Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

49. Orientering om køreplanskift juni 2017 - Bybusser og lokalruter

Sagsnr.: 13.05.22-G01-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om køreplanskift juni 2017 - Bybusser og lokalruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er udarbejdet nye køreplaner for bybusser og lokalruter. De nye køreplaner træder i kraft den 24. juni 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling

De kommende køreplaner for Herning Bybusser og lokalrute 140 og 150 er udarbejdet af Midttrafik i samarbejde med busselskaberne og forvaltningen.

 

Køreplanforslagene har været i høring på Midttrafiks hjemmeside i perioden 9. - 21. januar 2017. De indkomne høringssvar til rute 150 er nu gennemgået og sagsbehandlet. De høringssvar, som er indkommet via høringen på Midttrafiks hjemmeside i uge 2 og 3 er vedhæftet. Herudover er der indkommet høringssvar fra busselskabet Umove til ruteføringen mellem Timring og Møltrup. Umove betjener denne rute.

 

Der er også indkommet nogle høringssvar/kundehenvendelser til bybusserne, selv om de ikke har været i høring. Disse er også sagsbehandlet.

 

Desuden er vedhæftet sagsbehandlingen af høringssvarene for rute 150, samt et dokument, hvor sagsbehandlingen for bybusserne er samlet i et dokument. Midttrafik har ikke modtaget henvendelser til rute 140.

Bemærkninger er gennemgået og vil om muligt tilgodeses i den færdige køreplan.

 

Da de ruteomlægninger, som blev foretaget i 2016 for bybusserne, fungerer tilfredsstillende, har vi valgt ikke at ændre i køreplanerne til køreplanskiftet 2017.

 

Siden er der indkommet 2 henvendelser fra borgere om forslag til ekstra stoppesteder i Lind. De 2 henvendelser er efterkommet.

 

Der kan blive behov for mindre reguleringer på Herning Station. Ellers ser forvaltningen ikke grundlag for at ændre i en køreplan, som fungerer tilfredsstillende for både borgere og busselskab.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Rute 150 - høringsbehandling
  • Herning Bybusser - høringsbehandling
  • Høringssvar om150 K17