Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Godkendelse af anlægsregnskab for særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Godkendelse af anlægsregnskab for særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Særlige naturpleje og genopretningsprojekter 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 17. maj 2016, pkt. 163 i alt 266.000 kr. til Særlige naturpleje og genopretningsprojekter.

 

Anlægspuljen er afsat til at sikre større sammenhæng i naturen og til at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.


Her er en kort beskrivelse af de projekter, der er gennemført:

 

Renovering af engvandingskanaler ved Skjern Å

Engvandingssystemerne er kulturhistoriske anlæg fra slutningen af 1800-tallet. Enkelte af disse er sikret ved bevarende tinglysninger. Kanalerne er renoveret med en grøfterenser, så de nu er synlige. Efterfølgende er arealerne indhegnet, så får kan holde opvækst nede, så kanalerne forsat er synlige. De tre beskyttede og bevarende engvandingsanlæg med kanaler er tilgængelige for offentligheden. Der står informationstavler med oplysning om de historiske anlæg ved hver af de tre anlæg i Minds, Tarp og Sdr. Felding.

 

Plejeprojekter på udvalgte arealer

Et af fokusområderne i Herning Kommunes naturpolitik er at få skabt bedre sammenhænge i naturen. Formålet er blandt andet at sikre bedre forhold for kommunens ansvarsarter. Ved Fuglkær Å ved Ørnhøj er der i 2016 opsat kreaturhegn omkring yderligere 6 ha mose og eng. Indsatsen supplerer en eksisterende indhegning på 23 ha etableret i 2014. Arealerne ligger i forlængelse af hinanden, med åen som gennemgående linje. Alle arealer er privatejede. Aftalerne er indgået via frivillige aftaler med lodsejerne. Afgræsningen af arealerne skal holde arealerne lysåbne, hvilket giver større mulighed for en forskelligartet vegetation og fremmer lyskrævende plantesamfund. Samlet set øges biodiversiteten/forskelligheden på arealet og oplevelsen omkring åen.

 

Plejeplaner for fredede områder

Det er lovbestemt, at kommunerne skal lave plejeplaner for de fredede områder. Plejeplanen er en langsigtet plan for målrettet pleje, så naturområdets værdier udvikles på sigt. Planen kan indeholde natur-, kultur, landskabelige og rekreative værdier.

 

På baggrund af blandt andet opfordringer fra Grønt Råd, blev udarbejdelsen af plejeplaner sat i gang i 2016. Der er lavet plejeplaner for i alt 3 fredede områder; Stoubæk Krat, Gindeskov Krat og Fjederholt Å. Forud for arbejdets igangsættelse blev alle berørte lodsejere orienteret om det forestående arbejde. Det har givet anledning til en del henvendelser og inddragelse af alle lodsejere, der har været interesseret i arbejdet, og som har bidraget med nyttig lokal viden, som ligger til grund for indholdet i disse plejeplaner. Enkelte er kommet med konkrete forslag til plejetiltag. Dialogen har været meget positiv. Planerne er sendt til lodsejeren til orientering.

 

Redegørelse for, og eksempel på en plejeplan vil blive fremlagt som særskilt sag på Teknik og Miljøudvalgets næste møde.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050096

Særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2016

266.000

266.621

-621

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.