Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Orientering om øget græsslåningsfrekvens på udvalgte sti- og vejforløb

47. Forskønnelsespuljen - Park Allé, Vildbjerg

48. Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej vedr. Højgade i Timring

49. Orientering om køreplanskift juni 2017 - Bybusser og lokalruter

50. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

51. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

52. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2016 til 2017

53. Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2016

54. Budgetmål 2018

55. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2018-2021

56. Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

57. Godkendelse af anlægsregnskab for særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

58. Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

59. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

60. Orientering om proces for tilretning af Natura 2000-afgrænsning

61. Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

62. Hækdeklaration i Sunds

63. Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen i 2017

64. Foreløbig vedtagelse af tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Aulum

65. Forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nord-vestlige del

66. Bredgade 32, Herning - Dispensation fra elevatorkrav ved nye boligenheder i eksisterende tagetage

67. Munkgårdkvarteret 319, Herning - Dispensation fra lokalplan

68. Snejbjerg Hovedgade 51, Herning - dispensation til afstand til skel

69. Kommuneplan 2017-2028 - bemærkninger til forslaget

70. Orientering om tildeling af ledige tilladelser til taxikørsel

71. Aftale om arealoverførsel til offentlig vej

72. Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

73. Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

74. Meddelelser fra udvalgets medlemmer