Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

138. Frigivelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

Sagsnr.: 82.07.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

Gullestrup Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolens 4. og 6. klasse.

 

Forvaltningen anbefaler, at løsnings- og finansieringsforslag godkendes.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima, herunder luftkvalitet i skolens 4. og 6. klasse, således at Co2-niveau kan holdes på et passende niveau.

 

Arbejdstilsynets påbud skal efterkommes senest den 15. oktober 2018.

 

For at efterleve påbuddet foreslås, at der på taget etableres et ventilationsanlæg, som ventilerer de 4 klasselokaler inkl. 4 toiletrum og gang. Etablering af anlægget beløber sig 750.000 kr.

 

Kommunale ejendomme vurderer, at arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres i uge 42, og at Arbejdstilsynet anmodes om en fristforlængelse på ca. 14. dage.

Økonomi

Det foreslås, at udgiften på 750.000 kr. finansieres ved at fremrykke ekstraordinære midler til vedligehold vedr. indeklima, hvor der er afsat 2,886 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres ventilation i Gullestrup Skole som beskrevet til 750.000 kr.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nyt stednr. Indeklima på Gullestrup Skole
at anlægsudgiften finansieres med 750.000 kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme sted nr. 011099 13 Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima i 2021.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstilllingen tiltrådt.

Bilag

  • Påbud fra Arbejdstilsynet vedr Gullestrup Skole