Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Bredgade 32, Herning - Dispensation fra elevatorkrav ved nye boligenheder i eksisterende tagetage

Sagsnr.: 02.00.00-P19-43-17 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Bredgade 32, Herning - Dispensation fra elevatorkrav ved nye boligenheder i eksisterende tagetage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

MJT Rådgivning ApS søger for ejeren af ejendommen om principiel dispensation til at undlade en elevator i forbindelse med indretningen af boliger i nuværende erhvervslokaler. Derudover vil et eksisterende uudnyttet loftrum blive indrettet til en bolig.

 

Forvaltningen anbefaler, at der i det konkrete tilfælde meddeles dispensation fra bygningsreglementets elevatorkrav med henvisning til, at en elevator vil medføre en indgribende ændring af bygningens konstruktionsmæssige forhold og ejendommens bevaringsværdige facade, herunder tagkonstruktionen.

 

Herudover anbefales, at forvaltningens administrationspraksis ændres, så det fremadrettet, efter en konkret vurdering, er muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4.

Sagsfremstilling

Ejendommen, på 3 etager og uudnyttet loftrum (3½ etage i alt), er i BBR Ejendomsregisteret registreret som en bygning med kontor, handel og lager. Bygningen har et bebygget areal på 494 m² og et bygningsareal (etageareal) på 804 m² (erhvervsareal).

Over 2. sal (manzard-etagen) er der et uudnyttet loftrum på ca. 95 m², der i dag bliver benyttet til pulterrum.

 

Ejendommens facade mod Bredgade, har en så høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 4), at dens karakter og hovedtræk skal bevares med udgangspunkt i bestemmelserne i lokalplanen.

 

Ejeren af ejendommen finder det ikke muligt at udleje kontorarealet. Derfor ønsker ejeren at bevare butiksarealet i stueetagen, ændre anvendelsen af erhvervsarealerne på 1. og 2. sal til indretning af 2 boliger samt indrette 1 ny bolig i loftrummet. I forbindelse med indretningen af de 3 boliger etableres der udendørs opholds- og friarealer til boligerne i form af altaner mod nord (gården). Indretningen af boligerne på ejendommen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, når der kan etableres et udendørs opholds- og friareal.

 

Ansøger oplyser, at det i forbindelse med om- og tilbygningen ikke vil være muligt at overholde bygningsreglementet bestemmelser om etablering af elevator.

Det vil ikke være muligt at indrette ejendommen med en elevator uden at foretage større indgribende ændring i bygningens eksisterende adgangsforhold, etageadskillelser og tagkonstruktionens udformning.

 

Under hensyn til personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne, giver reglementet mulighed for lempelser af bestemmelserne omkring elevatorer i forbindelse med ombygninger, hvis etableringen af elevatoren ikke kan ske uden indgribende konstruktive ændringer i bygningen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indretningen af en bolig i loftrummet er en udvidelse/tilbygning til ejendommen og derfor ikke kan sidestilles med en ombygning. Derfor kan bygningsreglementets lempede bestemmelser ikke anvendes for projektet, så det vil kræve en dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser at undlade elevatoren.

 

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med indretningen af boligerne, vil være tale om en større indgribende ændring af etageadskillelserne og tagkonstruktionen, såfremt der skal etableres en elevator.

 

Forvaltningen vurderer tillige, at de indgribende ændringer i tagkonstruktion, som en elevator vil medføre, bryder den bevaringsværdige facade og ændringerne vil derfor være i strid med lokalplanens bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.

 

Forvaltningens tidligere praksis har været, at der i forbindelse med ombygninger/ændret anvendelse, inden for eksisterende godkendte erhvervs- og/eller boligarealer, er godkendt lempelser fra elevatorkravet, hvis det medførte en større indgribende ændring af bygningen.

 

Byplanudvalget behandlede i 2008 en lignende ansøgning på ejendommen Bredgade 32, Herning, hvor der blev meddelt afslag til etablering af en elevator med begrundelse i at sikre bygningens bevaringsværdi.

 

Med udgangspunkt i den konkrete ansøgning, ønsker forvaltningen at ændre administrationspraksis, så det fremadrettet giver bedre muligheder for at udnytte den bevaringsværdige ældre bygningsmasse i kommunen.

Med en ændring vil det således give bedre muligheder for at ændre anvendelsen af bevaringsværdige etagebygninger med elevatorkrav, uden det får konsekvenser for bygningens bevaringsværdi.

 

Forvaltningen vil ændre den hidtidige administrationspraksis, så det efter konkret vurdering bliver muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4 i følge Herning Kommuneatlas, svarende til samme skala som Byplanudvalget f.eks. bruger i vurderingen af nedrivningssager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i det konkrete tilfælde meddeles dispensation fra bygningsreglementets elevatorkrav med henvisning til, at en elevator vil medføre en indgribende ændring af bygningens konstruktive forhold og ejendommens bevaringsværdige facade, herunder tagkonstruktionen,

 

at forvaltningens administrationspraksis ændres, så det fremadrettet efter en konkret vurdering, er muligt at dispensere fra elevatorkravet ved udvidelse/tilbygninger af fredede og bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi på 1- 4
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Indsendelse: 1, Bilag 1-6, Bredgade 32.pdf