Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Orientering om øget græsslåningsfrekvens på udvalgte sti- og vejforløb

Sagsnr.: 05.01.15-P00-1-17 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om øget græsslåningsfrekvens på udvalgte sti- og vejforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

 

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Nielsen og Morten Lange

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2017 blev der afsat 440.000 kr. årligt til forskønnelse ved øget slåningsfekvens af græsrabatter, på udvalgte stier i bynære områder og stier, som forbinder bydele.

Sagsfremstilling

Der orienteres om principperne for og disponeringen af indsatsen omkring den øgede slåningsfrekvens af græsrabatter i bynære områder.

 

Indsatsen vil være synlig på indfaldsvejene i Herning by og særligt benyttede vej- og stiforløb i hele kommunen. Der tages udgangspunkt i vej- og stiforløb i Herning by som er markeret med gult på oversigtskortet over Herning by.

 

 

 

Indsatsen hæves fra 2 gange slåning til minimum 3 årlige slåninger.

 

Eksemplet ovenfor er med afsæt i Herning by, men frekvensen er minimum 3 årlige slåninger på bynære stiforløb i hele Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

47. Forskønnelsespuljen - Park Allé, Vildbjerg

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forskønnelsespuljen - Park Allé, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Projekter finansieret af forskønnelsespuljen er godt i gang, og der er dialog i gang omkring flere projekter. I denne sag orienteres om status på forskønnelse og renovering af Park Allè i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forskønnelse og renovering af Park Allé er koordineret med Herning Vand´s kloakfornyelse og finansieres dels af forskønnelsespuljen for center- og omegnsbyer og dels af midler afsat til koordinerede vej- og kloakprojekter.

 

Vildbjerg borgerforening har peget på følgende udfordringer omkring Park Allé:

 • Benyttes/krydses hver dag af mange - bl.a. børn og ældre (skole, ældrecenter, læger, tandlæge, fodterapi m.v.)
 • Er belastet af meget tung og særdeles støjende trafik, der burde omdirigeres via Pugdalvej m.fl. Alt tung trafik bør fjernes.
 • Vejen har en vekslende ulogisk hastighedsbegrænsning. På trods af, at der er bymæssig bebyggelse langs hele vejen og krydsende trafik af bl.a. skolebørn, er der på en del af Park Allé en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 50 km/t bør være absolut max. hastighed - gerne 30 eller 40 km/t omkring lysreguleringen grundet skoletrafik.
 • Er belastet af meget "hurtige" både tunge og lette bilister, derfor er der et stort behov for fartdæmpende foranstaltninger. Bør etableres som grøn miljøvej.

 

Park Allé har en meget bred kørebane på 10 meter, som ikke understøtter ønsket om en lavere hastighed og fjernelse af den tunge trafik. Årsdøgntrafikken er på ca. 2.700 køretøjer. Til sammenligning dimensioneres en 2-sporet vej til 80 km/t med en kørebanebredde på 7 meter. Dalgasgade i Herning har en kørebanebredde på 6,0 meter og en årsdøgntrafik på ca. 4.800 køretøjer.

 

Forskønnelse og renovering af Park Allé omfatter derfor en ændring af kørebanebredden til 6 meter, som vil medvirke til at hastigheden bliver nedsat.

 

Byplanudvalget blev på mødet den 21. november 2016, pkt. 216, orienteret om følgende:

Herning Vand er i gang med kloakrenoveringen på den nordlige del af strækningen. Her ændres vejprofilet, så vejbredden reduceres til 6 meter. På den sydlige del ændres vejbredden ikke, men der laves trafikdæmpende elementer, hvor vejbanen indsnævres til 6 meter på enkelte steder på strækningen.

Projektet på den sydlige del udføres efterår 2017, samtidig med at der udlægges nyt slidlag og ny stribning på hele vejstrækningen. Der er en dialog i gang med borgerforeningen omkring projektet, og hvordan det endelige projekt skal se ud.

 

Projektet fremgår nærmere af vedlagte oversigtskort. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at ændre orienteringssagen til en beslutningssag.

 

Udvalget besluttede, at vejbredden skal være 6,5 meter på Park Allé, og at der, hvor det findes relevant, etableres parkeringspladser langs vejens vestside. 

 

Bilag

 • Park Alle - oversigtskort
 

48. Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej vedr. Højgade i Timring

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1378-11 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej vedr. Højgade i Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej til offentlig vej - Højgade i Timring, 7480 Vildbjerg. Alternativt søges om, at Herning Kommune afholder udgifter til renovering af vejbelysningen jf. privatvejlovens § 7 stk. 5.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til begge dele af ansøgningen.

Sagsfremstilling

Højgade er en privat fællesvej, der forløber mellem Møltrupvej og Bjerregårdvej i Timring.

 

Højgade er 3 – 3,5 meter bred, uden fortov og ca. 145 meter lang med et vinkelret knæk på midten. Højgade er meget lidt trafikeret og appellerer ikke til gennemkørsel pga. sin bredde og pga. fin fremkommelighed ad Møltrupvej og Bjerregårdvej.

 

Der skal ny gadebelysning på Højgade. Der er i øjeblikket luftledninger og træmaster. Eniig vil ikke længere tage ansvaret for træmasternes holdbarhed.

 

Den direkte anledning til ansøgningen om opklassificering er, at Højgade skal have udskiftet lysmaster og armaturer. Da Højgade er en privat fællesvej, er det grundejerne, der skal betale for denne udskiftning i modsætning til, hvis det havde været en offentlig vej.

 

Hvis almene offentlige hensyn taler for, at Højgade skal være belyst, kan Kommunalbestyrelsen jf. privatvejlovens § 7 stk. 5 bestemme, at kommunen afholder udgifterne til anlæg og forbedring af vejbelysningen.

 

Beboere på Højgade mener, at det må være en fejl, at vejen ikke er optaget som offentlig vej, med den begrundelse at stort set alle andre gader/veje i Timring er offentlige.

 

Forvaltningen har et kort fra 1968 over veje, der søges optaget som offentlige. Herpå figurerer bl.a. Præstegårdsvej, Vinkelvej, Markvænget og p-pladsen Bjerregårdvej, som grænser op til Højgade, men ikke Højgade.  

 

Derudover findes der kort fra 1974 og fra 2002 med markering af offentlig vej, hvor Højgade ikke figurerer som offentlig vej.

 

I ”Den centrale vej - og stifortegnelse” er Højgade registreret som privat fællesvej. Den centrale vej - og stifortegnelse er et nationalt register over offentlige og private fælles veje og stier.

 

Alle nye udstykninger udlægges som privat fællesvej.

 

Forvaltningen vurderer, at Højgade ikke har en offentlig interesse, der kan begrunde en opklassificering til offentlig vej.

 

Ligeledes vurderes, at Højgade fortsat skal have gadebelysning. Det er dels begrundet i trafiksikkerhed, da gaden kun er 3 – 3,5 meter bred, og der er ikke fortov, så fodgængere er henvist til kørebanen, dels i tryghed, da gaden er relativ lang og knækker på midten, så der vil blive helt mørkt uden belysning. Jf. privatvejslovens § 59 kan Kommunen bestemme, at en privat fællesvej skal holdes belyst, når dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn.

 

Den meget begrænsede trafik taget i betragtning, vurderes det ikke at være af almene offentlige hensyn (som nævnes i privatvejlovens § 59 stk. 5), men af hensyn til den lokale trafik, at Højgade fortsat skal have gadebelysning.

 

Forvaltningen vurderer, at Herning Kommune ikke skal afholde udgifter til anlæg og forbedring af vejbelysningen på Højgade, da der ikke er tale om almen offentlige hensyn. Herning Kommune afholder heller ikke udgifterne på de omkringliggende veje.

  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgning om opklassificering af den private fællesvej Højgade til offentlig vej,

 

at Højgade fortsat skal være belyst jf. privatvejlovens § 59,

 

at der meddeles afslag på ansøgning om, at Herning Kommune afholder udgifter til anlæg og forbedring af vejbelysningen på Højgade.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • BILAG - Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej til offentlig.pdf
 

49. Orientering om køreplanskift juni 2017 - Bybusser og lokalruter

Sagsnr.: 13.05.22-G01-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om køreplanskift juni 2017 - Bybusser og lokalruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet nye køreplaner for bybusser og lokalruter. De nye køreplaner træder i kraft den 24. juni 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling

De kommende køreplaner for Herning Bybusser og lokalrute 140 og 150 er udarbejdet af Midttrafik i samarbejde med busselskaberne og forvaltningen.

 

Køreplanforslagene har været i høring på Midttrafiks hjemmeside i perioden 9. - 21. januar 2017. De indkomne høringssvar til rute 150 er nu gennemgået og sagsbehandlet. De høringssvar, som er indkommet via høringen på Midttrafiks hjemmeside i uge 2 og 3 er vedhæftet. Herudover er der indkommet høringssvar fra busselskabet Umove til ruteføringen mellem Timring og Møltrup. Umove betjener denne rute.

 

Der er også indkommet nogle høringssvar/kundehenvendelser til bybusserne, selv om de ikke har været i høring. Disse er også sagsbehandlet.

 

Desuden er vedhæftet sagsbehandlingen af høringssvarene for rute 150, samt et dokument, hvor sagsbehandlingen for bybusserne er samlet i et dokument. Midttrafik har ikke modtaget henvendelser til rute 140.

Bemærkninger er gennemgået og vil om muligt tilgodeses i den færdige køreplan.

 

Da de ruteomlægninger, som blev foretaget i 2016 for bybusserne, fungerer tilfredsstillende, har vi valgt ikke at ændre i køreplanerne til køreplanskiftet 2017.

 

Siden er der indkommet 2 henvendelser fra borgere om forslag til ekstra stoppesteder i Lind. De 2 henvendelser er efterkommet.

