Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2016 til 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

I forbindelse med afslutning af årsregnskab 2016 udarbejdes oversigt over budgetoverførsler fra 2016 til 2017 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der følgende forslag til overførsel af restbudgetbeløb fra 2016 til 2017 for Teknik og Miljø området.

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Drift udviser et mindreforbrug på 0,260 mio. kr., som skyldes en reducering af ejendomsskatter. 0,218 mio. kr. søges overført til 2017 til anlæg under serviceområde 04 Grønne områder til bynær skovrejsning i Sunds. Det resterende beløb på 0,042 mio. kr. søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 40,743 mio. kr., som overføres til det videre arbejde i 2017.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Drift udviser et mindreforbrug på 2,219 mio. kr., som primært skyldes tilbagehold med vedligeholdelsesarbejder på beboelsesejendomme på grund af usikkerhed om frasalg af kommunale ejendomme, forsikringsudbetaling vedr. elevatorskade fra 2015 samt lav vedligeholdelsesaktivitet på andre faste ejendomme.

 

1,260 mio. kr. søges overført til 2018 til vedligeholdelsesarbejder, der er udskudt fra 2016. 0,5 mio. kr. søges overført til 2017 til finansiering af arealoptimeringsprojekter. Det resterende mindreforbrug på 0,459 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede områder: Funktion 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 052823 Døgninstitutioner for børn og unge, 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 053852 Botilbud til midlertidigt ophold, 053858 Beskyttet beskæftigelse samt 053859 Aktivitets- og samværstilbud, skal i henhold til givne regler overføres til 2017.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 12,610 mio. kr. Heraf overføres 12,012 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Af det resterende beløb på 0,598 mio. kr. vedr. 0,183 mio. kr. afsluttede anlægssager og overføres ikke. 0,415 mio. kr. vedr. indtægter under stednr. 013083 Energirenoveringer, som ikke overføres.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Drift udviser et mindre forbrug på 0,043 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 6,318 mio. kr. Heraf overføres 5,683 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Af det resterende beløb på 0,635 mio. kr. vedrører 0,088 mio. kr. afsluttede anlægssager og overføres ikke. 0,547 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner, som der ikke kan findes anvendelse for, hvorfor beløbet ikke overføres.

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Drift udviser et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Heraf vedr. 0,080 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse. Området er gebyrfinansieret og mindreforbruget overføres til 2017.

Det resterende mindreforbrug på 0,066 mio. kr. søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Anlæg udviser en netto mindreindtægt på 3,825 mio. kr., som skyldes, at låneoptagelsen endnu ikke er foretaget. Beløbet overføres til 2017.

 

Serviceområde 07 Renovation

Drift udviser et overskud på 16,523 mio. kr. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. tilbagebetaling fra affaldsselskabet AFLD. Beløbet tilskrives mellemregningskontoen mellem Renovation og Herning Kommune.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 9,749 mio. kr. Heraf overføres 8,661 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. 1,088 mio. kr. tilfalder kassen, da projektet vedr. asfaltering af genbrugspladser overgår til drift.

 

Serviceområde 08

Drift udviser et overskud på 0,490 mio. kr. Overskuddet skyldes en stigning i arbejder for øvrige kunder og hjemtagning af 2 opgaver, rottebekæmpelse og gadefejning samt bibeholdelse af det lave sygefravær.

0,150 mio. kr. ønskes overført til 2017 til testkørsel og forsøg med nyeste robotteknologi indenfor græsklipning. 0,190 mio. kr. søges overført til 2017 til indfrielse af indlejet køretøj til brug for rottebekæmpelsen. Det resterende overskud på 0,150 mio. kr. tilfalder kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 0,001 mio. kr., som tilfalder kassen, da anlægsprojektet afsluttes.

 

Serviceområde 09 Trafik

Drift udviser et merforbrug på 5,357 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til vejafvandingsbidrag (2,9 mio. kr.), vejbelysning (1,1 mio. kr.) samt fejning i bymidter (0,5 mio. kr.).

Af merforbruget på 5,357 overføres 5,307 mio. kr. til 2017. 0,050 mio. kr. vedr. vintertjenesten overføres ikke. Beløbet reguleres via kassen.

 

Anlæg udviser et mindreforbrug på 20,193 mio. kr. Heraf overføres 19,834 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Det resterende beløb på 0,359 mio. kr. vedr. afsluttede anlægsregnskaber og overføres ikke.

 

Samlet set, søges der, af afvigelsen på -2,299 mio. kr. vedr. drift ekskl. takstfinansieret område og vintertjenesten, overført -3,777 mio. kr. til  2017. 0,218 mio. kr. overføres til anlæg i 2017, og 1,260 mio. kr. overføres til 2018.

 

Under anlæg søges overført 83,108 mio. kr. til 2017. 

 

Økonomi

 

 

 

 

 

Bevillingsmæssige ændringer:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Af mindreforbruget på 0,260 mio. kr. under serviceområde 01 Byggemodning overføres 0,218 mio. kr. til 2017 til anlæg under serviceområde 04 Grønne områder til bynær skovrejsning i Sunds. Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Bynær skovrejsning i Sunds.

 

Det resterende mindreforbrug på 0,043 mio. kr. overføres til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen,

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

Af mindreforbruget på 2,219 mio. kr. under serviceområde 03 Kommunale ejendomme overføres 1,260 mio. kr. til 2018 til udskudte vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger.

 

Serviceområde 04 Grønne områder

Mindreforbruget på 0,043 mio. kr. under drift overføres til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

 

Formålet, vedr. stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner, serviceområde 04 Grønne områder, ændres til forundersøgelse for afledning af vand fra Knudmosen vest om Herning med en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2017 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner.

 

På serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071087 er der frigivet 0,748 mio. kr. til forbedring af de miljømæssige forhold i Ronnum bæk. Det indstilles, at projektet også omfatter generelle vandkvalitetsforbedringer, som f.eks. oprensning af okkeranlæg.

 

Teknik og Miljøs bidrag til puljen vedrørende konkurrenceudsættelse andrager 0,109 mio. kr. i 2017 og 0,145 mio. kr. i 2018 og frem. Besparelsen findes på serviceområde 04 Grønne områder, Parker ved hjemtagning af driftsopgaver på parker og bynære grønne områder 3 steder i kommunen, så Drift herefter løser hele opgaven med drift, renhold m.m. Besparelsen tilgår puljen for konkurrenceudsættelse på Serviceområde 20 Administration fra 2017 og frem.  

  

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger 

Mindreforbruget på 0,066 mio. kr. under drift overføres til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at overførslerne for drift og anlæg på Teknik og Miljø området godkendes jævnfør bilag,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelse:

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at et uforbrugt beløb på 547.000 kr. under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner overføres til 2017 til klimatilpasningsprojekt - Lillelund Engpark/Hjertestien. Stien ønskes ændret fra jordsti til sti med fastere belægning (stenmel). Det samlede stiprojekt forventes hermed at kunne afsluttes i 2018/19 mod tidligere forventet 2020/21.

 

Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 547.000 kr. i 2017 til serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Lillelund Engpark/Hjertestien.

Bilag

  • TMU, økonomiskema anlæg
  • TMU, økonomiskema, drift