Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Forskønnelsespuljen - Park Allé, Vildbjerg

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Forskønnelsespuljen - Park Allé, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Projekter finansieret af forskønnelsespuljen er godt i gang, og der er dialog i gang omkring flere projekter. I denne sag orienteres om status på forskønnelse og renovering af Park Allè i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forskønnelse og renovering af Park Allé er koordineret med Herning Vand´s kloakfornyelse og finansieres dels af forskønnelsespuljen for center- og omegnsbyer og dels af midler afsat til koordinerede vej- og kloakprojekter.

 

Vildbjerg borgerforening har peget på følgende udfordringer omkring Park Allé:

  • Benyttes/krydses hver dag af mange - bl.a. børn og ældre (skole, ældrecenter, læger, tandlæge, fodterapi m.v.)
  • Er belastet af meget tung og særdeles støjende trafik, der burde omdirigeres via Pugdalvej m.fl. Alt tung trafik bør fjernes.
  • Vejen har en vekslende ulogisk hastighedsbegrænsning. På trods af, at der er bymæssig bebyggelse langs hele vejen og krydsende trafik af bl.a. skolebørn, er der på en del af Park Allé en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 50 km/t bør være absolut max. hastighed - gerne 30 eller 40 km/t omkring lysreguleringen grundet skoletrafik.
  • Er belastet af meget "hurtige" både tunge og lette bilister, derfor er der et stort behov for fartdæmpende foranstaltninger. Bør etableres som grøn miljøvej.

 

Park Allé har en meget bred kørebane på 10 meter, som ikke understøtter ønsket om en lavere hastighed og fjernelse af den tunge trafik. Årsdøgntrafikken er på ca. 2.700 køretøjer. Til sammenligning dimensioneres en 2-sporet vej til 80 km/t med en kørebanebredde på 7 meter. Dalgasgade i Herning har en kørebanebredde på 6,0 meter og en årsdøgntrafik på ca. 4.800 køretøjer.

 

Forskønnelse og renovering af Park Allé omfatter derfor en ændring af kørebanebredden til 6 meter, som vil medvirke til at hastigheden bliver nedsat.

 

Byplanudvalget blev på mødet den 21. november 2016, pkt. 216, orienteret om følgende:

Herning Vand er i gang med kloakrenoveringen på den nordlige del af strækningen. Her ændres vejprofilet, så vejbredden reduceres til 6 meter. På den sydlige del ændres vejbredden ikke, men der laves trafikdæmpende elementer, hvor vejbanen indsnævres til 6 meter på enkelte steder på strækningen.

Projektet på den sydlige del udføres efterår 2017, samtidig med at der udlægges nyt slidlag og ny stribning på hele vejstrækningen. Der er en dialog i gang med borgerforeningen omkring projektet, og hvordan det endelige projekt skal se ud.

 

Projektet fremgår nærmere af vedlagte oversigtskort. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at ændre orienteringssagen til en beslutningssag.

 

Udvalget besluttede, at vejbredden skal være 6,5 meter på Park Allé, og at der, hvor det findes relevant, etableres parkeringspladser langs vejens vestside. 

 

Bilag

  • Park Alle - oversigtskort