 

Der kan blive behov for mindre reguleringer på Herning Station. Ellers ser forvaltningen ikke grundlag for at ændre i en køreplan, som fungerer tilfredsstillende for både borgere og busselskab.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Rute 150 - høringsbehandling
 • Herning Bybusser - høringsbehandling
 • Høringssvar om150 K17
 

50. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42,758 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 13. december 2016, pkt. 323, frigivet på 7,05 mio. kr. heraf til byggemodning i 2017. Der anmodes om frigivelse af 24,376 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 11,332 mio. kr. i 2017 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2017. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2017 er inkl. overførsler fra 2016, som overføres i den samlede overførselssag fra 2016 til 2017.

 

Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Byggemodning 2017

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 30,396 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 24,376 mio. kr. i 2017 samt overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 6,020 mio. kr., som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Tabel 2. Beskrivelse af byggemodningsområderne 

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 48,347 mio. kr. i 2017. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2016 på i alt 5,546 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 40,599 mio. kr. fra 2016.

 

 

 

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2016 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr.

 

Herudover er der i alt afsat 6,7 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg, Åbjergvænget i Vildbjerg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg. Desuden var der i 2016 afsat 4,2 mio. kr. til byggemodning af 21 grunde på Søengen i Sunds. Projektet er udsat til 2017 pga afklaring af kloakforhold. Rådighedsbeløbene overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløb fordeles på stednumre jf. tabel 1,

  

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 28,054 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2016 på i alt 6,020 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 1. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

51. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, og at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. på samme serviceområde.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten i 2017 afsat 2,131 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

 

I 2017 er der opstået et behov for at fremskynde renovering/separering af kloaknettet på henholdsvis Herningsholmskolen, Brændgårdskolen og Vestervangskolen i forbindelse med Midtbyskole-projektet.

 

Årsagen er, at det i forbindelse med forskellige forundersøgelser har vist sig, at kloaknettet de tre steder er så nedslidt, at det er nødvendigt at foretage renovering og samtidig separering, inden der påbegyndes belægningsarbejde og etablering af forskellige udendørsaktiviteter på matriklerne.

I henhold til planerne fra Herning Vand ville påbud om kloakseparering være kommet på Brændgårdskolen allerede i 2018 og på Herningsholmskolen og Vestervangskolen formentlig omkring 2026.

 

På Lundgårdskolen, som er den fjerde skole i Midtbyskole-projektet, er kloakkerne allerede separeret, så her er ikke behov for yderligere.

Arbejdet på de tre skoler ønskes af hensyn til tidsplanen for Midtbyskole-projektet igangsat hurtigst muligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

52. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2016 til 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2016 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2016 til 2017 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2016 til 2017 for Teknik og Miljø området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Drift udviser et mindreforbrug på 0,260 mio. kr., som skyldes en reducering af ejendomsskatter. 0,218 mio. kr. søges overført til 2017 til anlæg under serviceområde 04 Grønne områder til bynær skovrejsning i Sunds. Det resterende beløb på 0,042 mio. kr. søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 40,743 mio. kr., som overføres til det videre arbejde i 2017.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Drift udviser et mindreforbrug på 2,219 mio. kr., som primært skyldes tilbagehold med vedligeholdelsesarbejder på beboelsesejendomme på grund af usikkerhed om frasalg af kommunale ejendomme, forsikringsudbetaling vedr. elevatorskade fra 2015 samt lav vedligeholdelsesaktivitet på andre faste ejendomme.

 

1,260 mio. kr. søges overført til 2018 til vedligeholdelsesarbejder, der er udskudt fra 2016. 0,5 mio. kr. søges overført til 2017 til finansiering af arealoptimeringsprojekter. Det resterende mindreforbrug på 0,459 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede områder: Funktion 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 052823 Døgninstitutioner for børn og unge, 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse samt 053859 Aktivitets- og samværstilbud, skal i henhold til givne regler overføres til 2017.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 12,610 mio. kr. Heraf overføres 12,012 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Af det resterende beløb på 0,598 mio. kr. vedr. 0,183 mio. kr. afsluttede anlægssager og overføres ikke. 0,415 mio. kr. vedr. indtægter under stednr. 013083 Energirenoveringer, som ikke overføres.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Drift udviser et mindre forbrug på 0,043 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 6,318 mio. kr. Heraf overføres 5,683 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Af det resterende beløb på 0,635 mio. kr. vedrører 0,088 mio. kr. afsluttede anlægssager og overføres ikke. 0,547 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner, som der ikke kan findes anvendelse for, hvorfor beløbet ikke overføres.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Drift udviser et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Heraf vedr. 0,080 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse. Området er gebyrfinansieret og mindreforbruget overføres til 2017.

Det resterende mindreforbrug på 0,066 mio. kr. søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Anlæg udviser en netto mindreindtægt på 3,825 mio. kr., som skyldes, at låneoptagelsen endnu ikke er foretaget. Beløbet overføres til 2017.

 

Serviceområde 07 Renovation

Drift udviser et overskud på 16,523 mio. kr. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. tilbagebetaling fra affaldsselskabet AFLD. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 9,749 mio. kr. Heraf overføres 8,661 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. 1,088 mio. kr. tilfalder kassen, da projektet vedr. asfaltering af genbrugspladser overgår til drift.

 

Serviceområde 08

Drift udviser et overskud på 0,490 mio. kr. Overskuddet skyldes en stigning i arbejder for øvrige kunder og hjemtagning af 2 opgaver, rottebekæmpelse og gadefejning samt bibeholdelse af det lave sygefravær.

0,150 mio. kr. ønskes overført til 2017 til testkørsel og forsøg med nyeste robotteknologi indenfor græsklipning. 0,190 mio. kr. søges overført til 2017 til indfrielse af indlejet køretøj til brug for rottebekæmpelsen. Det resterende overskud på 0,150 mio. kr. tilfalder kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 0,001 mio. kr., som tilfalder kassen, da anlægsprojektet afsluttes.

 

Serviceområde 09 Trafik

Drift udviser et merforbrug på 5,357 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til vejafvandingsbidrag (2,9 mio. kr.), vejbelysning (1,1 mio. kr.) samt fejning i bymidter (0,5 mio. kr.).

Af merforbruget på 5,357 overføres 5,307 mio. kr. til 2017. 0,050 mio. kr. vedr. vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 20,193 mio. kr. Heraf overføres 19,834 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Det resterende beløb på 0,359 mio. kr. vedr. afsluttede anlægsregnskaber og overføres ikke.

 

Samlet set, søges der, af afvigelsen på -2,299 mio. kr. vedr. drift ekskl. takstfinansieret område og vintertjenesten, overført -3,777 mio. kr. til  2017. 0,218 mio. kr. overføres til anlæg i 2017, og 1,260 mio. kr. overføres til 2018.

 

Under anlæg søges overført 83,108 mio. kr. til 2017. 

 

Økonomi

 

 

 

 

 

Bevillingsmæssige ændringer:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Af mindreforbruget på 0,260 mio. kr. under serviceområde 01 Byggemodning overføres 0,218 mio. kr. til 2017 til anlæg under serviceområde 04 Grønne områder til bynær skovrejsning i Sunds. Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Bynær skovrejsning i Sunds.

 

Det resterende mindreforbrug på 0,043 mio. kr. overføres til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen,

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Af mindreforbruget på 2,219 mio. kr. under serviceområde 03 Kommunale ejendomme overføres 1,260 mio. kr. til 2018 til udskudte vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Mindreforbruget på 0,043 mio. kr. under drift overføres til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Formålet, vedr. stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner, serviceområde 04 Grønne områder, ændres til forundersøgelse for afledning af vand fra Knudmosen vest om Herning med en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2017 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner.

 

På serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071087 er der frigivet 0,748 mio. kr. til forbedring af de miljømæssige forhold i Ronnum bæk. Det indstilles, at projektet også omfatter generelle vandkvalitetsforbedringer, som f.eks. oprensning af okkeranlæg.

 

Teknik og Miljøs bidrag til puljen vedrørende konkurrenceudsættelse andrager 0,109 mio. kr. i 2017 og 0,145 mio. kr. i 2018 og frem. Besparelsen findes på serviceområde 04 Grønne områder, Parker ved hjemtagning af driftsopgaver på parker og bynære grønne områder 3 steder i kommunen, så Drift herefter løser hele opgaven med drift, renhold m.m. Besparelsen tilgår puljen for konkurrenceudsættelse på Serviceområde 20 Administration fra 2017 og frem.  

  

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger 

Mindreforbruget på 0,066 mio. kr. under drift overføres til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelse:

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at et uforbrugt beløb på 547.000 kr. under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner overføres til 2017 til klimatilpasningsprojekt - Lillelund Engpark/Hjertestien. Stien ønskes ændret fra jordsti til sti med fastere belægning (stenmel). Det samlede stiprojekt forventes hermed at kunne afsluttes i 2018/19 mod tidligere forventet 2020/21.

 

Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 547.000 kr. i 2017 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Lillelund Engpark/Hjertestien.

