Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

143. Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1304-07 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Midttrafik har 25. juni sendt forslag til budget 2013 i politisk høring hos bestillerne, efter at budgettet har været forelagt Midttrafiks bestyrelse 22. juni 2012.

 

Der er afvigelser mellem udgifterne i bestyrelsesmaterialet og det fremsendte materiale, hvilket primært skyldes, at skønnet over indeksreguleringen er ændret i nedadgående retning.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest 24. august 2012, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag for 2013 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse 14. september 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har tidligere fremsendt et teknisk budgetoplæg til administrativ kommentering, hvor Herning Kommune fik tilrettet oplægget.

 

Det tekniske budget med bemærkningerne fra bestillerne blev fremlagt for Midttrafiks bestyrelse 22. juni 2012.

 

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2013 i Midttrafiks bestyrelse 14. september 2012, idet budgettet efter lovgivning skal være vedtaget inden 15. september 2012.

 

De interne kommunale budgetter er først endelig på plads i løbet af oktober, hvorfor der kan komme ændringer, som kan påvirke Midttrafiks budget 2013, og det kan blive nødvendigt efterfølgende at justere dette.

 

Forudsætninger budget 2013

 

Udgifter

Udgangspunkt for budget 2013 er regnskabsresultat for 2011 med indregning af aktivitetsændringer.

 

Der er afvigelser mellem udgifterne i det materiale bestyrelsen godkendte, og det her fremsendte materiale, hvilket primært skyldes, at skønnet over indeksreguleringen er ændret.

 

Der anvendes to typer indeksregulering i budgettet. Ruter, der har været udbudt efter januar 2010, reguleres efter et månedligt omkostningsindeks (herunder Herning Kommunes bybusruter), mens øvrige ruter (herunder Herning Kommunes lokalruter) reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks, hvor der anvendes to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2011 - 12: 1,7%  2012 -13: 1,1%

Reguleringsindeks:   2011 - 12: 4,3%  2012 -13: 1,6%

 

Indeksene er justeret siden den administrative høring, idet begge indeks er faldet, hvilket betyder en mindreudgift for Herning Kommunes lokalruters kørsel

 

I udgifterne er samtlige køreplantimer medregnet. For Herning Kommune er de faldet i alt med 1799 timer på grund af besparelser på bybusdriften og på de lokale ruter,

heri er indregnet mertimer til kørsel til Feldborg med rute 13 med i alt 120 timer.

 

Udgiften til ekstra tilkøbt ture på de regionale ruter (11 og 19 i Arnborg - Fasterholt området, og ture til Feldborg med rute 13) samt "ny" rute mellem Sørvad og Aulum er med i budgettet.

 

Forventede udgifter til bonusaftalen på miljøbesparende kørsel i bybusriften er medtaget i budget 2013.

 

Udgifter til Cross Border (ekstra udgifter grundet bortfald af mulighed for momsfri leasing af busser i udlandet) er med på alle lokale ruter, der endnu ikke har været i udbud.

 

Endvidere indgår udgifterne til trafikselskabet/administrationen, der omfatter
udgifter til administration, fællesudgifter til vedligeholdelse af billetmaskiner,
information og markedsføring, IT udgifter med videre.


Udgangspunktet for dette budget er en fremskrivning af Midttrafiks budget 2012 med en
fremskrivningsprocent på 1,5 %.


Niveauet for Trafikselskabet/administrationen er blandt andet baseret på de køreplantimer bestillerne indmelder.

 

På grund af de vedtagne besparelser på Midttrafiks administrationsomkostninger, som i 2013 i alt udgør 1 mio. kr., er Herning Kommunes omkostninger hertil kun steget med 83.000 kr. fra 2011 - 2013.  

 

Midttrafik har ikke tilsluttet sig Rejsekortprojektet. I det omfang dette sker, må der forventes at blive tale om en betydelig merudgift. Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo 2013.

 

 

 

 

Indtægter 

Budgettet for indtægterne er specielt usikkert i år, idet der er en række uafklarede forhold, bl.a. virkningen af den ændrede HyperCard ordning og de nedsatte takster i forbindelse med Trafikforliget.

 

HyperCard ordningens permanentgørelse kan betyde, at nettoindtægten ved kompensationen falder.

 

Udmøntningen af takstnedsættelsen kendes ikke, og virkningen af takstnedsættelsen er ikke indarbejdet i budgettet.

 

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5%.

 

Fra køreplanskiftet 2011 er der gennemført besparelser på de regionale ruter og en del bybuskørsler. Dermed er der også skønnet en reduktion i passagerindtægterne i 2013.

DSB og Arriva Tog har indført rejsekortet på togrejser i Midttrafiks område, hvilket får betydning for Midttrafiks indtægter i det nuværende samarbejde med DSB og Arriva, det skønnes, at medføre færre indtægter til Midttrafik.

 

Den samlede indtægt i budget 2013 er for Herning Kommune højere end regnskab 2011. Dette skyldes omlægning af indkøb af skoleårskort. Denne merindtægt skal udligne den ekstra omkostning skoleafdelingen har haft på indkøbet af skoleårskortene.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik ud som følger: [image]

 

I oversigten er ikke medtaget budgettet for handicapkørsel, der netto er opgjort til 1.503 mio. kr. til kørsel og 0,549 mio. kr. til Trafikselskab/administration.

 

Administrationen for Social, Sundhed og Beskæftigelse har ingen bemærkninger, idet forslaget holder sig indenfor den afsatte ramme i Herning Kommunes budget.

 

I indtægterne på 16,403 mio. kr. indgår ca. 4 mio. kr. til  skoleårskort. Denne indtægt skal udligne skoleafdelingens omkostning til køb af disse kort hos Midttrafik. Dette tal er der i ovenstående korrigeret for.

 

I oversigten indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute. Udvidelsen er finansieret af Regionen.

 

Konklusion:

På baggrund af den viden forvaltningen har på nuværende tidspunkt, forventes det samlede resultat af de ovennævnte budgetmæssige usikkerheder at kunne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

 

Forvaltningen vil i forbindelse med forårsopfølgningen 2013 have en særlig fokus på den kollektive trafik, især set i lyset af, at der på nuværende tidspunkt er afsat 2,3 mio. kr. mere  i kommunens budget i forhold til det fremsendte budget fra Midttrafik vedrørende kollektiv trafik.

 

Hvor stor en andel af beløbet der forventes anvendt til at imødekomme mindreindtægten pga permanentgørelse af HyperCard og trafikforligets takstnedsættelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Endvidere vil en mulig ibrugtagning af rejsekortet i Midttrafiks dækningsområde medføre en permanent større driftsudgift.

 

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til Høringssvar til budget 2013