Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

142. Tilbygning til hønnikestald i det åbne land

Sagsnr.: 09.17.00-P19-135-17 Sagsbehandler: Peter Lindhard Birch  

Tilbygning til hønnikestald i det åbne land

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tillæg til godkendelse af tilbygning til hønnikestald på ejendommen Skjernvej 202, 7500 Holstebro.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter sagen og tager stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om en tilbygning til eksisterende økologiske hønnikestald. Hønnikestalden er godkendt og etableret i 2017. Med tilbygningen vil årsproduktionen i stalden kunne udvides fra 200.000 stk. til 260.000 stk. hønniker.

 

Den eksisterende stald er ca. 100 meter lang og 33 meter bred. I ansøgningen om tillæg er der oprindeligt ansøgt om en tilbygning med en længde på 50 meter og en bredde på ca. 33 meter. Ansøger har efterfølgende fremsendt et tilpasset projekt, hvor længden af tilbygningen er reduceret til ca. 35 meter. Forvaltningen varslede et afslag på ansøgningen, begrundet i, at husdyrbruget ikke kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder landskabelige hensyn. Varsling om afslag er vedhæftet som bilag.

 

Ansøger har, i forbindelse med partshøringen af varsel om afslag, indsendt et tilpasset projekt, hvor tilbygningen er reduceret til en længde på 30 meter og fortsat en bredde på 33 meter. Ved at ændre på produktionsanlægget, med andet inventar kan der stadig ske en produktionsudvidelse svarende til 260.000 stk. hønniker. Derudover opføres der en mindre tilbygning (maskinhus) umiddelbart øst for den sydligste gavl. Desuden bliver der ikke etableret køreveje langs eksisterende bygning og tilbygning, som ansøgt i det oprindelige projekt. Ligeledes beklædes gavlen med plader i grå farvenuancer.

 

I forbindelse med barmarksprojektet, hvor den eksisterende bygning blev miljøgodkendt, var eneste mulighed for at imødekomme ansøger, at bygningen blev placeret nord-syd vendt, pga. brancheregler for økologisk hønnikeproduktion. Forvaltningen imødekom ønsket, mod at bygningen blev nedgravet i sydenden og etableret på et plateau i nordenden, således at der skete en landskabelig tilpasning. Derudover blev der i miljøgodkendelsen stillet krav om, at ved ophør af bygningens funktion til det ansøgte formål, skal bygningen fjernes og terrænet føres tilbage til situationen før byggeriet i 2017.

 

Arealet, hvor tilbygningen ønskes placeret, er afgrænset af beplantning på alle sider. Bygningen ligger på en skråning med en terrænhældning på 1:10 - 1:20, hvor det er mest stejlt ned mod Gryde Å, som er ved nordenden af bygningen.

 

Ansøger er indstillet på at etablere beplantning, så der er mindst muligt indsyn fra Skjernvej. Endvidere er ansøger indstillet på, at der kan stilles vilkår om, at der kan tinglyses, at omgivelserne og terrænet tilbageføres som før byggeriet i 2017 ved produktionsophør.

 

Området hvor den eksisterende stald er etableret, og hvor den nye tilbygning ønskes placeret, er udlagt til nationalt geologisk interesseområde (NGI-område), udpeget som en del af Skovbjerg Bakkeø. Bakkeøen er kendetegnet ved mange forskellige landskabsformer og geologiske formationer som bakker, ådale, søer m.m. I dette tilfælde er der tale om en ådal, som Gryde Å er en del af.

 

Landskabet er karakteriseret af et bakket terræn, skove og plantager samt spredtliggende større og mindre landbrug. Bevoksningen i landskabet skaber mindre rum i landskabet, som er klart afgrænsede, mens lange kig henover landskabet hindres. Terrænet i området gør landskabet sårbart overfor placering af store byggerier og anlæg, der fremstår dominerende og slører terrænets former.

 

I følge lov om miljøgodkendelser mv. af husdyrbrug skal Herning Kommune vurdere, om husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder hensynet til de landskabelige værdier.

 

Den allerede godkendte bygning med en længde på 100 meter blev i forbindelse med miljøgodkendelsen vurderet til at være forenelig med omgivelserne herunder landskabelige hensyn under forudsætning af de stillede vilkår. Forvaltningen vurderer, at effekten af den landskabelige tilpasning, som blev gennemført i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2017, vil blive reduceret ved en forlængelse af den eksisterende hønnikestald til en samlet længde på 130 meter, da der vil ske en forøget terrænopbygning ved den nye nordgavl. Ansøger er indstillet på at etablere forskellige skærmende foranstaltninger, som beplantning og grå facadeplader, som kan hjælpe på helhedsindtrykket af hele bygningen.

 

Branchereglerne for økologisk hønnikeproduktion med udformningen og størrelsen af hønsegårdene betyder, at der her er særlige rammer set i forhold til konventionel produktion. Et tilsvarende byggeri af et konventionelt husdyrbrug ville have større muligheder for at blive placeret, så landskabet i højere grad blev tilgodeset. Det forventes, at der kommer flere barmarksprojekter med økologisk hønnikeproduktion i fremtiden.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af ovenstående drøfter sagen og tager stilling til ansøgningen.

 

 

 

  

Skjernvej 202: Situationsplan   

 

 

Brev af 24. maj 2018 "Supplerende partshøring vedr. udvidelse" blev omdelt på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter sagen og tager stilling til ansøgningen. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der gives tilladelse til den ansøgte tilbygning til hønnikestalden (35 meter). Der stilles krav om skærmende beplantning og grå facade, samt fjernelse af bygning og tilbageføring af omgivelser og terræn ved produktionsophør.

Bilag

  • Varsling af afslag - Skjernvej 202
  • Skjernvej 202 - situationsplan med højdekurver
  • Matrikler tilhørende Skjernvej 202, vest for Skjernvej
  • Supplering til partshøring vedr. udvidelse