Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

244. Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus. Klage over byggetilladelse til ombygning af etageboliger på Ole Rømers Vej 1 - 21, Herning (Ørstedgården)

Sagsnr.: 02.00.08-G03-17-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Orientering om afgørelse fra Byggeklageenheden, Nævnenes Hus. Klage over byggetilladelse til ombygning af etageboliger på Ole Rømers Vej 1 - 21, Herning (Ørstedgården)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Byggeklageenheden, Nævnenes Hus, afviser at behandle klagepunktet over indbliksgener i forbindelse med Herning Kommunes afgørelse af 14. september 2016 til ombygning af Ørstedgården, da klager ikke er klageberettiget. Byggeklageenheden giver ikke medhold i den resterende del af klagen omhandlende partshøring.


Sagen er dermed endeligt afgjort.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i en afgørelse af 14. september 2016 givet byggetilladelse til ombygning af 78 etageboliger til 66 etageboliger på adressen: Ole Rømersvej 1-21, 7400 Herning.


I den forbindelse er de lukkede altaner blevet åbnet og enkelte altaner er flyttet på facaden.


Forvaltningen har i forbindelse med behandling af sagen vurderet, at der ikke har været parter i sagen, som skulle høres, og der er derfor ikke foretaget partshøring i forbindelse med afgørelsen.


Efter afgørelsen har en enkelt nabo klaget over Herning Kommunes afgørelse til Byggeklagenævnet, da man mener, at kommunens skøn af indbliksgenerne er forkerte, og at der skulle have været foretaget partshøring.


Byggeklageenheden finder ikke, at klagerne er klageberettigede. De finder ikke grundlag for at antage, at byggetilladelsen udsætter klagerne for konkrete, yderligere væsentlige gener i forhold til de hensyn, som Byggeloven skal varetage.


Byggeklageenheden finder heller ikke anledning til at kritisere forvaltningens vurdering af, at klagerne ikke er parter i sagen, fordi klagerne ikke bliver væsentligt og individuelt berørt.


På den baggrund giver Byggeklageenheden ikke medhold i klagen. Afgørelsen kan ses i bilaget.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra Byggeklageenheden