Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

246. Orientering om ændring af vejnavn for den lukkede del af Løvbakkevej

Sagsnr.: 05.01.01-G01-2-20 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Orientering om ændring af vejnavn for den lukkede del af Løvbakkevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den nye Løvbakkevej er snart færdig anlagt og åbnes i foråret 2021. I den forbindelse lukkes den eksisterende del af Løvbakkevej, som starter ved Gullestrupvej og forbi Gullestrup Kirke og boligområdet Egebakken, markert med rødt i kortet.


Denne vejstrækning gives derfor et nyt vejnavn, og Byplanudvalget har på deres møde den 8. august 2011, pkt 105, besluttet, at vejen skal navngives Gl. Løvbakkevej.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er for nylig lavet en høring af de berørte borgere af vejnavneændringen. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger og kun en enkelt har sendt et andet forslag til vejnavn, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen er først efter udsendelsen af høringen blevet klar over, at Byplanudvalget faktisk havde taget stilling til Gl. Løvbakkevej i 2011. Derfor denne orintering.


Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at navngivningen til Gl. Løvbakkevej tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at vejen navngives Gammel Løvbakkevej.

Bilag

  • Bilag-VejnavneForslag_110801
  • Forslag til nyt vejnavn Løvbakkevej