Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Munkgårdkvarteret 319, Herning - Dispensation fra lokalplan

Sagsnr.: 02.34.02-P19-10-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Munkgårdkvarteret 319, Herning - Dispensation fra lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Munkgårdkvarteret 319, Herning søgt om lovliggørelse af et opført udhus og trailergarage i forbindelse med salg af ejendommen. I den forbindelse søges dispensation fra en bebyggelsesregulerende linje mod vej samt om dispensation fra bebyggelsesprocent og taghældning på bygningerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til udhuset med hensyn til placering og taghældning samt til en bebyggelsesprocent på max. 30%.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der gives afslag til lovliggørelse af trailergaragen.

Sagsfremstilling

Der er i 1999 opført et udhus på 26 m2 uden forudgående byggetilladelse. Udhuset er opført i træ og med tegltag som boligen. Udhuset har en afstand til vejskel på 1,35 - 1,7 m.

I 2001 er der blevet opført en trailergarage på 14 m² mellem udhuset og naboskel. Bygningen er opført i træ og med tag af tagpap. Trailergaragen er opført helt ud til vejskel.

 

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 51.B7.1. Ifølge lokalplanen skal bebyggelse holdes i en afstand af 5 m fra skel mod veje, stier og fællesarealer, som angivet på kortbilaget (vedlagt).

Lokalplanen angiver (§ 7.13): Alle bygninger, også gerne garager, carporte og lignende mindre bygninger, skal have en taghældning på mellem 25° og 45° i forhold til vandret plan.

§ 7.5 angiver: Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ekskl. dens forholdsvise andel af eksterne friarealer (område IV) må ikke overstige 25.

 

Bebyggelsesregulerende linje

Begge bygninger er opført nærmere vejskel end 5 m og overskrider dermed den bebyggelsesregulerende linje, som er pålagt i lokalplanen.

 

I lokalplanområdet har der tidligere været sager med overskridelse af byggelinjen mod vej og sti.

 

Nr. 355:     Der er i 1989 meddelt tilladelse til opførelse af en carport mod sti. Bygningen

       er opført med fladt tag og er placeret helt ud til skellet.

Nr. 377:     Der er i 1994 meddelt afslag til placering af en carport mod vejskel med

       henvisning til, at der ønskes bevaret et åbent udtryk i området, og at det

       er muligt at placere en carport bag byggelinjen.

Nr. 361:     Der er i 1996 meddelt dispensation til overskridelse af byggelinjen mod både

       vej og sti. Dispensationen er givet under henvisning til grundens særlige

       udformning, så garagen kunne opføres 1 m fra sti og et hushjørne kunne

       placeres 3,5 m fra vejskel.

Nr. 313:     Der er i 2008 meddelt tilladelse til opførelse af et mindre udhus, som er

       placeret nærmere skel mod sti end 5 m.

 

Derudover er boligerne i delområde III (tæt/lav bebyggelse) placeret nærmere vejskel end 5 m og overskrider dermed også den bebyggelsesregulerende linje. Bygningerne er opført i 1988-89.

 

Da der tidligere i området er givet tilladelse til byggeri, som overskrider byggelinjen i området, ønsker forvaltningen bemyndigelse til fremover at kunne give dispensation fra den bebyggelsesregulerende linje i området til mindre bygninger ved positiv naboorientering. Dispensationen skal gives ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde og bygningen må ikke virke dominerende eller skæmmende i området.

 

Bebyggelsesprocent

Ejendommen har i forvejen tilladelse til carport, udhus og overdækning med et samlet areal på 107 m² og en bolig på 163 m². Når de ansøgte bygninger medregnes vil bebyggelsesprocenten blive 31,4%. Dette er mere end byggeretten på 30% i det gældende bygningsreglement (BR-15).

 

Taghældning

Udhuset er udført med en taghældning på ca. 15° og trailergaragen med ca. 3°.

Der er i lokalplanområdet tilladt opført flere garager/carporte med fladt tag, og denne bestemmelse vurderes derfor at have mistet sin betydning i forhold til mindre bygninger.

 

Naboorientering

Projektet har været sendt i naboorientering i lokalplanområdet. Der er kommet 2 tilkendegivelser om, at bygningerne kan tillades og 1 indsigelse imod lovliggørelse af bygningerne.

 

Indsiger mener, at alle skal følge de opstillede regler og retningslinjer og er især imod, at der er etableret udkørsel til stamvejen fra trailergaragen.

 

Forvaltningens vurdering

Udhuset er udført med en højde mod vejen på max. 1,5 m og er derved skjult bag hækken og er ikke dominerende ud mod stamvejen.

 

Trailergaragen er derimod ført helt ud til vejskel og har en højde på godt 2 m. Garagen har samtidig udkørsel direkte til stamvejen. Garagen er derfor synlig fra stamvejen og ikke i overensstemmelse med lokalplanens intention om at have facadeløse stamveje. Alle øvrige ejendomme har udkørsel mod de små boligveje.

 

Forvaltningen vurderer, at trailergaragens placering er uhensigtsmæssig ud fra lokalplanens intentioner om trafiksikkerhed og udformning af stamveje, mens udhuset vurderes at være i overensstemmelse med dette.

 

Bebyggelsesprocenten er desuden overskredet for ejendommen.

 

Ved at fjerne trailergaragen på 14 m² kan bebyggelsesprocenten nedbringes til 29,8%, som svarer til byggeretten i gældende bygningsreglement (BR-15). Samtidig fjernes muligheden for udkørsel til stamvejen og hækken kan reetableres.

Udhuset er delvist skjult bag hækken og udført med et tegltag som boligen. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der kan gives tilladelse til udhuset, såfremt trailergaragen fjernes.

Beslutningen vil være retningsgivende for lignende fremtidige byggerier indenfor den bebyggelsesregulerende linje i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til en bebyggelsesprocent på max. 30%,

 

at der meddeles dispensation til en taghældning under 25° på mindre bygninger,

 

at der meddeles dispensation til at udhuset kan overskride den bebyggelsesregulerende linje, som det er udført,

 

at der meddeles afslag til lovliggørelse af trailergaragen.  

 

at forvaltningen bemyndiges til fremover at kunne give dispensation fra den bebyggelsesregulerende linje i området til mindre bygninger ud fra en konkret vurdering og positiv naboorientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag fra lokalplan
  • Tegninger
  • Naboorientering
  • Fotobilag
  • Indsigelse