Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

159. Orientering: Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G12-1-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering: Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar 2012.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2012 solgt i alt 20 boliggrunde i 2012. Der er budgetteret med et salg på 55 boliggrunde for hele 2012. Ud af de 20 solgte boliggrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 4 i Fejerskovparken i Lind, men ingen i de to øvrige nyere udstykninger i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager, og Udgaardsvej i Skibbild. Den solgte grund i Vildbjerg er beliggende på Røddingvej 3 i Vildbjerg. 

 

Salget i tredje og fjerde kvartal 2011 og i første og andet kvartal 2012, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  


Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at der i andet kvartal 2012 er sket en markant stigning i salget sammenholdt med 3 foregående kvartaler. Dette kan skyldes at den generelle økonomiske situation er forbedret, men det kan også skyldes, at kommunen i andet kvartal 2012 udbød grunde i Lind og Snejbjerg. Disse grunde har længe været efterspurgt, især grundene på Ørskovvænget i Snejbjerg, hvor der har været udsolgt i flere år.  


Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2011 i alt 20 byggegrunde. Det vil sige sidste års slutsalg for boliggrunde er allerede nået halvvejs i året. Resultatet lever næsten op til forventningerne om et samlet salg i 2012 på 55 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring har ikke levet op til forventningerne, idet der til dags dato er solgt 3 grunde.

I Arnborg, Haunstrup og Sørvad er der private udbydere af boliggrunde.  

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. juni 2012 solgt 23.655 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1.

I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2011. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 61.000 m2. Det vurderes fortsat at kunne realiseres, idet der arbejdes med flere aktuelle salg, som forventes realiseret i løbet af 2012.   
 
Herning Kommunes boliggrundsalg sammenlignet med andre kommuner:
Salget af grunde ligger fortsat ikke på niveau med 2006-2010, hvilket må formodes at være en konsekvens af den samfundsøkonomiske situation. Som det fremgår af Tabel E og F i bilag 1 er salget af boliggrunde faldet i samtlige af de udvalgte kommuner. Faldet i salget af boliggrunde i Herning Kommune er i 2008, 2009 og 2010 ikke så stort som i de fleste andre kommuner. Men i 2011 er faldet markant som i de fleste andre kommuner.

 

Det er kun i Horsens Kommune at faldet ikke er markant, men det er det til gengæld i 2008 og 2009. Konklusionen er at alle kommuner, som indgår i sammenligningen, er berørt af et stort fald i boliggrundsalget som følge af den generelle økonomiske situation.

 

I tabel F i bilag 1 sammenlignes tallene fra tabel E ved hjælp af indekstal. Tabellen viser således de procentvise ændringer i talrækken med udgangspunkt i år 2007.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om grundsalg tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1 TMU 13082012