Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej vedr. Højgade i Timring

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1378-11 Sagsbehandler: Keld Bruun Hansen  

Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej vedr. Højgade i Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej til offentlig vej - Højgade i Timring, 7480 Vildbjerg. Alternativt søges om, at Herning Kommune afholder udgifter til renovering af vejbelysningen jf. privatvejlovens § 7 stk. 5.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til begge dele af ansøgningen.

Sagsfremstilling

Højgade er en privat fællesvej, der forløber mellem Møltrupvej og Bjerregårdvej i Timring.

 

Højgade er 3 – 3,5 meter bred, uden fortov og ca. 145 meter lang med et vinkelret knæk på midten. Højgade er meget lidt trafikeret og appellerer ikke til gennemkørsel pga. sin bredde og pga. fin fremkommelighed ad Møltrupvej og Bjerregårdvej.

 

Der skal ny gadebelysning på Højgade. Der er i øjeblikket luftledninger og træmaster. Eniig vil ikke længere tage ansvaret for træmasternes holdbarhed.

 

Den direkte anledning til ansøgningen om opklassificering er, at Højgade skal have udskiftet lysmaster og armaturer. Da Højgade er en privat fællesvej, er det grundejerne, der skal betale for denne udskiftning i modsætning til, hvis det havde været en offentlig vej.

 

Hvis almene offentlige hensyn taler for, at Højgade skal være belyst, kan Kommunalbestyrelsen jf. privatvejlovens § 7 stk. 5 bestemme, at kommunen afholder udgifterne til anlæg og forbedring af vejbelysningen.

 

Beboere på Højgade mener, at det må være en fejl, at vejen ikke er optaget som offentlig vej, med den begrundelse at stort set alle andre gader/veje i Timring er offentlige.

 

Forvaltningen har et kort fra 1968 over veje, der søges optaget som offentlige. Herpå figurerer bl.a. Præstegårdsvej, Vinkelvej, Markvænget og p-pladsen Bjerregårdvej, som grænser op til Højgade, men ikke Højgade.  

 

Derudover findes der kort fra 1974 og fra 2002 med markering af offentlig vej, hvor Højgade ikke figurerer som offentlig vej.

 

I ”Den centrale vej - og stifortegnelse” er Højgade registreret som privat fællesvej. Den centrale vej - og stifortegnelse er et nationalt register over offentlige og private fælles veje og stier.

 

Alle nye udstykninger udlægges som privat fællesvej.

 

Forvaltningen vurderer, at Højgade ikke har en offentlig interesse, der kan begrunde en opklassificering til offentlig vej.

 

Ligeledes vurderes, at Højgade fortsat skal have gadebelysning. Det er dels begrundet i trafiksikkerhed, da gaden kun er 3 – 3,5 meter bred, og der er ikke fortov, så fodgængere er henvist til kørebanen, dels i tryghed, da gaden er relativ lang og knækker på midten, så der vil blive helt mørkt uden belysning. Jf. privatvejslovens § 59 kan Kommunen bestemme, at en privat fællesvej skal holdes belyst, når dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn.

 

Den meget begrænsede trafik taget i betragtning, vurderes det ikke at være af almene offentlige hensyn (som nævnes i privatvejlovens § 59 stk. 5), men af hensyn til den lokale trafik, at Højgade fortsat skal have gadebelysning.

 

Forvaltningen vurderer, at Herning Kommune ikke skal afholde udgifter til anlæg og forbedring af vejbelysningen på Højgade, da der ikke er tale om almen offentlige hensyn. Herning Kommune afholder heller ikke udgifterne på de omkringliggende veje.

  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgning om opklassificering af den private fællesvej Højgade til offentlig vej,

 

at Højgade fortsat skal være belyst jf. privatvejlovens § 59,

 

at der meddeles afslag på ansøgning om, at Herning Kommune afholder udgifter til anlæg og forbedring af vejbelysningen på Højgade.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • BILAG - Ansøgning om opklassificering af privat fællesvej til offentlig.pdf