Bilag

 • TMU, økonomiskema anlæg
 • TMU, økonomiskema, drift
 

53. Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2016

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2016 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Bilag

 • 03 Kommunale ejendomme, målopfl. 2016
 • 04 Grønne Områder, målopfl. 2016
 • 05 Miljøforanstaltninger, målopfl. 2016
 • 07 Renovation, målopfl. 2016
 • 08 Drift, målopfl. 2016
 • 09 Trafik, målopf. 2016
 

54. Budgetmål 2018

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2018 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2018 godkendes, og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2018 forslag til politiske budgetmål for 2018 for Teknik- og Miljøudvalgs område: Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, 04 Grønne Områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2018 godkendes, og indgår herefter i drøftelserne på 1. budgetkonference.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • SO 03 Kommunale Ejendomme, mål 2018
 • SO 04 Grønne områder, mål 2018
 • SO 05 Miljøforanstaltninger, mål 2018
 • SO 07 Renovation, mål 2018
 • SO 08 Drift, mål 2018
 • SO 09 Trafik, mål 2018
 

55. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2018-2021

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets områder til fremlæggelse på budgetkonferencen den 24. april 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøområdet, som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • 03 Kommunale Ejendomme, perspektivnotat
 • 04 Grønne områder perspektivnotat
 • 05 Miljø og Klima, perspektivnotat
 • 07 Genbrug og Affald, perspektivnotat
 • 08 Drift, perspektivnotat
 • 09 Trafik, perspektivnotat
 

56. Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

  Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Henrik Steffensen Bach, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede i 2012 at lade et kommunalt ejet landbrugsareal ved Sunds overgå til Naturstyrelsen med henblik på at etablere bynær skov. Staten har indtil videre ikke kunnet indfri sin del af aftalen om at erhverve yderligere jord i området til formålet. Der skal derfor tages fornyet stilling til sagen.

 

Området har potentielt stor rekreativ værdi for borgerne i Sunds, og skovrejsningen er med til at beskytte drikkevandet. Desuden rummer arealet en mulighed for at indbygge ren overskudsjord til et rekreativt bakkelandskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen med Naturstyrelsen om at rejse bynær skov ved Sunds opretholdes på ændrede vilkår. Der rejses skov i 2017 på de 15 ha Herning Kommune ejer, og kommunen fastholder beslutningen om at overdrage arealet til Staten til formålet. Eller om aftalen frafaldes, så Herning Kommune selv står for anlæg og fremtidig drift, og skoven forbliver kommunal ejendom. Der fremlægges i alt 4 scenarier.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Kommunes Byråd besluttede på møde den 20. november 2012, pkt. 308, at 15 ha af kommunens landbrugsjord (rødt skraveret) grænsende op til den østlige bygrænse i Sunds, skulle overgå til Staten. Formålet var at rejse mere bynær skov. Sunds Vand & Varme stillede på samme måde et tilstødende areal på ca. 6,2 ha (blåt skraveret) til rådighed til projektet, så i alt 21 ha var klar til at blive plantet til.

 

 

Betingelsen for at overdrage arealerne til Naturstyrelsen var, at Naturstyrelsen skulle etablere og drive offentlig skov på arealerne. Samtidig forpligtede Naturstyrelsen sig til at erhverve et tilsvarende antal ha, altså yderligere 21 ha, også med henblik på skovrejsning. Så der på sigt blev tale om samlet 42 ha statsskov. Arealet skulle erhverves inden for det positive skovrejsningsområde, der er udpeget øst for Sunds (blåt markeret på oversigtskort). Arealerne er samtidig udpeget som arealer med særlige drikkevandsinteresser. Det er ikke en betingelse, at de nyerhvervede arealer skal ligge i tilknytning til kommunens og vandværkets arealer.

 

 

Skovrejsningen vil skabe ny bynær skov i Sunds samtidig med, at drikkevandsinteresser i oplandet til Sunds sikres. Etablering af skov og friluftsmuligheder vil ske som et fælles projekt de tre parter i mellem, hvor også borgere og interessenter inddrages i planlægning, etablering og drift.

 

Seneste udvikling i sagen

Inden for det sidste års tid har Naturstyrelsen forsøgt at erhverve op mod 10 ha ekstra areal for at overholde den allerede indgåede aftale. Naturstyrelsen Midtjylland har derfor talt med nabolodsejere til kommunens og vandværkets arealer. Det er endnu ikke lykkedes at erhverve jord til formålet.


Naturstyrelsen indstiller på baggrund af ovenstående, at samarbejdsprojektet enten helt droppes, eller at Naturstyrelsen igangsætter skovrejsning i 2017 på de 21 ha, som overdrages til Naturstyrelsen fra Herning Kommune og Sunds Vand & Varme, hvorefter styrelsen bekoster etablering af skov og friluftsfaciliteter i dialog med samarbejdsparter, lokale beboere og interessenter. Naturstyrelsen forestår desuden den efterfølgende drift, også af vandværkets nuværende beplantning rundt om boringerne (beliggende mellem Alhedestien og kommunens areal).

 

Naturstyrelsen vil i givet fald forpligtige sig til, at købe op til nu 10 ha, mod de oprindelige 21 ha. Det kan stadig ikke garanteres, at de ekstra 10 ha vil ligge i tilknytning til kommunens og vandværkets arealer. Naturstyrelsen har dog det forbehold, at Naturstyrelsen indgår i aftalen under forudsætning af, at der gives bevilling til statslig skovrejsning på finansloven.

  

Behov for etablering af nyt jorddepot eventuelt i Sunds

Der er i mellemtiden opstået et behov internt i Herning Kommune for at finde arealer til deponering af ren jord fra byggeprojekter. Jorddepotet i Lind er lukket pr. 31. december 2016, da det er fyldt op og anlagt som et rekreativt område. Kommunens areal i Sunds er, på grund af kort afstand til Herning bys centrum og de nordøstlige by- og landområder samt gode adgangsveje m.m., vurderet som et oplagt sted at placere et nyt jorddepot.

Jorddepotet skal alene modtage ren overskudsjord fra byggemodning og andre anlægsprojekter.

Anvendelse af overskudsjord til terrænmodellering inden skovrejsning kan berige områdets oplevelsesværdier og anvendelsen til friluftsliv, samtidig med, at det kan løse et latent problem med anvisning af pladser til overskydende jord i forbindelse med nye anlæg. Der er gode erfaringer med involvering af lokale foreninger i forbindelse med indretning af områderne.

Anlægsperioden vil være afhængig af den tilførte jordmængde, altså afhængig af anlægsprojekter/konjunkturer. Det vurderes at der er plads til ca. 80 - 100.000 m3 jord på de østligste ca. 8 ha af kommunens eksisterende areal.

En forventet anlægsperiode på 10 år er realistisk, idet jordindbygningen/anlægget med fordel vil kunne opdeles i 2 - 3 etaper. Indtægterne fra jorddepotet vil desuden kunne være med til at finansiere skovrejsning og etableringspleje på arealerne. Hvis Herning Kommune på et tidspunkt får mulighed for at overtage også vandværkets ca. 6 ha, vil der være plads til yderligere ca. 80-100.000 m3 jord i området inden tilplantning med skov.

  

Sunds Vand & Varmes indstilling til sagen

Da Naturstyrelsen ikke kan indfri den oprindelig indgåede aftale med vilkår om dobbelt skovareal på samlet op til 42 ha skov, stiller Sunds Vand & Varme sig parat til en fornyet forhandling om overdragelse af arealet.  

 

Sunds Vand & Varme stiller sig på følgende måde i sagen:

 • Hvis betingelser for den indgåede aftale med Naturstyrelsen i 2012 holder, stiller Sunds Vand & Varme sig uændret. Dvs. et samlet skovrejsningsareal på 42 ha.
 • Hvis Naturstyrelsen ikke kan indfri aftalen fra 2012 til fulde, finder Sunds Vand & Varme det rimeligt, at der indgås nye forhandlinger om, hvordan deres del af arealet kan indgå i et skovrejsningsprojekt.

 

 

 

Mulige scenarier

De ændrede forhold stiller Herning Kommune overfor et valg mellem flere muligheder, hvilket beskrives i 4 scenarier nedenfor:

 

Scenarie 1.

Aftalen med Naturstyrelsen fastholdes, dog med godkendelse af de ændrede vilkår, der er beskrevet ovenfor. Resultat: 21 ha bynær skov plantes i 2017, op til 10 ha ekstra forsøges tilkøbt med henblik på skovrejsning efterfølgende. Staten betaler anlæg og drift, skoven ejes af staten.

 

Scenarie 2.

Aftalen med Naturstyrelsen opgives, Herning Kommune står selv for anlæg og drift af skoven på kommunens egen jord, matr. nr. 3h og 4a Torup By, Sunds. Der etableres ikke jorddepot. Sunds Vand og & Varme beholder deres arealer og udgår af projektet.

Resultat: 7-15 ha kommunalt ejet bynær skov.


Scenarier 3.

Aftalen med Naturstyrelsen opgives, og der laves ingen aftale med Sunds Vand & Varme. Halvdelen af det kommunalt ejede areal udlægges som jorddepot for ren jord. Jorden vil berige områdets oplevelsesværdi, da der skabes bakker i et ellers fladt terræn. Skovrejsning foretages i 2017 på arealet nærmest Sunds by. Resultat: 7 ha kommunal bynær skov fra 2017, resten tilplantes med skov, senest efter 10 år, hvor jordtilførslen afsluttes. Samlet skovareal efter 10 år bliver 15 ha.  

 

Scenarie 4
Som scenarie 3 med tilføjelse af, at der indledes forhandling med Sunds Vand & Varme med henblik på, at Herning Kommune overtager deres areal til skovrejsning og muligt jorddepot. Resultat: 21 ha kommunalt ejet bynær skov. Herning Kommune afholder alle omkostninger til anlæg og drift, og bærer omkostninger forbundet med erhvervelse af Sunds Vand & Varmes areal.  

Økonomi

Anlæg af skov anslås at koste:

 

Scenarie

Antal ha skov,

statsskov

Etableringsår

Nuværende ejer

Fremtidig ejer

Anlægsomkostning HK

Finansiering

Bemærkninger

Scenarie 1

21 ha +

2017

Herning Kommune og Sunds Vand & Varme

Natur-

styrelsen

Ingen

Ingen

yderligere

Evt. publikumsfaciliteter er ikke medregnet

 

Antal ha kommunal skov

Etableringsår

Nuværende ejer

Fremtidig ejer

Anlægsomkostning HK

Finansiering

Bemærkninger

 

Scenarie 2

 

7 ha

 

2017

 

Herning Kommune

 

Herning Kommune

 

217.868 kr.

