Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse - Trælundvej 20, Herning

Sagsnr.: 09.17.00-P19-50-19 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse - Trælundvej 20, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen, Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Husdyrbruget på Trælundvej 20, Herning har forespurgt om muligheden for ophævelse af vilkår om forsuring af gyllen. Ændringen vil medføre overskridelse af BAT (bedste tilgængelige teknik), ift. emissionen af ammoniak.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke sker ophævelse af vilkår om forsuring. 

Sagsfremstilling

Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 30. august 2010. En af de grundlæggende betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er, at ansøgere om miljøgodkendelser af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH3-N pr. år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier kan kommunen ikke stille krav om, at ansøger anvender en bestemt teknik eller teknologi.

 

Ejer af husdyrbruget valgte i forbindelse med den nuværende godkendelse at etablere et forsuringsanlæg for overholdelse af det generelle reduktionskrav for ammoniak. Forsuring blev på den baggrund fastsat som et vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse.

 

Ejer ønsker nu at levere gylle til biogasanlæg, og biogasanlægget ønsker ikke at modtage forsuret gylle. Ejer har derfor forespurgt til muligheden for ophævelse af vilkår om forsuring. Til begrænsning af ammoniakemissionen har ejer i stedet foreslået overdækning af begge gyllebeholdere. Ammoniakemissionen kan med de foreslåede ændringer beregnes til 2.809 kg NH3-N/år, mens kravet er beregnet til 2.741 kg NH3-N/år. Emissionen er dermed overskredet med 68 kg, dvs. 2,5 % ift. emissionen ved anvendelsen af BAT.

 

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen (§ 25, stk. 3) skal BAT-kravet til enhver tid være overholdt. Kommunen kan dog i særlige tilfælde fravige kravet, hvis ansøger kan godtgøre, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift (§ 25, stk.5).

 

Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering. Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten, dvs. der er krav om proportionalitet.

 

Det forekommer jævnligt, at forvaltningen foretager proportionalitetsvurderinger, og at overskridelser af emissionsgrænsen dermed accepteres. Hvis det foreslåede i den aktuelle sag vedrørte en ny godkendelse, og ikke en ændring af eksisterende forhold, kunne det formentlig godkendes på baggrund af en proportionalitetsvurdering. Men da sagen vedrører eksisterende forhold, hvor BAT allerede overholdes, og der ikke er behov for nye investeringer for overholdelse af BAT, vurderer forvaltningen, at lovgivningen ikke giver mulighed for at anvende proportionalitetsbetragtningerne.

 

Ved fremsendelse af en ansøgning og ved meddelelse af et egentligt afslag, har husdyrbruget mulighed for at påklage afgørelsen, og dermed få den prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om, at der ikke sker ophævelse af vilkår om forsuring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

 

123. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

 

124. Forlængelse af kontrakt og rammer

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Forlængelse af kontrakt og rammer

 

125. Meddelelser

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser