Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Hækdeklaration i Sunds

Sagsnr.: 04.01.00-G00-12-10 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Hækdeklaration i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted og Peter Vallentin.

Sagsresume

Syv grunde på Rønne Allé langs Hjejlevejstien i Sunds er behæftet med en deklaration, der pålægger Herning Kommune at klippe hækkene på udvendig side ud mod offentlig sti. Dette giver grundejerne en særstilling i forhold til kommunens øvrige borgere.

 

Deklarationen er udtryk for en aftalt fravigelse fra Hegnslovens regler, som beskriver, at det er valgfrit, om man ønsker hæk på grunde, som støder op imod offentlige veje eller stier. Hvis man vælger at anlægge hækken, så skal grundejer selv holde hækken på begge sider. Deklarationen beskriver, at der skal anlægges hæk, og at kommunen skal holde hækken på den ene side.

 

Forvaltningen anbefaler, at denne særstilling ikke opretholdes.

 

Sagen er tidligere forelagt for udvalget den 28. november 2016, pkt. 258, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, indtil det endnu engang var forsøgt at finde en løsning, som alle var indforståede med.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationen aflyses for alle 7 ejendomme, og at der tilbydes ny hæk som erstatning, til de grundejere, som accepterer, at aftalen om at vedligehold bortfalder.

Sagsfremstilling

Deklarationen for de syv grunde foreskriver, at det er Herning Kommune, der skal klippe hækken på siden mod stien. Andre steder er det hegnslovens bestemmelser, der gælder. Jfr. hegnsloven skal borgerne selv holde hækken på begge sider, når deres grund grænser op mod offentlig vej, sti eller plads. Forvaltningen anbefaler, at deklarationen aflyses, da den er utidssvarende og i modstrid med den praksis, der i øvrigt gælder i resten af kommunen.

 

Herning Kommune er eneste påtaleberettigede og kan derfor umiddelbart aflyse deklarationen uden grundejernes samtykke. Juridisk afdeling har bemærket, at det vil være en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt. Derfor har forvaltningen hørt grundejerne om, hvordan de forholder sig til aflysning af deklarationen. Fire af ud syv ejendomme var indforståede med aflysningen, én svarede ikke pga. igangværende ejendomssalg, og to var direkte i mod aflysningen.

 

Forvaltningen holdt den 26. januar 2017 møde med de berørte grundejere og drøftede en fælles løsning. Ved mødet var der mødt repræsentanter fra fem ejendomme ud af syv. De to ejendomme, der ikke var repræsenteret, er kontaktet og har givet deres holdning til kende. Konklusionerne ved mødet blev, at aflysning af deklarationen vil blive mere "spiselig" for de fem ejendomme ved at Herning Kommune tilbyder, at plante en ny hæk i samme spor som den eksisterende misligholdte hæk står i. To af ejendommene er fortsat i mod aflysningen og ønsker at kommunen fremover vedligeholder den nuværende hæk.

 

Forvaltningen ser følgende løsningsmuligheder:

1. Deklarationen aflyses for alle 7 matrikler.

Herning Kommune fastholder, at grundejerne fremover selv skal vedligeholde

hækken, der tilbydes evt. ny hæk som kompensation.

2. Deklarationen aflyses for alle 7 matrikler.

Der tilbydes ny hæk som erstatning til de ejendomme, der accepterer, at

deklarationen aflyses, og at vedligeholdelsesaftalen ophører. Vedlige-

holdelsesaftalen opretholdes for de ejendomme, der ikke ønsker ny hæk,

med mulighed for genforhandling på et senere tidspunkt.

3. Deklarationen aflyses kun, hvis alle grundejere kan blive enige om selv

at stå for vedligehold fremover - mod at Herning Kommune planter en ny

hæk. Ind til da vedligeholdes hækkene i det hidtidige serviceniveau.

 

Forvaltningen anbefaler, at den evt. nye hæk, som plantes af Herning Kommune, plantes i skel, ud over dette afvigende forhold gælder hegnslovens almindelige regler.

Økonomi

Aflysning af tinglyst deklaration for 7 matrikler koster ikke noget. Det er gratis at aflyse tinglyste deklarationer.

Ny hæk (inkl. fjernelse af gammel hæk, jordforbedring og plantning af ny hæk) koster i alt 31.500 kr.

 

Udgiften afholdes inden for de ordinære driftsmidler på serviceområde 04, Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at deklarationen aflyses for alle 7 ejendomme,

 

at der tilbydes ny hæk som erstatning til de ejendomme, der accepterer, at deklarationen aflyses og at vedligeholdelsesaftalen ophører,

 

at vedligeholdelsesaftalen opretholdes for de ejendomme, der ikke ønsker ny hæk, med mulighed for genforhandling på et senere tidspunkt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Deklarationen aflyses kun, hvis alle grundejere kan blive enige om selv at stå for vedligehold fremover - mod at Herning Kommune planter en ny hæk. Ind til da vedligeholdes hækkene i det hidtidige serviceniveau.

Bilag

  • Bilag 1 - Svar vist på kort