Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Orientering om proces for tilretning af Natura 2000-afgrænsning

Sagsnr.: 01.05.18-G00-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om proces for tilretning af Natura 2000-afgrænsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted     

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en anmodning om tekniske og faglige bidrag til udarbejdelse af forslag til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning. Forvaltningen har gennemgået de Natura 2000-områder, som ligger inden for kommunens geografi, og har udarbejdet et notat om hvilke arealer, der eventuelt kan tages ud, og hvilke der med fordel vil kunne inddrages i områderne. Sammenlagt foreslås det at tage 75 ha ud af afgrænsningen. Samtidig foreslås det at tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen. Forslag til justeringer af afgrænsningen fremgår af vedlagte notat. Teknik- og Miljøudvalget vil i forbindelse med den senere offentlige høring, få lejlighed til at komme med et politisk høringssvar til en ændret afgrænsning af Natura 2000-områderne.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 21. december 2016 sendte Styrelsen for Vand og Natur (nu Miljøstyrelsen) en orientering til kommunaldirektørerne om, at grænserne for Natura 2000-områderne skal justeres i 2017. Herning Kommune har den 15. februar 2017 modtaget en anmodning om teknisk, faglige bidrag til udarbejdelse af forslag til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på opgaven, og de er ved at gennemgå de udpegede områder, for at udarbejde et forslag til en offentlig høring. I den forbindelse har Miljøstyrelsen derfor anmodet kommunerne om tekniske, faglige bidrag. Når der foreligger et forslag til eventuelle grænsejusteringer, vil Miljøstyrelsen iværksætte en politisk proces med offentlig høring, inddragelse af andre myndigheder, lodsejere og foreninger og eventuelle forhandlinger om konkrete nye grænsedragninger. Det er her i den offentlige høring, at kommunen vil kunne afgive et egentligt politisk høringssvar til forslaget om ændring af afgrænsningen.

 

Kommunerne anmodes om i de tekniske bidrag særligt at have fokus på omdriftsarealer og bynære arealer, som ikke er nødvendige for beskyttelsen af de arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget til at beskytte. Findes der tilgrænsende arealer med værdifuld natur, der kan understøtte direktivmålene, vil styrelsen også gerne have oplysninger herom.

 

Styrelsen skal have kommunens bidrag inden 24. marts 2017.

 

Forvaltningen har gennemgået de Natura 2000-områder, som ligger inden for kommunens geografi, og har udarbejdet et notat om hvilke arealer der evt. kan tages ud og hvilke der med fordel vil kunne inddrages i områderne. Sammenlagt foreslås det at tage 75 ha ud af afgrænsningen. Samtidig foreslås det at tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen. Når det er foreslået at tage arealer med ind i områdeafgrænsningen, så er det vurderet, at det vil øge muligheden for at kunne få støtte til naturpleje af den pågældende naturtype. Det er tilstræbt at lave en afgrænsning af Natura 2000-områderne der følger naturlige skel, som veje og læhegn, og som giver funktionelt afgrænsede enheder. Mange af disse rettelser har karakter af teknisk tilpasning. Notatet er vedlagt som bilag, ligesom henvendelserne fra Miljøstyrelsen også er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Notat: Teknisk fagligt bidrag til tilretning af Natura 2000-afgrænsning
  • Orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder i 2017
  • Anmodning om teknisk, faglige bidrag