Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

236. Færdiggørelse af privat byggemodning - Nørregade Vildbjerg

Sagsnr.: 13.06.04-P19-54-08 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Færdiggørelse af privat byggemodning - Nørregade Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Grønbjerg Grundinvest anmoder om at indgå en aftale om færdiggørelse af Nørregade (stamvejen), der fraviger beskrivelsen i lokalplanen samt vejgodkendelsen i forbindelse med en privat byggemodning.


Det anbefales at vejgodkendelsen fastholdes, dog således at fortovet kan undlades.

Sagsfremstilling

Herning Kommune meddelte den 27. maj 2008 vejgodkendelse til et privat byggemodningsprojekt på Nørregade i Vildbjerg på vilkår af, at byggemodner skal lave en mindre sideudvidelse samt etablere afvanding og fortov på sydsiden af Nørregade på en 300 meter lang strækning, som vist med rødt på nedenstående oversigtsplan.Derudover skal byggemodner etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger samt gadebelysning. Vejgodkendelsen er vedlagt som bilag.

Lokalplanen for området, 81.B6.1, beskrives i § 4.4, at der langs sydsiden af Nørregade etableres fortov i minimum 1,4 meters bredde på ovennævnte vejstrækning samt hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I takt med færdiggørelsen af byggemodningen i lokalplan 81.B6.1 har der været flere forsøg på at få udbygget Nørregade som beskrevet i vejgodkendelsen. Der har ligeledes været en del borgerhenvendelser om udviklingen i området, hvorfor spørgsmålet om der ønskes etableret et fortov på strækningen er sendt i høring ved de to grundejerforeninger omfattet af lokalplan 81.B6.1. Resultatet af høringen, som er vedlagt som bilag, viser, at grundejerforeningerne ønsker fortovet anlagt.

Grønbjerg Grundinvest har meddelt Herning Kommune, at man ikke er indstillet på at etablere en mindre sideudvidelse, fortov, afvanding og hastighedsdæmpende foranstaltninger som beskrevet i vejgodkendelsen, da det vurderes som unødvendigt. Byggemodner er indstillet på at etablere gadebelysning.


Gadefoto fra 2018. Fortovet vil stoppe ved vejadgangen.


Nørregade er nu en lukket stamvej, der betjener hundeskovens gæster samt beboerne i området. Boligområdet er velforsynet med cykel- og gangstier, og det vurderes derfor, at fortovet kan undlades.

Det skal bemærkes, at der ikke er etableret fortov på de første 300 meter af Nørregade fra Park Allé og denne del er heller ikke omfattet af lokalplanen. Der findes ingen aftaler om etablering af fortov på de første 300 meter.

Vejgodkendelse gives ud fra Privat fællesvejs lovens § 27, stk. 1 og Vejlovens § 49.
Såfremt byggemodner ikke gennemfører ovenstående arbejder, indstilles det, at der fremsendes en henstilling efter Vejlovens § 135 pkt. 3 for at tilsidesætte vilkår, for efterfølgende at sende et varsel og et påbud efter § 135 pkt. 4.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejgodkendelsen fastholdes, dog således at fortovet kan undlades.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Vejgodkendelsen fastholdes, herunder etablering af vejafvanding og gadebelysning, dog således at fortovet kan undlades.

Bilag

  • tværsnit
  • Vejplan
  • Vejgodkendelse - Byggemodning Nørregade, Vildbjerg 2
  • Høringssvar vedr. etablering af fortov
  • Svar fra øvrige naboer