Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

69. Kommuneplan 2017-2028 - bemærkninger til forslaget

Sagsnr.: 01.02.03-P00-1-16 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Kommuneplan 2017-2028 - bemærkninger til forslaget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2018 har været i offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016. Indkomne høringssvar til forslaget foreligger hermed til behandling. Udvalgets indstillinger vil ligge til grund for den endelige behandling af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Der er i alt indkommet 42 høringssvar til forslaget, herunder 20 indenfor Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at indstillinger til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Høringssvarene er nummererede og opdelt på byer.
 
Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger er samlet i bilaget ”Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2, 3 og 4.

 

Af sammenfatningen fremgår det, at Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til punkterne 005, 006, 009, 019, 021, 023, 026, 028-034, 036, 039, 040 og 041.

 

Forvaltningen har behandlet høringssvarene, og vurderet, at langt størstedelen af høringssvarene ikke vedrører kommuneplanen, hvorfor disse høringssvar behandles administrativt.

 

Erhvervsstyrelsen har nedlagt veto mod arealudlægget til boliger i det fremlagte forslag til kommuneplan 2017-2028. Vetoet er begrundet i, at der samlet er udlagt 164,9 ha for meget areal i forhold til det forventede behov. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt, før der efter styrelsens opfattelse er overensstemmelse mellem arealudlæg til boliger og det forventede behov.

Byrådet har udpeget 164,4 ha., der kan tages ud af kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, de vil frafalde deres indsigelse, hvis de 164,4 ha udtages af kommuneplanforslaget.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at indstillinger til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedrørende punkterne 005, 006, 009, 019, 021, 023, 026, 028-034, 036, 039, 040 og 041 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028
  • Bilag 2 - Indsigelse 1-19
  • Bilag 3 - Indsigelse 20
  • Bilag 4 - Indsigelse 21-42
  • Bilag 5 - Erhvervsstyrelsens indsigelse
  • Bilag 6 - Erhvervsstyrelsen - notat om aftalte ændring og suppleringer