Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen i 2017

Sagsnr.: 04.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Nichlas Bøge Øgendahl  

Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er indkommet i alt 22 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet projektsum på 459.150 kr. Der er afsat i alt 164.000 kr. til ordningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at i alt 7 projekter støttes via midler fra ordningen, og at yderligere 8 projekter, søges realiseret på samme vilkår, med midler fra de ordinære midler inden for Serviceområde 04 Grønne områder. I alt vil 15 projekter af de 22 opnå tilskud for et samlet beløb på 225.700 kr.

Sagsfremstilling

Hvert år søges der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med ca. ½-delen af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/borgerforeningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.

 

Borgersamarbejdspuljen 2017 har været annonceret 2 gange i Herning Folkeblad, og der har været ansøgningsfrist den 1. februar 2017. Puljen er på i alt 164.000 kr. og tildeles projekter, der medvirker til udvikling af de bynære grønne områder. I år har der været fokus på lege- og aktivitetsarealer. Forvaltningen har modtaget 22 ansøgninger om tilskud fra Borgersamarbejdspuljen 2017. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 459.150 kr. Projekterne har en god geografisk spredning, se vedlagte kortbilag. Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, og her kan eksempelvis værdisatte frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelse af projekterne påhviler den videre drift af nye anlæg m.m. ansøgerne selv. Dette bidrager også til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der har også i år været mange gode og velbeskrevne projekter som falder inden for det formål, som kan opnå tilskud. I vedlagte bilag kan man se de projekter, som forvaltningen indstiller bør støttes gennem Borgersamarbejdspuljen, i alt 7 projekter (markeret med grøn). På grund af de mange gode projekter, søger forvaltningen at realisere yderligere projekter via det ordinære driftsbudget Serviceområde 04 Grønne områder, fordi det bl.a. er opgaver, der alligevel skulle løses, eller der med lokalbidrag opstår en mulighed for samskabelsesprojekter. Derfor er disse projekter prioriteret frem for øvrige planlagte driftsopgaver i 2017. Herved kan flere projekter i sidste ende realiseres. Disse projekter fremgår også i vedlagte bilag, i alt 8 projekter (markeret med gult).

 

Forvaltningen vurderer, at enkelte projekter ikke opfylder kriterier for at opnå tilskud. I svarbreve vil ansøgere bliver orienteret om eventuelle muligheder for finansiering via andre kommunale ordninger, som fx. landdistriktspuljen 2018.

 

Hvis alle de forslåede projekter gennemføres, vil i alt 15 projekter ud af 22 ansøgte blive realiseret. Det vil bidrage til inddragelse af borgerne og udgøre en samskabelsesprocces mellem forvaltningen og respektive borgergrupper. Samtidig vil projekterne bidrage til at realisere mål i parkpolitikken omhandlende samarbejde med borgerne m.v.

 

Forvaltningen anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at de foreslåede projekter opnår tilskud. 

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør 164.000 kr. og er en del af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder. Udgiften til realisering af de projekter, der søges støttet ud over den afsatte pulje, i alt ca. 62.000 kr. afholdes inden for den ordinære driftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn om tilskud til 7 projekter via borgersamarbejdspuljen 2017 på 164.000 kr., afsat i driftsbudgettet på Serviceområde 04 Grønne områder,

 

at der via øvrige ordinære driftsmidler, Serviceområde 04 Grønne Områder realiseres yderligere 8 projekter.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag borgersamarbejdspulje 17
  • Bilag Borgersamarbejdspulje