 

Via midler som søges afsat i overførselssagen

 

Jordlejeindtægter for arealet i 2013-2016

+ yderligere 8 ha

 

(I alt 15 ha)

Senest 2028

Herning Kommune

Herning Kommune

250.000 kr.

 

(I alt 467.686 kr. for 15 ha.)

Mangler finansiering. Indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018

Såfremt projektet ikke prioriteres, tilplantes udelukkende 7 ha.

Scenarie 3

7 ha

2017

Herning Kommune

Herning Kommune

217.868 kr.

Via midler som søges afsat i overførselssagen

Jordlejeindtægter for arealet i 2013-2016

+ yderligere 8 ha

 

(I alt 15 ha)

Senest 2028

Herning Kommune

Herning Kommune

250.000 kr.

 

(I alt 467.686 kr. for 15 ha.)

Finansieres via indtægter fra jorddeponi.

Der etablere skov i takt med at der modtages indtægter

Scenarie 4

(som scenarie 3 tillagt 6 ha)

+ yderligere 6 ha

 

(I alt 21 ha)

Senest 2028

Sunds Vand & Varme

Herning Kommune

Anlægsudgift på 190.000 kr. for etablering af skov

 

Herudover skal arealet erhverves. Prisen er ikke kendt

Finansieres via indtægter fra jorddeponi.

 

Der kan ikke anvises finansiering til køb af arealet

Evt. udgifter til erhvervelse af jord kommer ud over anlægsomkostningerne på 190.000 kr.

 

Priserne tager udgangspunkt i nuværende kendte priser for skovrejsning.

 

Anlægs- og driftsomkostninger til eventuelle publikumsfaciliteter er ikke medregnet. Indtægter fra salg af træ vil komme efter 25-50 år. Driftsudgifter i scenarie 1 finansieres af staten. I scenarie 2-4 finansieres driftsudgifter indenfor det afsatte driftsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder, skov. Der søges overført 217.868 kr. fra Serviceområde 01 Byggemodning til Serviceområde 04 Grønne Områder, anlægskonto, nyt stednr. i overførselssagen fra 2016 til 2017, som behandles på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det drøftes, hvilken af de angivne scenarier Teknik- og Miljøudvalget vil anbefale overfor Byrådet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der skal arbejdes videre med scenarie 3 under forudsætning af, at mindreforbruget i 2016 på 217.868 kr. under Serviceområde 01, Byggemodning, drift, via overførselssagen overføres fra 2016 til 2017 til Serviceområde 04, Grønne områder, anlæg. 

 

Der forhandles videre med Sunds Vand & Varme om mulig overdragelse af arealer til projektet. 

 

57. Godkendelse af anlægsregnskab for særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Særlige naturpleje og genopretningsprojekter 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 17. maj 2016, pkt. 163 i alt 266.000 kr. til Særlige naturpleje og genopretningsprojekter.

 

Anlægspuljen er afsat til at sikre større sammenhæng i naturen og til at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.


Her er en kort beskrivelse af de projekter, der er gennemført:

 

Renovering af engvandingskanaler ved Skjern Å

Engvandingssystemerne er kulturhistoriske anlæg fra slutningen af 1800-tallet. Enkelte af disse er sikret ved bevarende tinglysninger. Kanalerne er renoveret med en grøfterenser, så de nu er synlige. Efterfølgende er arealerne indhegnet, så får kan holde opvækst nede, så kanalerne forsat er synlige. De tre beskyttede og bevarende engvandingsanlæg med kanaler er tilgængelige for offentligheden. Der står informationstavler med oplysning om de historiske anlæg ved hver af de tre anlæg i Minds, Tarp og Sdr. Felding.

 

Plejeprojekter på udvalgte arealer

Et af fokusområderne i Herning Kommunes naturpolitik er at få skabt bedre sammenhænge i naturen. Formålet er blandt andet at sikre bedre forhold for kommunens ansvarsarter. Ved Fuglkær Å ved Ørnhøj er der i 2016 opsat kreaturhegn omkring yderligere 6 ha mose og eng. Indsatsen supplerer en eksisterende indhegning på 23 ha etableret i 2014. Arealerne ligger i forlængelse af hinanden, med åen som gennemgående linje. Alle arealer er privatejede. Aftalerne er indgået via frivillige aftaler med lodsejerne. Afgræsningen af arealerne skal holde arealerne lysåbne, hvilket giver større mulighed for en forskelligartet vegetation og fremmer lyskrævende plantesamfund. Samlet set øges biodiversiteten/forskelligheden på arealet og oplevelsen omkring åen.

 

Plejeplaner for fredede områder

Det er lovbestemt, at kommunerne skal lave plejeplaner for de fredede områder. Plejeplanen er en langsigtet plan for målrettet pleje, så naturområdets værdier udvikles på sigt. Planen kan indeholde natur-, kultur, landskabelige og rekreative værdier.

 

På baggrund af blandt andet opfordringer fra Grønt Råd, blev udarbejdelsen af plejeplaner sat i gang i 2016. Der er lavet plejeplaner for i alt 3 fredede områder; Stoubæk Krat, Gindeskov Krat og Fjederholt Å. Forud for arbejdets igangsættelse blev alle berørte lodsejere orienteret om det forestående arbejde. Det har givet anledning til en del henvendelser og inddragelse af alle lodsejere, der har været interesseret i arbejdet, og som har bidraget med nyttig lokal viden, som ligger til grund for indholdet i disse plejeplaner. Enkelte er kommet med konkrete forslag til plejetiltag. Dialogen har været meget positiv. Planerne er sendt til lodsejeren til orientering.

 

Redegørelse for, og eksempel på en plejeplan vil blive fremlagt som særskilt sag på Teknik og Miljøudvalgets næste møde.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050096

Særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

266.000

266.621

-621

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

58. Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 552.000 kr., og at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050099 i 2017.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi, også for naturen og særlige arter, naturtyper m.m.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 20. juni 2016 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2017-19 kan anvendes. Forvaltningen er i dialog med private ejere af hedearealer ved Præstbjerg Naturcenter, som ønskes plejet. Desuden søges der udført pleje efter ny plejeplan og efter dialog med lodsejere ved Gindeskov Krat og ved Fjederholt Å. Derfor anbefales disse projekter i en fornyet prioritering af midlerne. Opdateret handlingsplan for 2017-2019 vedlægges i bilag.

  

Forventet disponering af anlægsmidler i 2017:

Beskrivelse

Kr.

Pleje i Fjederholt å-fredningen

100.000

Pleje på naboarealer til Præstbjerg Naturcenter

100.000

Søby, rydning

200.000

Kortlægning, natur

75.000

Gindeskov Krat, hedepleje

77.000

Samlet

552.000

 

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 i 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opdateret handleplan for 2017-19 godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • bilag_Plan for brug af anlægsmidler i 2017 og fremadrettet til projekter
 

59. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

Sagsnr.: 01.05.18-G01-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted                

Sagsresume

Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 8 høringssvar. Handleplanerne for 2. planperiode er blevet tilrettet i forhold til høringssvarene, og forvaltningen anbefaler, at planerne endeligt vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmesiden senest den 20. april 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at Natura 2000-handleplanerne godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet. 

Sagsfremstilling

Høringssvar

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. september 2016, pkt. 206, at sende udkast til Natura 2000-handleplaner i høring i 8 uger fra den 20. oktober 2016. Høringen blev afsluttet den 15. december 2016, og der er indkommet 8 høringssvar. 6 af høringssvarene er kommet fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) og 2 bemærkninger er indkommet fra borgere. Høringssvarene er alle blevet gennemgået, og handleplanerne er nu rettet til for at imødekomme bemærkningerne i høringssvarene. I bilaget "Oversigt over høringssvar", findes et sammendrag af indholdet i høringssvarene, ligesom alle høringssvar i deres helhed er vedlagt som bilag til sagen.

 

Høringssvarene fra Miljøstyrelsen handler primært om, at man ønsker redegørelsen for allerede gennemførte initiativer for den senest gennemførte planperiode tydeliggjort. Dette er blevet gjort for samtlige handleplaner. I et tilfælde (handleplanen for Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder) har styrelsen gjort indsigelse imod planen. En indsigelse betyder, at Byrådet ikke kan vedtage planforslaget, før der er opnået enighed med Miljøstyrelsen om forslagets indhold, jf. Miljømålslovens § 46 e. Indsigelsen går på, at man ikke kan se opgavefordelingen i forbindelse med etablering af lavbundsprojekter. Den endelige plan er blevet suppleret med en tabel, der viser fordelingen af opgaven imellem myndighederne. Miljøstyrelsen ophæver, med skrivelse af 13. februar 2017, indsigelsen. Denne skrivelse er vedlagt som bilag.

 

En borger har spurgt, hvorfor fisken stalling ikke er beskrevet i Skjern Å-handle-planen. Svaret er, at stalling ikke er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og derfor er den ikke beskrevet. Bemærkningen fra den anden borger gik på stavemåden i et områdenavn. Dette er rettet i handleplanen.

 

Når Natura 2000-handleplanerne er vedtaget i Byrådet, vil der blive truffet afgørelse iht. Miljømålsloven om, at planerne er vedtaget. Afgørelsen sendes til en række interessenter, heriblandt  Miljøstyrelsen. De 2 borgere, som har afgivet høringssvar, har fået svar umiddelbart efter kommunen modtog deres bemærkninger. Den ene telefonisk og den anden via mail. Svarene til borgerne er vedlagt som bilag.

 

De tilrettede Natura 2000-handleplaner skal nu endeligt vedtages politisk, hvorefter de offentliggøres på kommunens hjemmeside inden fristen den 20. april 2017. De tilrettede Natura 2000-handleplaner er vedlagt som bilag.

