Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

153. Omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken og udskiftning af broer i Vildbjerg Søpark

Sagsnr.: 04.01.00-G00-8-07 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken og udskiftning af broer i Vildbjerg Søpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted,  Niels F. K. Madsen 

Sagsresume

Frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 195.000 kr. vedrørende diverse anlægsarbejder på serviceområde 04, Grønne områder,  til anlæg af nyt bassin i Mindeparken samt etablering/renovering af 2 køregangbroer i Vildbjerg Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles frigivelse af 195.000 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i foråret 2012 konstateret, at vandbassinet i Mindeparkens vandhave er utæt. Der er tidligere foretaget reparationer i forhold til det samme problem. Forvaltningen vurderer, at reparationer ikke længere kan løse problemet, og at det er nødvendigt at anlægge et nyt bassin.
 
Foreningen Vildbjerg Søpark har i efteråret 2011 gjort forvaltningen opmærksom på, at broerne over søerne og åen er i så dårlig forfatning, at det vil være nødvendigt med en udskiftning, da de ellers vil være til fare for brugerne. 

Forvaltningen anbefaler at der frigives anlægsmidler til de nødvendige udbedringer og reparationer.

Økonomi

Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 195.000 vedr. diverse anlægsarbejder.  
Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 145.000 kr. i 2012 til nyt bassin i Mindeparken samt anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2012 til etablering/renovering af 2 køre- og gangbroer i Vildbjerg Søpark. Udgiften finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb

 

Der forventes ingen afledt drift de første 5 år efter projektets gennemførelse.
Herefter forventes driftsomkostningerne at svare til de nuværende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 145.000 kr. i 2012 til serviceområde 04, Grønne områder, omlægning af bassin i vandhaven i Mindeparken, nyt sted nr.

 

at der meddelelses anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2012 til serviceområde 04 Grønne områder, etablering/renovering af 2 køre- og gangbroer i Vildbjerg Søpark, nyt sted nr.

 

at de samlede udgifter på 195.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på serviceområde 04, Grønne områder, diverse anlægsarbejder, sted nr. 020099.

 


 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.