Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

137. Orientering om cykelsti til Skibbild-Nøvling, krydsning af bane ved Tvevadvej

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering om cykelsti til Skibbild-Nøvling, krydsning af bane ved Tvevadvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for banesikring af cykelstien mellem Gødstrup og Skibbild-Nøvling ved Tvevadvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har det sidste års tid arbejdet sammen med Banedanmark for at finde en løsning på en sikker passage for cykelstien ved Tvevadvej. Overgangen har ikke før været sikret med bomme, og nu hvor Herning Kommune anlægger en cykelsti, ønsker Banedanmark at sætte bomme op, både på cykelstien og vejen.

 

Herunder ses den løsning forvaltningen har fundet i samarbejde med Banedanmark. Løsningen er godkendt af politiet, og forvaltningen har været i kontakt med lodsejerne, der også ser positiv på løsningen.

 

Løsningen medfører, at det eksisterende kryds umiddelbart syd for banen forlægges mod syd som et nyt forsat kryds og dermed får Odinsvej og Tvevadvej et nyt vejforløb vist med rødt. Cykelstiens nye forløb er vist med gult. Tidligere planlagt stiforløb er vist med blåt.

 

 Som bilag er vedlagt et detaljeret oversigtskort over projektet. 

Økonomi

Banedanmark betaler for bom-anlæg og de advarselsskilte, der hører med, samt den del af cykelstien, der er på deres matrikel. Herning Kommune betaler alt udenfor Banedanmarks areal.

 

Udgifterne til kommunes andel af projektet kan indeholdes i anlægsbevillingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Oversigsplan - Banekrydsning