 

Baggrund

Den 20. april 2016 offentliggjorde staten Natura 2000-planer for perioden 2016-21. Efter offentliggørelsen har kommunerne 12 måneder til at udarbejde kommunale handleplaner for hvordan natura 2000-planerne kan gennemføres.

 

Herning Kommune har andel i 7 Natura 2000-områder, hvoraf Herning Kommune er tovholder og dermed ansvarlig for udarbejdelse af planer for 2 områder, nemlig Skjern Å og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Et område, Sdr. Feldborg Plantage, er udelukkende statsejet. Naturstyrelsen laver selv handleplan for dette område, hvorfor der kun er planer for 6 af de 7 områder, der ligger i Herning Kommune. Områderne kan ses på nedenstående kort:

 

Natura 2000-områder i Herning Kommune: 40. Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder, 63. Sønder Feldborg Plantage, 64. Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede, 67. Borris Hede, 68. Skjern Å, 75. Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage og 225. Ovstrup Hede med Røjen Bæk.

 

Stort set alle Natura 2000-områder i Herning Kommune overskrider kommunegrænsen til vore nabokommuner. Planerne er derfor udarbejdet i samarbejde med vores nabokommuner.

 

Handleplanernes indhold

Handleplanerne for alle områderne er bygget op på samme måde. De indeholder alle følgende 3 elementer:

 

1.   En oversigt over hvilke indsatser, der er gjort i området siden vedtagelsen

af handleplanen for 1. planperiode.

2.   En opgørelse over behovet for indsats i planperiode 2 samt fordeling

mellem de aktører, der findes i området.

3.   En plan for hvilke initiativer kommunen forventer at tage, samt en plan

for inddragelse af interessenter.

 

Indsatserne, der er gennemført i Herning Kommune, spænder over en række naturplejetiltag i form af rydninger og etablering af græsning. Tillige er der lavet et forundersøgelsesprojekt, som afdækker mulighederne for at optimere hydrologien i nogle udvalgte moser langs Karup Å. Behovet for indsats i Natura 2000-områderne er en generel indsats for at fastholde og forbedre den naturtilstand, der er på arealerne i dag. Det forventes at omfatte rydning og græsning i moser, enge, på overdrev og heder. Indsatserne på de privatejede arealer kan udelukkende gennemføres med frivillige aftaler med lodsejeren.

 

Forvaltningen forventer at drøfte Natura 2000-handleplanerne med Grønt Råd løbende igennem planperiode 2.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Natura 2000-handleplanerne godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet inden 20. april 2017,

 

at Natura 2000-handleplanerne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter vedtagelsen i byrådet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Oversigt over hørringssvar
 • Hørringssvar fra Hans Thybo
 • Hørringssvar fra Ole Olesen - Ovstrup Hede
 • Svar til Ole Olesen - Ovstrup Hede
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Karup Å
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Skovbjerg Bakkeø
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Borris Hede
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Harrild Hede
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Skjern Å
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Ovstrup Hede
 • Ophævelse af indsigelse imod handleplan for Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder
 • Natura 2000-handleplan 2016-2021 nr. 40 Karup Å Kongenshus og Hessellund Heder - tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000-plan Skovbjerg Bakkeø Idom Å Ormstrup Hede - Tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000 handleplan 2016-2021 Borris Hede - Tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000 handleplan 2016-2021 Harrild Hede - Tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000-handleplan 2016-2021 - Oustrup Hede og Røjen Bæk - tilrettet efter off. hørring
 

60. Orientering om proces for tilretning af Natura 2000-afgrænsning

Sagsnr.: 01.05.18-G00-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om proces for tilretning af Natura 2000-afgrænsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted     

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning om tekniske og faglige bidrag til udarbejdelse af forslag til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning. Forvaltningen har gennemgået de Natura 2000-områder, som ligger inden for kommunens geografi, og har udarbejdet et notat om hvilke arealer, der eventuelt kan tages ud, og hvilke der med fordel vil kunne inddrages i områderne. Sammenlagt foreslås det at tage 75 ha ud af afgrænsningen. Samtidig foreslås det at tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen. Forslag til justeringer af afgrænsningen fremgår af vedlagte notat. Teknik- og Miljøudvalget vil i forbindelse med den senere offentlige høring, få lejlighed til at komme med et politisk høringssvar til en ændret afgrænsning af Natura 2000-områderne.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 21. december 2016 sendte Styrelsen for Vand og Natur (nu Miljøstyrelsen) en orientering til kommunaldirektørerne om, at grænserne for Natura 2000-områderne skal justeres i 2017. Herning Kommune har den 15. februar 2017 modtaget en anmodning om teknisk, faglige bidrag til udarbejdelse af forslag til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på opgaven, og de er ved at gennemgå de udpegede områder, for at udarbejde et forslag til en offentlig høring. I den forbindelse har Miljøstyrelsen derfor anmodet kommunerne om tekniske, faglige bidrag. Når der foreligger et forslag til eventuelle grænsejusteringer, vil Miljøstyrelsen iværksætte en politisk proces med offentlig høring, inddragelse af andre myndigheder, lodsejere og foreninger og eventuelle forhandlinger om konkrete nye grænsedragninger. Det er her i den offentlige høring, at kommunen vil kunne afgive et egentligt politisk høringssvar til forslaget om ændring af afgrænsningen.

 

Kommunerne anmodes om i de tekniske bidrag særligt at have fokus på omdriftsarealer og bynære arealer, som ikke er nødvendige for beskyttelsen af de arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget til at beskytte. Findes der tilgrænsende arealer med værdifuld natur, der kan understøtte direktivmålene, vil styrelsen også gerne have oplysninger herom.

 

Styrelsen skal have kommunens bidrag inden 24. marts 2017.

 

Forvaltningen har gennemgået de Natura 2000-områder, som ligger inden for kommunens geografi, og har udarbejdet et notat om hvilke arealer der evt. kan tages ud og hvilke der med fordel vil kunne inddrages i områderne. Sammenlagt foreslås det at tage 75 ha ud af afgrænsningen. Samtidig foreslås det at tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen. Når det er foreslået at tage arealer med ind i områdeafgrænsningen, så er det vurderet, at det vil øge muligheden for at kunne få støtte til naturpleje af den pågældende naturtype. Det er tilstræbt at lave en afgrænsning af Natura 2000-områderne der følger naturlige skel, som veje og læhegn, og som giver funktionelt afgrænsede enheder. Mange af disse rettelser har karakter af teknisk tilpasning. Notatet er vedlagt som bilag, ligesom henvendelserne fra Miljøstyrelsen også er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Notat: Teknisk fagligt bidrag til tilretning af Natura 2000-afgrænsning
 • Orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder i 2017
 • Anmodning om teknisk, faglige bidrag
 

61. Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

Sagsnr.: 01.05.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er inviteret til at deltage og bidrage i denne proces.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune deltager i arbejdet med at afsøge muligheden for eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å fortsættes.

Sagsfremstilling

I oktober 2008 tilsluttede byrådene i Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune sig Miljøministeriets anbefaling om igangsættelse af arbejdet omkring en officiel udpegning af Nationalpark Skjern Å. Forligspartierne kunne ikke opnå enighed om grænsedragningen, og Miljøminister Ida Auken konstaterede ved et møde den 23. marts 2012, at Nationalpark Skjern Å ”ikke blev til noget”. 

 

Det er beskrevet i kommuneplanen for 2013-2024, og i Landdistriktspolitikken, at Herning Kommune vil arbejde for, at Nationalparken omkring Skjern Å bliver en realitet. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker ligeledes fortsat at etablere Nationalpark Skjern Å. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er i den forbindelse blevet inviteret til at deltage i processen. Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et kort oplæg til, hvordan en fornyet proces kan forløbe, og har lavet en foreløbig tidsplan for denne proces. Projektoplæg og tidsplan er vedlagt som bilag.

 

En fornyet proces i forbindelse med en eventuel oprettelse af Nationalpark Skjern Å, vil kræve en omfattende borgerinvolvering og informationsindsats. Målet er at skabe en forståelse for, at en nationalpark vil kunne bidrage positivt til: Bosætningen, lokale og besøgendes friluftsmuligheder, å-turisme, branding, erhvervslivet og hermed skabelsen af arbejdspladser. I oplægget fra Ringkøbing-Skjern Kommune er frivillighed et nøgleord i en fremtidig afgrænsning af nationalpark-området, kombineret med størst muligt naturindhold, fremtidige udviklingsmuligheder og mindst mulig inddragelse af almindelige landbrugsarealer i en kommende nationalpark.

 

Processen tænkes startet med en bustur til en eksisterende nationalpark. Idéen er at få sat gang i tankerne hos udvalgte nøglepersoner og interessenter, ved at høre lokale og erhvervsdrivende fortælle om, hvordan det opleves, at være en del af en nationalpark. Turen skal fungere som startskud til en dialog om, hvad en nationalpark skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholde. Bl.a. inviteres følgende til opstartstur med bus: De to Byråd samt Grønt Råd, som udgøres af en lang række grønne organisationer og erhverv, landbruget m.fl. i de to kommuner. En række lokale ildsjæle og nøglepersoner samt repræsentanter fra Naturstyrelsen og Forsvaret, som begge ejer store arealer i området omkring Skjern Å, forventes også inviteret med på busturen.

 

Dette er en foreløbig opstart på en egentlig proces, som efterfølgende forventes at vil bliver fulgt op af flere offentlige møder og politiske drøftelser, hvor alle med interesse for projektet herunder lodsejerne omkring en evt. fremtidig Nationalpark Skjern Å, også får lejlighed til at deltage, bidrage og drøfte forslag til indhold m.m. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i arbejdet om at afsøge mulighederne for en eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Nationalpark Skjern Å - oplæg fornyet proces
 • Projektplan Nationalpark Skjern Å 2017
 

62. Hækdeklaration i Sunds

Sagsnr.: 04.01.00-G00-12-10 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Hækdeklaration i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted og Peter Vallentin.

