at indplante nye egetræer enkelte steder til foryngelse af anlægget for at undgå, at området en dag kommer til at stå helt bart, fordi hele beplantningen er udlevet. Den tydelige aldersforskel i træernes udtryk vil udjævnes over tid.


I Mindeparken vurderes det at der er et behov for tynding af randbeplantningen for at give plads til de tilbageblivende træers fortsatte kroneudvikling.

Økonomi

Opgaven udføres indenfor den økonomiske ramme for Serviceområde 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at træer, der er syge eller udgør i sikkerhedsfare fjernes de næste 3-4 måneder
at udvalget orienteres om ny udviklingsplan for de to områder i løbet af foråret 2021.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.