Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

148. Orientering: Kampagne på genbrugspladserne "SMÅT brændbart SKAL sorteres":

Sagsnr.: 07.00.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering: Kampagne på genbrugspladserne "SMÅT brændbart SKAL sorteres":

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Meinhardt

Sagsfremstilling

Genbrug og affald gennemfører i ugerne 34, 35 og 36 en kampagne vedr. sortering af småt brændbart på genbrugspladserne.
 
Kampagnen skal ses som en forløber til et mål om, at der udsorteres genanvendelige fraktioner fra såvel genbrugspladsernes indsamling af småt brændbart affald som fra restaffaldet ved de enkelte boliger.
 
I Green Cities er den overordnede målsætning 30 % reduktion af mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.
 
Det konkrete mål for denne kampagne er at flytte 250 tons småt brændbart (træ, papir, pap og plast) på genbrugspladserne til genanvendelse og dermed spare ca. 300.000 kr. til behandling af affaldet og ca. 400 tons CO2.
Det fulde potentiale er 500 tons småt brændbart på genbrugspladserne.
 
Udgifterne til kampagnen vil være 150.000 kr.
 
På længere sigt er det planen, at understøtte kampagnen med vort skoleprojekt.
Erfaringsmæssigt er det nemmere at påvirke børn i den skolepligtige alder end på et senere tidspunkt i livet.
 
Kampagnen omfatter:
-  Pressemeddelelse i uge 33
-  Opstart af kampagnen i uge 34
   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen inviteres på Nederkærgård.
-  Husstandsomdeling af folder i uge 34. Se bilag
-  Bannere, beachflag, infoskilte og et særligt uddannet team fra genbrugspladserne,
    skal fungere som ambassadører for kampagnen.
-  Afslutning af kampagnen i november
   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen og pressen inviteres
   Gevinsten, en trailer, overrækkes vinderen af konkurrencen
   fra den husstandsomdelte folder.
-   Opfølgning på resultatet af kampagnen i januar 2013.
 

Genbrug og affald gennemfører i ugerne 34, 35 og 36 en kampagne vedr. sortering af småt brændbart på genbrugspladserne.

 

Kampagnen er en naturlig opfølgning på den kampagne der blev afholdt i efteråret 2011 om brug af klare sække på genbrugspladserne.

 

Kampagnen er et led i den overordnede målsætning i Green Cities omkring reduktion af brændbart affald fra husholdningerne.

 

Det konkrete mål for denne kampagne er at flytte 250 tons småt brændbart til genanvendelse og dermed spare miljøet for ca. 400 tons CO2.

 

Kampagnen omfatter:

- Pressemeddelelse i uge 33

- Opstart af kampagnen i uge 34.

   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen inviteres på Nederkærgård.

- Husstandsomdeling af folder i uge 34. Se bilag

- Bannere, beachflag, infoskilte og et særligt uddannet team fra genbrugspladserne,

 skal fungere som ambassadører for kampagnen.

- Afslutning af kampagnen i november.

   Udvalgsformand Finn Stengel Petersen og pressen inviteres.

   Gevinsten, en trailer, overrækkes vinderen af konkurrencen

   fra den husstandsomdelte folder.

- Opfølgning på resultatet af kampagnen i januar 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Herning K_A5_folder konkurrence