Sagsresume

Syv grunde på Rønne Allé langs Hjejlevejstien i Sunds er behæftet med en deklaration, der pålægger Herning Kommune at klippe hækkene på udvendig side ud mod offentlig sti. Dette giver grundejerne en særstilling i forhold til kommunens øvrige borgere.

 

Deklarationen er udtryk for en aftalt fravigelse fra Hegnslovens regler, som beskriver, at det er valgfrit, om man ønsker hæk på grunde, som støder op imod offentlige veje eller stier. Hvis man vælger at anlægge hækken, så skal grundejer selv holde hækken på begge sider. Deklarationen beskriver, at der skal anlægges hæk, og at kommunen skal holde hækken på den ene side.

 

Forvaltningen anbefaler, at denne særstilling ikke opretholdes.

 

Sagen er tidligere forelagt for udvalget den 28. november 2016, pkt. 258, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, indtil det endnu engang var forsøgt at finde en løsning, som alle var indforståede med.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationen aflyses for alle 7 ejendomme, og at der tilbydes ny hæk som erstatning, til de grundejere, som accepterer, at aftalen om at vedligehold bortfalder.

Sagsfremstilling

Deklarationen for de syv grunde foreskriver, at det er Herning Kommune, der skal klippe hækken på siden mod stien. Andre steder er det hegnslovens bestemmelser, der gælder. Jfr. hegnsloven skal borgerne selv holde hækken på begge sider, når deres grund grænser op mod offentlig vej, sti eller plads. Forvaltningen anbefaler, at deklarationen aflyses, da den er utidssvarende og i modstrid med den praksis, der i øvrigt gælder i resten af kommunen.

 

Herning Kommune er eneste påtaleberettigede og kan derfor umiddelbart aflyse deklarationen uden grundejernes samtykke. Juridisk afdeling har bemærket, at det vil være en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt. Derfor har forvaltningen hørt grundejerne om, hvordan de forholder sig til aflysning af deklarationen. Fire af ud syv ejendomme var indforståede med aflysningen, én svarede ikke pga. igangværende ejendomssalg, og to var direkte i mod aflysningen.

 

Forvaltningen holdt den 26. januar 2017 møde med de berørte grundejere og drøftede en fælles løsning. Ved mødet var der mødt repræsentanter fra fem ejendomme ud af syv. De to ejendomme, der ikke var repræsenteret, er kontaktet og har givet deres holdning til kende. Konklusionerne ved mødet blev, at aflysning af deklarationen vil blive mere "spiselig" for de fem ejendomme ved at Herning Kommune tilbyder, at plante en ny hæk i samme spor som den eksisterende misligholdte hæk står i. To af ejendommene er fortsat i mod aflysningen og ønsker at kommunen fremover vedligeholder den nuværende hæk.

 

Forvaltningen ser følgende løsningsmuligheder:

1. Deklarationen aflyses for alle 7 matrikler.

Herning Kommune fastholder, at grundejerne fremover selv skal vedligeholde

hækken, der tilbydes evt. ny hæk som kompensation.

2. Deklarationen aflyses for alle 7 matrikler.

Der tilbydes ny hæk som erstatning til de ejendomme, der accepterer, at

deklarationen aflyses, og at vedligeholdelsesaftalen ophører. Vedlige-

holdelsesaftalen opretholdes for de ejendomme, der ikke ønsker ny hæk,

med mulighed for genforhandling på et senere tidspunkt.

3. Deklarationen aflyses kun, hvis alle grundejere kan blive enige om selv

at stå for vedligehold fremover - mod at Herning Kommune planter en ny

hæk. Ind til da vedligeholdes hækkene i det hidtidige serviceniveau.

 

Forvaltningen anbefaler, at den evt. nye hæk, som plantes af Herning Kommune, plantes i skel, ud over dette afvigende forhold gælder hegnslovens almindelige regler.

Økonomi

Aflysning af tinglyst deklaration for 7 matrikler koster ikke noget. Det er gratis at aflyse tinglyste deklarationer.

Ny hæk (inkl. fjernelse af gammel hæk, jordforbedring og plantning af ny hæk) koster i alt 31.500 kr.

 

Udgiften afholdes inden for de ordinære driftsmidler på serviceområde 04, Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at deklarationen aflyses for alle 7 ejendomme,

 

at der tilbydes ny hæk som erstatning til de ejendomme, der accepterer, at deklarationen aflyses og at vedligeholdelsesaftalen ophører,

 

at vedligeholdelsesaftalen opretholdes for de ejendomme, der ikke ønsker ny hæk, med mulighed for genforhandling på et senere tidspunkt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Deklarationen aflyses kun, hvis alle grundejere kan blive enige om selv at stå for vedligehold fremover - mod at Herning Kommune planter en ny hæk. Ind til da vedligeholdes hækkene i det hidtidige serviceniveau.

Bilag

 • Bilag 1 - Svar vist på kort
 

63. Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen i 2017

Sagsnr.: 04.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er indkommet i alt 22 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet projektsum på 459.150 kr. Der er afsat i alt 164.000 kr. til ordningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at i alt 7 projekter støttes via midler fra ordningen, og at yderligere 8 projekter, søges realiseret på samme vilkår, med midler fra de ordinære midler inden for Serviceområde 04 Grønne områder. I alt vil 15 projekter af de 22 opnå tilskud for et samlet beløb på 225.700 kr.

Sagsfremstilling

Hvert år søges der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med ca. ½-delen af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/borgerforeningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.

 

Borgersamarbejdspuljen 2017 har været annonceret 2 gange i Herning Folkeblad, og der har været ansøgningsfrist den 1. februar 2017. Puljen er på i alt 164.000 kr. og tildeles projekter, der medvirker til udvikling af de bynære grønne områder. I år har der været fokus på lege- og aktivitetsarealer. Forvaltningen har modtaget 22 ansøgninger om tilskud fra Borgersamarbejdspuljen 2017. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 459.150 kr. Projekterne har en god geografisk spredning, se vedlagte kortbilag. Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, og her kan eksempelvis værdisatte frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelse af projekterne påhviler den videre drift af nye anlæg m.m. ansøgerne selv. Dette bidrager også til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der har også i år været mange gode og velbeskrevne projekter som falder inden for det formål, som kan opnå tilskud. I vedlagte bilag kan man se de projekter, som forvaltningen indstiller bør støttes gennem Borgersamarbejdspuljen, i alt 7 projekter (markeret med grøn). På grund af de mange gode projekter, søger forvaltningen at realisere yderligere projekter via det ordinære driftsbudget Serviceområde 04 Grønne områder, fordi det bl.a. er opgaver, der alligevel skulle løses, eller der med lokalbidrag opstår en mulighed for samskabelsesprojekter. Derfor er disse projekter prioriteret frem for øvrige planlagte driftsopgaver i 2017. Herved kan flere projekter i sidste ende realiseres. Disse projekter fremgår også i vedlagte bilag, i alt 8 projekter (markeret med gult).

 

Forvaltningen vurderer, at enkelte projekter ikke opfylder kriterier for at opnå tilskud. I svarbreve vil ansøgere bliver orienteret om eventuelle muligheder for finansiering via andre kommunale ordninger, som fx. landdistriktspuljen 2018.

 

Hvis alle de forslåede projekter gennemføres, vil i alt 15 projekter ud af 22 ansøgte blive realiseret. Det vil bidrage til inddragelse af borgerne og udgøre en samskabelsesprocces mellem forvaltningen og respektive borgergrupper. Samtidig vil projekterne bidrage til at realisere mål i parkpolitikken omhandlende samarbejde med borgerne m.v.

 

Forvaltningen anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at de foreslåede projekter opnår tilskud. 

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør 164.000 kr. og er en del af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder. Udgiften til realisering af de projekter, der søges støttet ud over den afsatte pulje, i alt ca. 62.000 kr. afholdes inden for den ordinære driftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn om tilskud til 7 projekter via borgersamarbejdspuljen 2017 på 164.000 kr., afsat i driftsbudgettet på Serviceområde 04 Grønne områder,

 

at der via øvrige ordinære driftsmidler, Serviceområde 04 Grønne Områder realiseres yderligere 8 projekter.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Kortbilag borgersamarbejdspulje 17
 • Bilag Borgersamarbejdspulje
 

64. Foreløbig vedtagelse af tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Aulum

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Aulum udarbejdes på baggrund af følgende: 

 • Lokalplan for området syd for Grønbækparken i Aulum, der skal anvendes til boligformål.
 • Planopland AU19.P i Aulum, der skal udvides i forhold til angivet i spildevandsplan 2015 – 2025. Planoplandet udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S' kloak.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 7 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 01.B16.2, som netop er vedtaget af Herning Kommune, udlægges området syd for Grønbækparken i Aulum til boligformål.

 

 

 Fig 1. Nyt lokalplanområde syd for Grønbækparken i Aulum

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Kun en del af området er i dag optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen ved udvidelse af opland AU19.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Nuværende og kommende oplysninger fremgår af tabel herunder.

 

Oplande

Areal (ha)

Bef. areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

AU19.P

5,64

2,54

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

 

Kommende

 

 

AU19.P

6,78

3,05

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye boligområde lokalt. Geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes, til at være ikke nedsivningsegnet.

 

Hele det nye boligområde optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Aulum Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes, som allerede planlagt tidligere for en del af området, til Tved Bæk ved Irisvej. Tved Bæk har ikke miljømål, mens mål for Lundby Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstanden for Lundby Bæk er ”moderat økologisk tilstand” for smådyr og ukendt tilstand for både planter og fisk, hvilket vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

 

Regnvand fra oplandet vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Udvidelse af planoplandet betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin ved Irisvej end oprindelig planlagt. Den forøgede mængde er dog forholdsvis begrænset, idet der kun vil tilføres regnvand fra 0,56 ha. yderligere, i forhold til gældende spildevandsplan. Bassinet vil blive indrettet som vådt bassin efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde fra oplandet. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke, at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Tved Bæk og Lundby Bæk.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1. Oplandskort for Aulum
 • Bilag 2. Udloebsskema for Aulum
 • Bilag 3. Oplandsskema for Aulum
 • Bilag 4. Forslag til tillæg 7 vedr. Aulum til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025
 

65. Forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nord-vestlige del

Sagsnr.: 09.08.24-P15-1-13 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nord-vestlige del

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand i Herning Kommunes nordvestlige del. Planområdet dækker den nordvestlige del af kommunen fra Ørnhøj-området til Aulum-området.

 

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er godt og rigeligt drikkevand til borgerne i Herning Kommune. Indsatsplanen er lavet i samarbejde med de berørte vandværker, lodsejere, Region Midtjylland og Grundvandsrådet i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Herning Kommunes nordvestlige del godkendes og sendes i offentlig høring. 

Sagsfremstilling

Udkast til indsatsplanen er lavet på baggrund af en kortlægning af området udført af Staten. Kortlægningen fortæller om de geologiske undersøgelser af området og sammenholder undersøgelserne med kvaliteten af grundvandet og anvendelsen af arealerne. Staten har i en bekendtgørelse udpeget nogle områder, som er særligt sårbare overfor aktiviteter på overfladen. Indenfor disse områder har Staten udpeget arealer, hvor kommunen skal vurdere de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

 

Planen dækker en del af et meget stort Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Området går ind i både Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Forslaget til indsatsplanen dækker området i Herning Kommune. 5 vandværker i Herning Kommune trækker vand fra området. Det vil sige, at deres indvindingsoplande ligger helt eller delvist i området.

 

Forvaltningen har i juni 2015 holdt et møde, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. På mødet blev mulige indsatser diskuteret. Desuden er der afholdt møder med de berørte vandværker. Forslaget har været fremlagt for Herning Kommunes Grundvandsråd i november 2016. Det fremlagte forslag er således afstemt med alle interessenter.

 

Gennemgang af geologi og udvikling i vandkvaliteten viser, at der ikke i øjeblikket er behov og grundlag for, at lave ændringer i anvendelse af arealer i indsatsområdet.

 

Indsatserne består derfor hovedsageligt af overvågning af vandkvaliteten. Vandværkerne skal dels tage ekstra prøver af egne boringer og dels tage prøver af grundvandet fra udvalgte boringer i området. Overvågningen har fokus på nitrat, sulfat, pesticider og perflourede stoffer.

Desuden skal der informeres om brug af pesticider i byområder gennem grundvandsfilmen om "Fumle".

 

Indsatsplaner efter vandforsyningsloven skal sendes i høring i 12 uger.

 

Forslag til planen er vedlagt. Planen har 7 bilag. Bilag 1 til 4 handler om de enkelte vandværker i området. Bilag 5 til 7 er uddybende information, og planen kan læses uden de sidste 3 bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommunes nordvestlige del kommenteres,

 

at forslaget med kommentarer godkendes til at blive sendt i offentlig høring.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets ønske om præcisering af pkt. 2.2 i indsatsplanen indarbejdes inden offentlig høring.

Bilag

 • Forslag til indsatsplan - Herning Kommune nordvestlige del
 • Forslag til bilag 1-4 til indsatsplan nordvest
 

66. Bredgade 32, Herning - Dispensation fra elevatorkrav ved nye boligenheder i eksisterende tagetage

Sagsnr.: 02.00.00-P19-43-17 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Bredgade 32, Herning - Dispensation fra elevatorkrav ved nye boligenheder i eksisterende tagetage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

MJT Rådgivning ApS søger for ejeren af ejendommen om principiel dispensation til at undlade en elevator i forbindelse med indretningen af boliger i nuværende erhvervslokaler. Derudover vil et eksisterende uudnyttet loftrum blive indrettet til en bolig.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i det konkrete tilfælde meddeles dispensation fra bygningsreglementets elevatorkrav med henvisning til, at en elevator vil medføre en indgribende ændring af bygningens konstruktionsmæssige forhold og ejendommens bevaringsværdige facade, herunder tagkonstruktionen.

 

Herudover anbefales, at forvaltningens administrationspraksis ændres, så det fremadrettet, efter en konkret vurdering, er muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4.

Sagsfremstilling

Ejendommen, på 3 etager og uudnyttet loftrum (3½ etage i alt), er i BBR Ejendomsregisteret registreret som en bygning med kontor, handel og lager. Bygningen har et bebygget areal på 494 m² og et bygningsareal (etageareal) på 804 m² (erhvervsareal).

Over 2. sal (manzard-etagen) er der et uudnyttet loftrum på ca. 95 m², der i dag bliver benyttet til pulterrum.

 

Ejendommens facade mod Bredgade, har en så høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 4), at dens karakter og hovedtræk skal bevares med udgangspunkt i bestemmelserne i lokalplanen.

 

Ejeren af ejendommen finder det ikke muligt at udleje kontorarealet. Derfor ønsker ejeren at bevare butiksarealet i stueetagen, ændre anvendelsen af erhvervsarealerne på 1. og 2. sal til indretning af 2 boliger samt indrette 1 ny bolig i loftrummet. I forbindelse med indretningen af de 3 boliger etableres der udendørs opholds- og friarealer til boligerne i form af altaner mod nord (gården). Indretningen af boligerne på ejendommen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, når der kan etableres et udendørs opholds- og friareal.

 

Ansøger oplyser, at det i forbindelse med om- og tilbygningen ikke vil være muligt at overholde bygningsreglementet bestemmelser om etablering af elevator.

Det vil ikke være muligt at indrette ejendommen med en elevator uden at foretage større indgribende ændring i bygningens eksisterende adgangsforhold, etageadskillelser og tagkonstruktionens udformning.

 

Under hensyn til personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne, giver reglementet mulighed for lempelser af bestemmelserne omkring elevatorer i forbindelse med ombygninger, hvis etableringen af elevatoren ikke kan ske uden indgribende konstruktive ændringer i bygningen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indretningen af en bolig i loftrummet er en udvidelse/tilbygning til ejendommen og derfor ikke kan sidestilles med en ombygning. Derfor kan bygningsreglementets lempede bestemmelser ikke anvendes for projektet, så det vil kræve en dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser at undlade elevatoren.

 

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med indretningen af boligerne, vil være tale om en større indgribende ændring af etageadskillelserne og tagkonstruktionen, såfremt der skal etableres en elevator.

 

Forvaltningen vurderer tillige, at de indgribende ændringer i tagkonstruktion, som en elevator vil medføre, bryder den bevaringsværdige facade og ændringerne vil derfor være i strid med lokalplanens bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.

 

Forvaltningens tidligere praksis har været, at der i forbindelse med ombygninger/ændret anvendelse, inden for eksisterende godkendte erhvervs- og/eller boligarealer, er godkendt lempelser fra elevatorkravet, hvis det medførte en større indgribende ændring af bygningen.

 

Byplanudvalget behandlede i 2008 en lignende ansøgning på ejendommen Bredgade 32, Herning, hvor der blev meddelt afslag til etablering af en elevator med begrundelse i at sikre bygningens bevaringsværdi.

 

Med udgangspunkt i den konkrete ansøgning, ønsker forvaltningen at ændre administrationspraksis, så det fremadrettet giver bedre muligheder for at udnytte den bevaringsværdige ældre bygningsmasse i kommunen.

Med en ændring vil det således give bedre muligheder for at ændre anvendelsen af bevaringsværdige etagebygninger med elevatorkrav, uden det får konsekvenser for bygningens bevaringsværdi.

 

Forvaltningen vil ændre den hidtidige administrationspraksis, så det efter konkret vurdering bliver muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4 i følge Herning Kommuneatlas, svarende til samme skala som Byplanudvalget f.eks. bruger i vurderingen af nedrivningssager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i det konkrete tilfælde meddeles dispensation fra bygningsreglementets elevatorkrav med henvisning til, at en elevator vil medføre en indgribende ændring af bygningens konstruktive forhold og ejendommens bevaringsværdige facade, herunder tagkonstruktionen,

 

at forvaltningens administrationspraksis ændres, så det fremadrettet efter en konkret vurdering, er muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Indsendelse: 1, Bilag 1-6, Bredgade 32.pdf
 

67. Munkgårdkvarteret 319, Herning - Dispensation fra lokalplan

Sagsnr.: 02.34.02-P19-10-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Munkgårdkvarteret 319, Herning - Dispensation fra lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Munkgårdkvarteret 319, Herning søgt om lovliggørelse af et opført udhus og trailergarage i forbindelse med salg af ejendommen. I den forbindelse søges dispensation fra en bebyggelsesregulerende linje mod vej samt om dispensation fra bebyggelsesprocent og taghældning på bygningerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til udhuset med hensyn til placering og taghældning samt til en bebyggelsesprocent på max. 30%.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der gives afslag til lovliggørelse af trailergaragen.

Sagsfremstilling

Der er i 1999 opført et udhus på 26 m2 uden forudgående byggetilladelse. Udhuset er opført i træ og med tegltag som boligen. Udhuset har en afstand til vejskel på 1,35 - 1,7 m.

I 2001 er der blevet opført en trailergarage på 14 m² mellem udhuset og naboskel. Bygningen er opført i træ og med tag af tagpap. Trailergaragen er opført helt ud til vejskel.

 

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 51.B7.1. Ifølge lokalplanen skal bebyggelse holdes i en afstand af 5 m fra skel mod veje, stier og fællesarealer, som angivet på kortbilaget (vedlagt).

Lokalplanen angiver (§ 7.13): Alle bygninger, også gerne garager, carporte og lignende mindre bygninger, skal have en taghældning på mellem 25° og 45° i forhold til vandret plan.

§ 7.5 angiver: Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ekskl. dens forholdsvise andel af eksterne friarealer (område IV) må ikke overstige 25.

 

Bebyggelsesregulerende linje

Begge bygninger er opført nærmere vejskel end 5 m og overskrider dermed den bebyggelsesregulerende linje, som er pålagt i lokalplanen.

 

I lokalplanområdet har der tidligere været sager med overskridelse af byggelinjen mod vej og sti.

 

Nr. 355:     Der er i 1989 meddelt tilladelse til opførelse af en carport mod sti. Bygningen

       er opført med fladt tag og er placeret helt ud til skellet.

Nr. 377:     Der er i 1994 meddelt afslag til placering af en carport mod vejskel med

       henvisning til, at der ønskes bevaret et åbent udtryk i området, og at det

       er muligt at placere en carport bag byggelinjen.

Nr. 361:     Der er i 1996 meddelt dispensation til overskridelse af byggelinjen mod både

       vej og sti. Dispensationen er givet under henvisning til grundens særlige

       udformning, så garagen kunne opføres 1 m fra sti og et hushjørne kunne

       placeres 3,5 m fra vejskel.

Nr. 313:     Der er i 2008 meddelt tilladelse til opførelse af et mindre udhus, som er

       placeret nærmere skel mod sti end 5 m.

 

Derudover er boligerne i delområde III (tæt/lav bebyggelse) placeret nærmere vejskel end 5 m og overskrider dermed også den bebyggelsesregulerende linje. Bygningerne er opført i 1988-89.

 

Da der tidligere i området er givet tilladelse til byggeri, som overskrider byggelinjen i området, ønsker forvaltningen bemyndigelse til fremover at kunne give dispensation fra den bebyggelsesregulerende linje i området til mindre bygninger ved positiv naboorientering. Dispensationen skal gives ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde og bygningen må ikke virke dominerende eller skæmmende i området.

 

Bebyggelsesprocent

Ejendommen har i forvejen tilladelse til carport, udhus og overdækning med et samlet areal på 107 m² og en bolig på 163 m². Når de ansøgte bygninger medregnes vil bebyggelsesprocenten blive 31,4%. Dette er mere end byggeretten på 30% i det gældende bygningsreglement (BR-15).

 

Taghældning

Udhuset er udført med en taghældning på ca. 15° og trailergaragen med ca. 3°.

Der er i lokalplanområdet tilladt opført flere garager/carporte med fladt tag, og denne bestemmelse vurderes derfor at have mistet sin betydning i forhold til mindre bygninger.

 

Naboorientering

Projektet har været sendt i naboorientering i lokalplanområdet. Der er kommet 2 tilkendegivelser om, at bygningerne kan tillades og 1 indsigelse imod lovliggørelse af bygningerne.

 

Indsiger mener, at alle skal følge de opstillede regler og retningslinjer og er især imod, at der er etableret udkørsel til stamvejen fra trailergaragen.

 

Forvaltningens vurdering

Udhuset er udført med en højde mod vejen på max. 1,5 m og er derved skjult bag hækken og er ikke dominerende ud mod stamvejen.

 

Trailergaragen er derimod ført helt ud til vejskel og har en højde på godt 2 m. Garagen har samtidig udkørsel direkte til stamvejen. Garagen er derfor synlig fra stamvejen og ikke i overensstemmelse med lokalplanens intention om at have facadeløse stamveje. Alle øvrige ejendomme har udkørsel mod de små boligveje.

 

Forvaltningen vurderer, at trailergaragens placering er uhensigtsmæssig ud fra lokalplanens intentioner om trafiksikkerhed og udformning af stamveje, mens udhuset vurderes at være i overensstemmelse med dette.

 

Bebyggelsesprocenten er desuden overskredet for ejendommen.

 

Ved at fjerne trailergaragen på 14 m² kan bebyggelsesprocenten nedbringes til 29,8%, som svarer til byggeretten i gældende bygningsreglement (BR-15). Samtidig fjernes muligheden for udkørsel til stamvejen og hækken kan reetableres.

Udhuset er delvist skjult bag hækken og udført med et tegltag som boligen. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der kan gives tilladelse til udhuset, såfremt trailergaragen fjernes.

Beslutningen vil være retningsgivende for lignende fremtidige byggerier indenfor den bebyggelsesregulerende linje i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til en bebyggelsesprocent på max. 30%,

 

at der meddeles dispensation til en taghældning under 25° på mindre bygninger,

 

at der meddeles dispensation til at udhuset kan overskride den bebyggelsesregulerende linje, som det er udført,

 

at der meddeles afslag til lovliggørelse af trailergaragen.  

 

at forvaltningen bemyndiges til fremover at kunne give dispensation fra den bebyggelsesregulerende linje i området til mindre bygninger ud fra en konkret vurdering og positiv naboorientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Kortbilag fra lokalplan
 • Tegninger
 • Naboorientering
 • Fotobilag
 • Indsigelse
 

68. Snejbjerg Hovedgade 51, Herning - dispensation til afstand til skel

Sagsnr.: 02.34.02-P19-797-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Snejbjerg Hovedgade 51, Herning - dispensation til afstand til skel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Snejbjerg Hovedgade 51, Herning har søgt om at opføre en udvendig adgangstrappe til tagetagen på ejendommen. Tagetagen er under ombygning, og derfor har det været nødvendigt at etablere en ny adgangstrappe.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til adgangstrappen, da den kun skal bruges til korttidsophold, og at muligheden for indbliksgener er minimale. 

Sagsfremstilling

Ejer har søgt om at opføre en udvendig trappe på gavl mod matrikel nr. 19ai, Snejbjerg by, Snejbjerg. Trappen, med repos på 1x1 m, skal bruges som adgangsvej til en eksisterende taglejlighed, der er under ombygning.

 

Trappen overstiger afstandskravet til naboskel på 250 cm med 33 cm. Dvs. at den ønskes placeret 217 cm fra skel.

 

 

 

Det ansøgte er i strid med bygningsreglement 2015 (BR-15), kap. 2.2.3.2 stk.1 pkt. 2, - at afstand til vej, sti og skel skal være mindst 2,5 m. 

 

Der er gennemført en nabohøring, og der er indkommet 1 bemærkning til trappens placering. 

Indsiger oplyser :

"Hvis trappen bliver opført, kommer der til at være direkte indblik til min terrasse. Jeg kan se et problem i det, hvis den pågældende beboer i lejligheden, bruger repos foran døren til eksempelvis at ryge, da det i så fald vil være generende for os, hvis vi sidder på vores terrasse, da der vil være direkte indblik til vores terrasse".

 

I forvaltningens helhedsvurdering indgår, at trappen og reposen kun skal bruges som adgang til en bolig. Derfor vurderes det, at trappen kun vil være til meget kort ophold, og at muligheden for indbliksgener er minimale. Det indgår i vurderingen, at trappen faktisk ville kunne tillades 250 cm fra skel. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til placering af adgangstrappe med en afstand på 217 cm til naboskel.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Vejledende illustration
 • Oversigtskort
 • Facade
 

69. Kommuneplan 2017-2028 - bemærkninger til forslaget

Sagsnr.: 01.02.03-P00-1-16 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Kommuneplan 2017-2028 - bemærkninger til forslaget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2018 har været i offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016. Indkomne høringssvar til forslaget foreligger hermed til behandling. Udvalgets indstillinger vil ligge til grund for den endelige behandling af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Der er i alt indkommet 42 høringssvar til forslaget, herunder 20 indenfor Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at indstillinger til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Høringssvarene er nummererede og opdelt på byer.
 
Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger er samlet i bilaget ”Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2, 3 og 4.

 

Af sammenfatningen fremgår det, at Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til punkterne 005, 006, 009, 019, 021, 023, 026, 028-034, 036, 039, 040 og 041.

 

Forvaltningen har behandlet høringssvarene, og vurderet, at langt størstedelen af høringssvarene ikke vedrører kommuneplanen, hvorfor disse høringssvar behandles administrativt.

 

Erhvervsstyrelsen har nedlagt veto mod arealudlægget til boliger i det fremlagte forslag til kommuneplan 2017-2028. Vetoet er begrundet i, at der samlet er udlagt 164,9 ha for meget areal i forhold til det forventede behov. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt, før der efter styrelsens opfattelse er overensstemmelse mellem arealudlæg til boliger og det forventede behov.

Byrådet har udpeget 164,4 ha., der kan tages ud af kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, de vil frafalde deres indsigelse, hvis de 164,4 ha udtages af kommuneplanforslaget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at indstillinger til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedrørende punkterne 005, 006, 009, 019, 021, 023, 026, 028-034, 036, 039, 040 og 041 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028
 • Bilag 2 - Indsigelse 1-19
 • Bilag 3 - Indsigelse 20
 • Bilag 4 - Indsigelse 21-42
 • Bilag 5 - Erhvervsstyrelsens indsigelse
 • Bilag 6 - Erhvervsstyrelsen - notat om aftalte ændring og suppleringer
 

70. Orientering om tildeling af ledige tilladelser til taxikørsel

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om tildeling af ledige tilladelser til taxikørsel

 

71. Aftale om arealoverførsel til offentlig vej

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Aftale om arealoverførsel til offentlig vej

 

72. Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

Sagsnr.: 13.02.02-K08-99-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

 

73. Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

Sagsnr.: 13.02.02-K08-136-09 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

 

74. Meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser fra udvalgets medlemmer